M?t hotfix rollup gói (xây d?ng 4.0.3594.2) có s?n cho Forefront Identity Manager 2010

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2520954 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

M?t hotfix rollup gói (xây d?ng 4.0.3594.2) có s?n cho Microsoft Forefront Identity qu?n l? (FIM) 2010. Hotfix rollup gói này gi?i quy?t m?t s? v?n đ? và thêm m?t s? tính năng đư?c mô t? trong ph?n "Thông tin thêm".

Hotfix rollup gói này bao g?m t?t c? các hotfix trư?c đó đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau đây:
2502631 M?t hotfix rollup gói (xây d?ng 4.0.3576.2) có s?n cho Forefront Identity Manager 2010
2417774 M?t hotfix rollup gói (xây d?ng 4.0.3573.2) có s?n cho Forefront Identity Manager 2010
2272389 M?t hotfix rollup gói (xây d?ng 4.00.3558.02) có s?n cho Forefront Identity Manager 2010
2028634 M?t hotfix rollup gói (xây d?ng 4.0.3547.2) có s?n cho Microsoft Forefront Identity qu?n l? (FIM) 2010
978864 C?p Nh?t gói 1 cho Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010
Hotfix rollup gói này c?ng gi?i quy?t m?t s? v?n đ? và cung c?p m?t s? tính năng không đư?c ghi l?i trong m?t bài vi?t trư?c trong Cơ s? tri th?c Microsoft. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? và các tính năng, h?y xem ph?n "Thông tin".

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix rollup

M?t h? tr? hotfix rollup có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix rollup này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i b?n C?p Nh?t ti?p theo ph?n m?m có ch?a hotfix rollup này.

N?u hotfix rollup có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, nó là b?i v? m?t hotfix không có s?n cho ngôn ng? đó.

Thông tin cài đ?̃t

 • N?u b?n nâng c?p b?t k? c?a các thành ph?n máy ch? FIM, b?n c?ng ph?i nâng c?p c?u ph?n h? ph?c v? sau:
  • Qu?n l? ch?ng ch? FIM (CM) c?p gi?y th?m quy?n xác th?c (CA) ph?n đ? các phiên b?n tương t? như các máy ch? FIM CM.
  • b?n ghi d?ch v? FIM cho các phiên b?n tương t? như b?n ghi d?ch v? đ?ng b? hóa FIM.
 • Đ? tránh m?t s? lư?ng l?n khách hàng th?t b?i, b?n ph?i nâng c?ng c?p máy ch? FIM CM và mô-đun máy ch? FIM CA đ? các phiên b?n tương t? n?u b?n nâng c?p FIM 2010 CM v?i s? lư?ng l?n khách hàng.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix rollup này, b?n ph?i có Microsoft Forefront Identity qu?n l? (FIM) 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng các Add-ins và ph?n m? r?ng hotfix rollup gói. Ngoài ra, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i các c?u ph?n h? ph?c v?.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng m?t trong các b?n s?a l?i trong hotfix rollup này, b?n ph?i thay đ?i s? ki?m nh?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ph?n "Thông tin".

Thay th? thông tin

Hotfix rollup gói này thay th? hotfix rollup gói sau:
2502631 M?t hotfix rollup gói (xây d?ng 4.0.3576.2) có s?n cho Forefront Identity Manager 2010
2417774 M?t hotfix rollup gói (xây d?ng 4.0.3573.2) có s?n cho Forefront Identity Manager 2010
2272389 M?t hotfix rollup gói (xây d?ng 4.00.3558.02) có s?n cho Forefront Identity Manager 2010
2028634 M?t hotfix rollup gói (xây d?ng 4.0.3547.2) có s?n cho Microsoft Forefront Identity qu?n l? (FIM) 2010
978864 C?p Nh?t gói 1 cho Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u này hotfix rollup cài đ?t chuyên bi?t t?p tin có các thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Cho t?t c? các h? tr? các phiên b?n c?a Forefront Identity Manager 2010
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gian
S? lư?ng l?n CM Client.zipkhông áp d?ng10,228,10715-Tháng mư?i-201121: 41
FIMAddinsExtensions_x64_KB2520954.mspkhông áp d?ng3,243,52011-Tháng mư?i-201122: 27
FIMAddinsExtensions_x86_KB2520954.mspkhông áp d?ng3,703,29611-Tháng mư?i-201121: 54
FIMAddinsExtensionsLP_x64_KB2520954.mspkhông áp d?ng4,611,07218-Oct-201109: 35
FIMAddinsExtensionsLP_x86_KB2520954.mspkhông áp d?ng3,698,68811-Tháng mư?i-201121: 54
FIMCM_x64_KB2520954.MSPkhông áp d?ng13,788,16011-Tháng mư?i-201122: 27
FIMCM_x86_KB2520954.MSPkhông áp d?ng13,386,24011-Tháng mư?i-201121: 54
FIMCMClient_x64_KB2520954.mspkhông áp d?ng5,796,35211-Tháng mư?i-201122: 27
FIMCMClient_x86_KB2520954.mspkhông áp d?ng5,139,96811-Tháng mư?i-201121: 54
FIMService_x64_KB2520954.mspkhông áp d?ng17,148,92811-Tháng mư?i-201122: 27
FIMServiceLP_x64_KB2520954.mspkhông áp d?ng4,662,27211-Tháng mư?i-201122: 27
FIMSyncService_x64_KB2520954.mspkhông áp d?ng118,507,00811-Tháng mư?i-201122: 27

THÔNG TIN THÊM

C? đ?nh các v?n đ? trong công vi?c công c?

V?n đ? 1

Gi? s? r?ng b?n th?c hi?n m?t ho?t đ?ng B? máy b? máy cơ s? d? li?u Access SQL khi k?t n?i Microsoft SQL Server pooling tính năng đư?c kích ho?t trong máy ch? FIM. Ví d?, b?n ch?y m?t truy v?n ho?c yêu c?u. N?u các ho?t đ?ng th?i gian cho b?t k? l? do, m?t ho?t đ?ng trong tương lai trên cùng m?t s?i có th? không cho đ?n ch? đ? đư?c l?y ra t? các h? bơi k?t n?i SQL. M?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây đư?c hi?n th? trong s? ghi s? ki?n FIM b?n ghi d?ch v? ?ng d?ng, các tài s?n RequestStatusDetails cho m?t yêu c?u, ho?c trong tài s?n WorkflowStatusDetails c?a m?t trư?ng h?p công vi?c:
Không th? nh?p ng? trong giao d?ch v? m?t giao d?ch đ?a phương ti?n hành trên các k?t n?i.

Ngoài ra, th?i gian đóng d?u ki?m là gi?ng như th?i gian khi các ho?t đ?ng không thành công.

C? đ?nh các v?n đ? trong công c? đ?ng b?

V?n đ? 1

M?t đ?i tư?ng ExpectedRulesEntry (ERE) là liên quan đ?n m?t đ?a tr? đ?ng b? hóa quy t?c c?a m?t đ?i tư?ng Metaverse . Đang n?u đ?i tư?ng ERE có m?t hành đ?ng h?y b? , deprovisioning c?a đ?i tư?ng c?ng đư?c kích ho?t. Sau đó, hành vi gây ra vi?c xoá các đ?i tư?ng Metaverse .

S? phát hành 2

S?a ch?a m?t s? vi ph?m truy nh?p khi m?t ph?n m? r?ng tu? ch?nh các cu?c g?i m?t COM + đ?i tư?ng.

V?n đ? 3

M?t hotfix trư?c đó gi?i thi?u m?t ch? đ? m? r?ng kh? năng k?t n?i qu?n l? đ?i l? (ECMA) đ?c bi?t đ? gi? cho xu?t kh?u chưa đư?c xác nh?n trong k? qu? thay v? ch? xác nh?n. M?t v?n đ? v?i hotfix đó gây ra đ?ng b?ng đ?ng b? đ? thêm các m?c m?i mà không đư?c sáp nh?p v?i m?t xu?t kh?u escrowed vào m?t xu?t kh?u đang ch? gi?i quy?t. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c đ? c?p trong bài vi?t này, n?u các m?c nh?p registry ECMAAlwaysExportUnconfirmed đư?c thi?t l?p đ? 1, các escrowed và đang ch? gi?i quy?t nh?ng thay đ?i đư?c sáp nh?p.

V?n đ? 4

S?a ch?a m?t v?n đ? xây d?ng truy v?n SQL x?y ra trong khi chuy?n nh?p m?t. V?n đ? này ?nh hư?ng đ?n m?t b? máy cơ s? d? li?u DB2 có s? d?ng m?t phi-Unicode kí t? đ?i di?n.

V?n đ? 5

S?a ch?a nhi?u "Xu?t kh?u không reimported" l?i có th? x?y ra do l?i trong SQL.

S? 6

C?i thi?n hi?u su?t c?a t?t c? các công c? đ?ng b? ho?t đ?ng.

Lưu ? S? thay đ?i này bao g?m vi?c nâng c?p r?ng r?i b? máy cơ s? d? li?u đ?ng b?. Nâng c?p này có th? m?t r?t nhi?u th?i gian, tùy thu?c vào ph?n c?ng c?a b?n. M?t thanh ti?n đ? s? đư?c hi?n th? trong khi nâng c?p b? máy cơ s? d? li?u.

V?n đ? 7

M?t kh?u đ?t l?i s? d?ng registry ADMAEnforcePasswordPolicy cài đ?t chuyên bi?t th?t b?i khi ngư?i s? d?ng là trong nhóm ngư?i qu?n tr?, nhưng không ph?i là ngư?i qu?n tr?.

Tính năng 1

Thêm m?t tùy ch?n đ? có FIM 2010 xu?t hi?n th?i trên máy ch? đ? các HTTPPasswordChangeDate l?nh v?c trong th?i gian chi?n d?ch thi?t l?p m?t kh?u. tem th?i gian này đư?c lưu gi? như là m?t TimeDate ki?u d? li?u.

Đ? cho phép hành vi này, thi?t l?p registry subkey sau đ? m?t giá tr? DWORD nonzero:
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FIMSynchronizationService\Parameters\NotesMAExportPwdTimestamp

Tính năng 2

FIM 2010 ho?t đ?ng m?c tin thư thoại qu?n l? Agent (AD MA) không tôn vinh danh sách đi?u khi?n tên mi?n ưa thích khi m?t kh?u đư?c xu?t kh?u. Đây là m?t v?n đ? cho khách hàng yêu c?u thay đ?i m?t kh?u lưu đ? m?t b? b? ki?m soát mi?n c? th?. Hotfix rollup gói này thay đ?i MA qu?ng cáo đ? s? d?ng trong danh sách đi?u khi?n tên mi?n ưa thích đ?u tiên. N?u danh sách đi?u khi?n tên mi?n ưa thích không t?n t?i, b? b? ki?m soát mi?n b?n ghi d?ch v? đ?i l? s? xác đ?nh m?t b? đi?u khi?n tên mi?n cho các ho?t đ?ng xu?t kh?u m?t kh?u. Ngoài ra, b?n có th? v?n c?n l?c ho?t đ?ng m?t kh?u đ? s? d?ng b? đi?u khi?n tên mi?n chính b?ng cách thi?t l?p registry subkey sau đây:
Subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\FIMSynchronizationService\Parameters\PerMAInstance\<MA_name></MA_name>


Giá tr?:
ADMAUsePDCForPasswordOperations (REG_DWORD, 1 = True, 0 = False)

Hotfix rollup gói này c?ng C?p Nh?t MA qu?ng cáo do đó m?i quan h? tin tư?ng v?i c?u h?nh Thư mục Họat động r?ng là không c?n thi?t đ? xu?t kh?u m?t kh?u đ? r?ng r?ng.

Tính năng 3

Thêm kh? năng đ? l?c các đ?i tư?ng trư?c khi h? đư?c nh?p kh?u vào không gian k?t n?i AD MA.

C? đ?nh các v?n đ? trong b? và truy v?n

V?n đ? 1

S?a ch?a m?t v?n đ? có th? đôi khi gây ra không đúng thi?t l?p tính toán. K?t qu? là r?t nhi?u đ?t ch?nh. C?ng s?a đ?i vi?c làm b? ch?nh như v?y mà nó không thay đ?i b? đ?c bi?t đư?c duy tr? b?i m?t công vi?c b?o tr? h? th?ng.

S? phát hành 2

S?a đ?i các FIM "truy v?n b?" tính năng và chính xác đi?u tr? dấu phần trăm, underscores, và d?u ki?m ngo?c m? như literals thay v? như SQL kí t? đ?i di?n.

B? kí t? đ?i di?n đư?c ch?p thu?n cho chu?i đư?c s? d?ng trong các giá tr? thu?c tính FIM đư?c đ?nh ngh?a trong các thu?c tính và gi?i h?n trên gi?n đ? trong b?n ghi d?ch v? FIM. Cú pháp cho đ?i di?n cho m?t b? l?c XPath là tài li?u trên MSDN trong bài vi?t "FIM XPath l?c phương ng?" sau đây:
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/ee652287.aspx
M?t s? khách hàng có th? đ? bao g?m kí t? đ?i di?n đ?nh ngh?a SQL như truy v?n kí t? đ?i di?n, ch?ng h?n như nhân v?t ph?n trăm, trong tra c?u FIM và đ?t các b? l?c. Trong trư?ng h?p này, khách hàng d? đ?nh FIM đ? x? l? các nhân v?t như SQL kí t? đ?i di?n. Đi?u này không ph?i là m?t tính năng tài li?u ho?c h? tr? s?n ph?m. Trong m?t s? trư?ng h?p, khách hàng có th? có th? đ?t đư?c các ch?c năng d? đ?nh b?ng cách lo?i b? kí t? đ?i di?n đ?i di?n và b?ng cách s? d?ng m?t "ch?a" truy v?n/l?c đ? thay th?.

Hi?n có ngu?n tài nguyên thi?t r?ng có các b? l?c có ch?a SQL wildcard kí t? đ?i di?n không th? ti?p t?c ho?t đ?ng như các b? l?c này ho?t đ?ng trư?c khi hotfix này đư?c áp d?ng. Ngoài ra, m?t b? l?c mà ch?a các kí t? đ?i di?n và đó ti?p t?c ho?t đ?ng như d? ki?n sau khi các hotfix đư?c áp d?ng có th? ho?t đ?ng m?t cách khác nhau n?u các qu?n tr? viên sau đó C?p nh?t các đ?nh ngh?a b? l?c.

Khách hàng s? d?ng kí t? đ?i di?n SQL đ?nh ngh?a như truy v?n kí t? đ?i di?n đ?i di?n ph?i ki?m tra và s?a đ?i các b? l?c thi?t l?p trư?c khi ho?c sau khi h? nâng c?p lên hotfix này. Khách hàng nên xem xét tác đ?ng c?a thay đ?i thành viên đ?t trên đ?t chuy?n ti?p MPRs. Và, khách hàng có th? mu?n t?m th?i vô hi?u hóa MPRs ho?c C?p Nh?t định nghĩa công việc trong khi h? thay đ?i b? l?c thi?t c?a h? đ? tránh vô ? kích ho?t cung c?p ho?c deprovisioning ho?t đ?ng trong th?i gian b?o tr? đ?nh ngh?a thi?t l?p.

C? đ?nh các v?n đ? qu?n l? ch?ng ch?

V?n đ? 1

Cho phép các máy phát đi?n s? ng?u nhiên trong các ch?c năng chính th? h? ph?c v?.

S? phát hành 2

C?i thi?n hi?u su?t khi ghi danh m?t th? thông minh đ? không trư?c đây đư?c s? d?ng v?i FIM ch?ng ch? qu?n l? (CM).

C? đ?nh các v?n đ? trong FIM qu?n l? đ?i l? (MA)

V?n đ? 1

S?a ch?a m?t v?n đ? mà c?u h?nh b?n ghi d?ch v? đ?ng b? hóa FIM cho đ?ng b? hóa quy t?c và cung c?p codeless đư?c chính xác vi?t FIM b?n ghi d?ch v? b? máy cơ s? d? li?u.

C? đ?nh các v?n đ? trong b?n ghi d?ch v? FIM

V?n đ? 1

S?a ch?a m?t v?n đ? v?i SQL Server deadlocks có th? x?y ra trong giai đo?n cao concurrency yêu c?u ho?c ch?p thu?n.

S? phát hành 2

S?a ch?a m?t v?n đ? mà trong đó b?t ng? d? li?u trong b? máy cơ s? d? li?u FIM b?n ghi d?ch v? có th? d?n đ?n MA FIM gây ra b?n ghi d?ch v? đ?ng b? hóa th?t b?i trong khi chuy?n nh?p, và xu?t hi?n m?t l?i d?ng h? ph?c v?.

V?n đ? 3

S?a ch?a m?t v?n đ? khi b?n thêm ho?c lo?i b? m?t giá tr? cho m?t thu?c tính đ?c chu?i. N?u yêu c?u th? ?y quy?n như yêu c?u tái, yêu c?u s? không thành công sau khi phê duy?t.

V?n đ? 4

M? m?t s? đ?i tư?ng ExpectedRuleEntryDetectedRuleEntry đ?i tư?ng trong FIM 2010 có th? tr? thành "côi" theo th?i gian. Khi m?t đ?i tư?ng DetectedRuleEntry không đư?c tham chi?u trong DetectedRulesList b?t k? đ?i tư?ng trong h? th?ng, mà đ?i tư?ng đư?c xác đ?nh m? côi. Tương t? như v?y, khi m?t đ?i tư?ng ExpectedRuleEntry không đư?c tham chi?u trong ExpectedRulesList b?t k? đ?i tư?ng trong h? th?ng, đ?i tư?ng đó c?ng xác đ?nh đư?c m? côi.

Các đ?i tư?ng m? côi có không có tác đ?ng đ?n ch?c năng FIM. Tuy nhiên, qua th?i gian, các đ?i tư?ng m? côi có th? gây ra s? s?t gi?m v? hi?u su?t cho c? hai ho?t đ?ng FIM và ho?t đ?ng đ?ng b? có liên quan đ?n FIM, ch?ng h?n như nh?p kh?u ho?c xu?t kh?u b?ng cách s? d?ng FIM MA.

M?t th? t?c c?t t?a đư?c lưu tr?, [g? l?i].[DeleteOrphanedRulesByType], đ? đư?c thêm vào [g? l?i] tên c?a b? máy cơ s? d? li?u FimService. th? t?c d?ch s?n này ph?i đư?c ch?y m?t cách riêng bi?t cho các đ?i tư?ng DetectedRuleEntry và các đ?i tư?ng ExpectedRuleEntry . Các th? t?c d?ch s?n c?ng có m?t ch? đ? "reportOnly", và ch? đ? này có th? đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh s? hi?n di?n và s? lư?ng các đ?i tư?ng m? côi DetectedRuleEntryExpectedRuleEntry trong h? th?ng.

Các tham s? @ ruleType d? ki?n m?t trong các giá tr? n?i ti?ng sau đây:
 • N'Detected' cho DetectedRuleEntry đ?i tư?ng
 • N'Expected' cho ExpectedRuleEntry đ?i tư?ng

Đ? xác đ?nh s? lư?ng các đ?i tư?ng m? côi trong h? th?ng, ch?y các th? t?c d?ch s?n trong ch? đ? "reportOnly" như sau.
  DECLARE
    @deletedRulesFound BIT;
    EXEC [debug].[DeleteOrphanedRulesByType] @ruleType=N'CHANGE_ME', @reportOnly=1, @deletedRulesFound=@deletedRulesFound OUTPUT;

V?ng l?p thông qua và th?c s? xóa các đ?i tư?ng m? côi trong h? th?ng, ch?y các th? t?c d?ch s?n như sau. @ deletionLimit = 1000 hư?ng d?n các th? t?c đ? ng?ng khi nó đ? xóa đ?i tư?ng 1.000. N?u có hơn 1.000 m? côi các đ?i tư?ng trong h? th?ng, ho?c ch?y các th? t?c nhi?u l?n (khuy?n cáo) ho?c tăng giá tr? deletionLimit.
  DECLARE 
    @deletedRulesFound BIT,
    @startDateTime   DATETIME,
    @endDateTime    DATETIME;
  SELECT @deletedRulesFound = -1;     
  WHILE @deletedRulesFound <> 0
  BEGIN
    SELECT @startDateTime = CURRENT_TIMESTAMP;
    EXEC [debug].[DeleteOrphanedRulesByType] @ruleType=N'CHANGE_ME', @deletionLimit=1000, @reportOnly=0, @deletedRulesFound=@deletedRulesFound OUTPUT;
    SELECT @endDateTime  = CURRENT_TIMESTAMP;
    SELECT @startDateTime AS [StartTime], @endDateTime AS [EndTime], @deletedRulesFound AS [WereDeletedRulesFound];
  END

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2520954 - L?n xem xét sau cùng: 03 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Forefront Identity Manager 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2520954 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2520954

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com