MS11-040: L? h?ng trong Threat Management Gateway tư?ng l?a c?a khách hàng có th? gây ra th?c thi m? t? xa: ngày 14 tháng 6 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2520426 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
B?n c?p nh?t b?o m?t này và các l? h?ng đư?c th?o lu?n trong các b?n tin b?o m?t ch? áp d?ng cho các khách hàng cho các s?n ph?m đó có máy ch? và khách hàng các thành ph?n và mà đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Giới thiệu

Microsoft đ? phát hành b?n tin an ninh MS11-040. Đ? xem các b?n tin an ninh đ?y đ?, truy c?p vào m?t trong các trang web Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho các b?n c?p nh?t b?o m?t này

Cho ngư?i dùng gia đ?nh, không có phí h? tr? có s?n b?ng cách g?i (866) PCSAFETY t?i Hoa K? và Canada, ho?c b?ng cách liên l?c v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i công ty con Microsoft đ?a phương c?a b?n đ? h? tr? các v?n đ? v?i b?n c?p nh?t b?o m?t, truy c?p trang web Microsoft qu?c t? h? tr?:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
B?c M? khách hàng c?ng có th? đư?c truy c?p ngay đ? h? tr? email không có phí không gi?i h?n ho?c không gi?i h?n cá nhân chat h? tr? b?ng cách truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/OAS/Default.aspx?&prid=7552
Đ?i v?i khách hàng doanh nghi?p, h? tr? cho C?p Nh?t b?o m?t có s?n thông qua liên h? h? tr? thông thư?ng c?a b?n.

Thông tin thêm v? b?n c?p nh?t b?o m?t này

V?n đ? đ? bi?t v? b?n c?p nh?t b?o m?t này

Khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t b?o m?t này trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Forefront Threat Management Gateway Client, Microsoft ActiveSync không ho?t đ?ng ho?c m?t ?ng d?ng mà các cu?c g?i các NSPLookupServiceNext() ch?c năng có th? không trong đ? phân gi?i tên.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? đư?c bi?t đ?n này, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2620191 Kh?c ph?c: C?p Nh?t b?o m?t 2520426 gây ra m?t h?i quy trên m?t máy tính đang ch?y Forefront Threat Management Gateway Client

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t các t?p có thu?c tính đư?c li?t kê trong các b?ng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n và v?i thiên v? th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Fwcmgmt.exe7.0.7734.182240,92012 Tháng tư, 201104: 58x86
Fwcwsp.dll7.0.7734.182348,55212 Tháng tư, 201104: 58x86
Fwcwsp64.dll7.0.7734.182357,35212 Tháng tư, 201104: 58x64

Thu?c tính

ID c?a bài: 2520426 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise
  • Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard
T? khóa: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2520426 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2520426

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com