l?i d?ng "0x0000009E" khi b?n thêm m?t đ?a lưu tr? thêm vào c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2520235 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • Có m?t c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trên m?t s? máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2.
 • C?m sao này có nhi?u đ?a.
 • B?n nh?p vào Thêm m?t đ?a trong giao di?n đi?u khi?n qu?n l? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng đ? thêm m?t đ?a lưu tr? thêm vào m?t c?m nút ch?n m?t.
Trong trư?ng h?p này, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng tương t? như sau đây sau m?t th?i gian:
0x0000009E) parameter1 , parameter2 , parameter3 , parameter4 )
USER_MODE_HEALTH_MONITOR
Ghi chú
 • Các tham s? trong thông báo l?i d?ng này có th? khác nhau, tùy thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính.
 • Không ph?i t?t c? "0x0000009E" Stop l?i x?y ra do v?n đ? này.
Ngoài ra, b?n có th? g?p các v?n đ? sau n?u m?t nhóm có nhi?u đ?a. Ví d?, c?m có hơn 200 các đ?a c?ng.
 • b?n ghi d?ch v? c?m m?t m?t th?i gian dài đ? B?t đ?u.
 • Chuy?n đ?i d? ph?ng ho?c t?t ho?t đ?ng c?a tài nguyên c?m m?t m?t th?i gian dài đ? hoàn thành.
 • Các ho?t đ?ng cho bi?t thêm m?t đ?a lưu tr? m?i vào c?m m?t m?t th?i gian dài đ? hoàn thành.

Nguyên nhân

Khi b?n thêm đ?a ph? trên m?t c?m có r?t nhi?u đ?a, các h? bơi ch? đ? trong các b?n ghi d?ch v? c?m có th? đư?c h?t.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t hotfix sau trên máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2. Các hotfix sau t?i ưu hóa th?c hi?n tài nguyên đ?a c?ng và c?i thi?n hi?u năng đ?a c?ng trong m?t c?m Windows Server 2008 R2.

Hotfix này c?ng có s?n t?i C?a hàng Microsoft Update.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0 . 20XXXWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 21XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Clusres.dll6.1.7600.209211,277,44011 Tháng 3 năm 201106:16x 64
Clusres.dll6.1.7601.216801,280,00011 Tháng 3 năm 201106:09x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Clusres.dll6.1.7600.209212,118,14411 Tháng 3 năm 201105:11IA-64
Clusres.dll6.1.7601.216802,121,72811 Tháng 3 năm 201105:07IA-64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_4bf688d962cb4346d94bfa000aacc810_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_4a8731e70a23f183.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)11 Tháng 3 năm 2011
Th?i gian (UTC)15:38
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_884a82c7173ec03e8690ae2ae96fee48_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_23ac5e1fe9bc114f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin715
Ngày (UTC)11 Tháng 3 năm 2011
Th?i gian (UTC)15:38
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-clusres_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_1d96157bcf9cd43a.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,693
Ngày (UTC)11 Tháng 3 năm 2011
Th?i gian (UTC)07:10
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-f...overcluster-clusres_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_1f3a90c9ccf4d14e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,693
Ngày (UTC)11 Tháng 3 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:42
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_3ae79de64a498b0f9c43e1639c0bb09f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_aed53e0f1d634760.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)11 Tháng 3 năm 2011
Th?i gian (UTC)15:38
t?p đ? đ?t tên tinIa64_62b1931a4f533f10777905831e853888_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_2f4c892cad41cd0e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin713
Ngày (UTC)11 Tháng 3 năm 2011
Th?i gian (UTC)15:38
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-f...overcluster-clusres_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20921_none_c1791dee173d6c00.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,691
Ngày (UTC)11 Tháng 3 năm 2011
Th?i gian (UTC)07:15
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-f...overcluster-clusres_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21680_none_c31d993c14956914.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,691
Ngày (UTC)11 Tháng 3 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:42

Thu?c tính

ID c?a bài: 2520235 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows HPC Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2520235 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2520235

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com