Phát hi?n th?i gian ch? và ph?c h?i (TDR) ng?u nhiên x?y ra trong m?t máy ?o s? d?ng các tính năng RemoteFX trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2519946 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:

 • B?n s? d?ng tính năng Microsoft RemoteFX đ? c?i thi?n kinh nghi?m ngư?i dùng cho máy ?o (VMs).
 • B?n ch?y ?ng d?ng Direct3D hai ho?c nhi?u hơn trong m?t máy ?o.
 • B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tr?nh đi?u khi?n hi?n th? ng?ng đáp ?ng và đ? h?i ph?c trong máy ?o c?a b?n.
Trong trư?ng h?p này, th?i gian ch? phát hi?n và ph?c h?i (TDR) ng?u nhiên có th? x?y ra trong máy ?o.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra do đi?u ki?n th?i gian trong giao ti?p gi?a m?t máy ?o và ch? c?a nó.

Khi hàng đ?i bên trong là đ?y đ?, m?t TDR có th? x?y ra.

Gi?i pháp

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix sau, kh? năng c?a m?t TDR đáng k? gi?m.

Thông tin hotfix

Các gói ph?n m?m d?a vào x 64 ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ch? và máy ?o đang ch?y hệ điều hành d?a trên x 64. Gói x 86 d?a trên ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy ?o đang ch?y x 86 d?a trên hệ điều hành. L?n đ?u tiên cài đ?t chuyên bi?t các hotfix trên các máy ?o, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t các hotfix trên máy ch?. Đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix sau đây trên m?t máy ?o, B?t đ?u t? VM, ch?y các hotfix, và sau đó t?t máy ?o. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các hotfix trên máy ?o, cài đ?t chuyên bi?t các hotfix trên máy ch?, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy ch?.

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 1 . 17XXXWindows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1 . 21XXXWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • T?p MANIFEST (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Synth3dvsc.sys6.1.7601.1757488,96008 Tháng ba năm 201106: 39x 64không áp d?ng
Synth3dvsc.sys6.1.7601.2167788,96008 Tháng ba năm 201106: 19x 64không áp d?ng
Synth3dvsp.sys6.1.7601.17574121,21608 Tháng ba năm 201106: 39x 64AMD64_SYNTH3DVSPCBS.INF_31BF3856AD364E35_6.1.7601.17574_NONE_4CC50D3F9CDEE556
Synth3dvsp.sys6.1.7601.21677121,21608 Tháng ba năm 201106: 19x 64AMD64_SYNTH3DVSPCBS.INF_31BF3856AD364E35_6.1.7601.21677_NONE_4D51AAE8B5F9D125

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? quá tr?nh TDR đơn v? x? l? đ? h?a (GPU) thông qua Windows Display Driver Model (WDDM), truy c?p vào web site MSDN sau đây:
Thông tin chung v? TDR GPU thông qua WDDM
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng RemoteFX, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? các tính năng RemoteFX
Thông tin chung v? ?o và phiên làm vi?c d?a trên máy tính đ? bàn
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_synth3dvsc.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17574_none_8f9daa8c025d9173.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.109 ngư?i
Ngày (UTC)08 Tháng ba năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_synth3dvsc.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21677_none_902a48351b787d42.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.109 ngư?i
Ngày (UTC)08 Tháng ba năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 52
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_synth3dvspcbs.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17574_none_4cc50d3f9cdee556.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,121
Ngày (UTC)08 Tháng ba năm 2011
Th?i gian (UTC)07: 02
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_synth3dvspcbs.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21677_none_4d51aae8b5f9d125.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,121
Ngày (UTC)08 Tháng ba năm 2011
Th?i gian (UTC)06: 45
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.891 ngư?i
Ngày (UTC)08 Tháng ba năm 2011
Th?i gian (UTC)15: 44
N?n t?ngkhông áp d?ng
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2519946 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
T? khóa: 
kbsurveynew kbqfe kbfix kbautohotfix kbhotfixserver kbexpertiseinter kbmt KB2519946 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2519946

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com