Raksta ID: 2519736 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Apsveriet ??du situ?ciju:
 • Jums ir dators, kur? darbojas sist?ma Windows 7 1. servisa pakotne (SP1) vai Windows Server 2008 R2 SP1.
 • J?s veicat k?du no t?l?k min?taj?m darb?b?m.
  • Konfigur?jot datoru autom?tiski izveidot savienojumu ar bezvadu t?klu. P?c tam restart?jiet datoru vai datoru no miega re??ma vai hibern?cijas st?vok?a ats?kat darbu.
  • J?s s?kat datu p?rs?t??anu no cita datora, izmantojot vadu vai bezvadu t?kls savienojumu.
??d? gad?jum? var sa?emt k??das zi?ojumu, kas ir l?dz?gs ?im retos gad?jumos:
STOP: 0X0000007F (1. parametrs, 2. parametrs, 3. parametrs, 4. parametrs) UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP

Piez?me.?? probl?ma var rasties ar? dator?, kur? darbojas sist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 un kur? ir instal?ts labojumfails 979612. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
979612 Ir pieejams labojumfails, kas uzlabo TCP atgriezenisk?s cilpas latentumu un UDP latentumu sist?m? Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista un Windows 7

Iemesls

?? probl?ma rodas, jo oper?t?jsist?m? netiek pie??irts pietiekami daudz steka vietas.

Risin?jums

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietojiet ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies ?aj? rakst? aprakst?t? probl?ma. ?aj? labojumfail?, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams pagaid?t n?kamos programmat?ras atjaunin?jumus, kuros ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ir pieejama ?? zin??anu b?ze raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta labojumfails.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu piln?gu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra t?lru?a numuru vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me. Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?darbojas k?dai no ??m oper?t?jsist?m?m:
 • Windows 7 1. servisa pakotne (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (SP1)
Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 servisa pakotnes ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
976932 Inform?cija par 1. servisa pakotne sist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Re?istra inform?cija

Lai izmantot priek?roc?bu ?aj? pakotn? ietverto labojumfailu, nav j?veic nek?das izmai?as re?istr?.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistu labojumfailu.

Inform?cija par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? (ASV) tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir nor?d?ti t?l?k eso?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?lais dators tiek par?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam, ?emot v?r? pa?reiz?jo vasaras / ziemas laika nob?di. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 faila inform?cija
Svar?gi! Windows 7 labojumfaili un Windows Server 2008 R2 labojumfaili ir iek?auti vien?s un taj?s pa??s pakotn?s. Tom?r lap? labojumfailu piepras?jums eso?ie labojumfaili ir nor?d?ti ab?m oper?t?jsist?m?m. Lai piepras?tu labojumfailu pakotne, kas paredz?ta vienai vai ab?m oper?t?jsist?m?m, atlasiet labojumfailu, kas nor?d?ts sada?? "Windows 7/Windows Server 2008 R2 lap?. Vienm?r skatiet rakstu sada?u attiecas uz, lai noteiktu, kurai oper?t?jsist?mai katrs labojumfails ir paredz?ts.
 • Failus, kas attiecas uz noteiktu produktu, Sr l?meni (RTM, SPn), un pakalpojuma jomu (LDR, GDR), var identific?t, skatot faila versijas numurus, k? nor?d?ts ?aj? tabul?.
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsSR l?meniPakalpojuma jomu
  6.1.760 1. 17XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1. 21XXXWindows 7 un Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR pakalpojuma jom?s ir ietverti tikai tie labojumi, kas tiek izlaisti pla?am lietot?ju lokam, lai nov?rstu izplat?tas, ?oti svar?gas probl?mas. LDR pakalpojuma jom?s ir ietverti ne tikai pla?a laidiena labojumi, bet ar? labojumfaili.
 • MANIFEST faili (. manifest) un MUM faili (. Mum), kas tiek instal?ti katrai videi, ir nor?d?ti atsevi??i adreses lodzi?? "inform?cija par papildu failu sist?mai Windows Server 2008 R2 un Windows 7". MUM un MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (. CAT) faili ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?to komponentu st?vokli. Dro??bas kataloga faili, kuru atrib?ti nav nor?d?ti sarakst?, ir parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m Windows 7 x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514187,77620-Nov-201012:29x86
TCPIP. sys6.1.7601.175821,290,62419-Mar-201106:28x86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21687187,77619-Mar-201106:58x86
TCPIP. sys6.1.7601.216871,300,86419-Mar-201106:58x86
Vis?m atbalst?taj?m x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514288,64020-Nov-201013:33x64
TCPIP. sys6.1.7601.175821,924,48019-Mar-201107:39x64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21687288,64019-Mar-201107:45x64
TCPIP. sys6.1.7601.216871,927,55219-Mar-201107:45x64
Vis?m atbalst?taj?m Windows Server 2008 R2 IA-64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsFaila versijaFaila lielumsDatumsLaiksPlatforma
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514483,20020-Nov-201010:33IA-64
TCPIP. sys6.1.7601.175823,782,01619-Mar-201106:10IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21687483,20019-Mar-201106:50IA-64
TCPIP. sys6.1.7601.216873,807,61619-Mar-201106:50IA-64

Statuss

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? "Attiecas uz".

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras jaunin?jums terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
824684 Tiek izmantota Microsoft programmat?ras jaunin?jums standarta terminolo?ijas apraksts

Papildinform?cija par failu

Inform?cija par papildu failu sist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Papildu faili vis?m atbalst?taj?m Windows 7 x86 bitu versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsAtjaunin?jums bf.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums2,094
Datums (UTC)22-Mar-2011
Laika (UTC)01:35
PlatformaNeattiecas
Faila v?rds un uzv?rdsUpdate.Mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums2,138
Datums (UTC)22-Mar-2011
Laika (UTC)01:35
PlatformaNeattiecas
Faila v?rds un uzv?rdsX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17582_none_b4d7cc35c4e2eaea.manifest
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums3,780
Datums (UTC)22-Mar-2011
Laika (UTC)01:39
PlatformaNeattiecas
Faila v?rds un uzv?rdsX86_microsoft windows tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_b5666a72ddfc0967.manifest
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums3,834
Datums (UTC)19-Mar-2011
Laika (UTC)07:23
PlatformaNeattiecas
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m x64 bitu versijas Windows 7 un Windows Server 2008 R2
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_microsoft windows tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17582_none_10f667b97d405c20.manifest
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums3,784
Datums (UTC)22-Mar-2011
Laika (UTC)01:43
PlatformaNeattiecas
Faila v?rds un uzv?rdsAmd64_microsoft windows tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_118505f696597a9d.manifest
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums3,838
Datums (UTC)19-Mar-2011
Laika (UTC)08:17
PlatformaNeattiecas
Faila v?rds un uzv?rdsAtjaunin?jums bf.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums2.304
Datums (UTC)22-Mar-2011
Laika (UTC)01:35
PlatformaNeattiecas
Faila v?rds un uzv?rdsUpdate.Mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums2,352
Datums (UTC)22-Mar-2011
Laika (UTC)01:35
PlatformaNeattiecas
Papildu faili vis?m atbalst?taj?m Windows Server 2008 R2 IA-64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila v?rds un uzv?rdsIa64_microsoft windows tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17582_none_b4d9702bc4e0f3e6.manifest
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums3,782
Datums (UTC)22-Mar-2011
Laika (UTC)01:35
PlatformaNeattiecas
Faila v?rds un uzv?rdsIa64_microsoft windows tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_b5680e68ddfa1263.manifest
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums3,836
Datums (UTC)19-Mar-2011
Laika (UTC)08:19
PlatformaNeattiecas
Faila v?rds un uzv?rdsAtjaunin?jums bf.mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums1,425
Datums (UTC)22-Mar-2011
Laika (UTC)01:35
PlatformaNeattiecas
Faila v?rds un uzv?rdsUpdate.Mum
Faila versijaNeattiecas
Faila lielums1,447
Datums (UTC)22-Mar-2011
Laika (UTC)01:35
PlatformaNeattiecas

Rekviz?ti

Raksta ID: 2519736 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2014. gada 7. oktobris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, ja tiek lietots kop? ar:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbmdd kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2519736 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2519736

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com