Straipsnio ID: 2519736 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Nesate tikras, ar tai yra de?in?je taisyti? Mes ?trauk?me ?i? problem? ir m?s? atminties i?kelties diagnostikos kai patvirtinti.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

?sivaizduokite toki? situacij?:
 • Turite kompiuter? su "Windows 7" 1 pakeitim? paketas (SP1) arba "Windows Server 2008 R2 SP1.
 • Atliekate vien? i? toliau nurodyt? operacij?.
  • Konfig?ruojate kompiuter?, kad automati?kai prisijungt? prie belaid?io tinklo. Tada paleiskite kompiuter? i? naujo arba gr??inti kompiuter? i? miego re?imo arba u?migdymo.
  • Duomen? perdavimas prad?dami kit? kompiuter? naudojant laidinio ar belaid?io tinklo ry??.
Tokiu atveju galite gauti klaidos prane?im?, pana?? ? ?? labai retais atvejais:
STOP: 0X0000007F)1 parametras, 2 parametras, 3 parametras, 4 parametras) UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP

Pastaba.?i problema gali kilti kompiuteryje, kuriame veikia Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2 "ir kad ?diegtos kar?tosios pataisos 979612. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft Knowledge Base? ?ini? baz?s straipsn?:
979612 I?leista kar?toji pataisa, pagerina TCP kilpin?s jungties gai?tis ir "Windows Server 2008", "Windows Server 2008 R2", "Windows Vista" ir "Windows 7 UDP gai?tis

Prie?astis

?i problema kyla d?l to, kad operacin? sistema nepriskiria pakankamai vietos rietuv?je.

Sprendimas

Kar?t?j? patais? informacija

?Microsoft? pateikia palaikomas kar?t?sias pataisas. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikykite ?ias kar?t?sias pataisas tik tose sistemose, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai testuojamos. Tod?l jei ?i triktis nekelia jums labai dideli? problem?, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu kar?t?sias pataisas galima atsisi?sti, ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje yra skyrius ?Galima atsisi?sti kar?t?sias pataisas?. Jei ?is skyrius nerodomas, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnyb?, kad gautum?te kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jeigu kyla papildom? problem? arba jei reikia ?alinti triktis, gali reik?ti pateikti atskir? u?klaus?. U? papildom? pagalb? d?l problem? ir klausim?, nesusijusi? su ?ia nurodytomis kar?tosiomis pataisomis, bus taikomi ?prasti mokes?iai u? pagalbos paslaugas. Jei reikia i?samaus ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnybos telefono numeri? s?ra?o arba norite pateikti atskir? u?klaus?, apsilankykite toliau nurodytoje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba. Formoje "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" nurodomos kalbos, kuriomis galima pasirinkti kar?t?sias pataisas. Jei nematote savo kalbos, vadinasi, kar?tosios pataisos ta kalba n?ra.

B?tinosios s?lygos

Norint taikyti ?ias kar?t?sias pataisas, jums reikia naudoti vien? i? toliau nurodyt? operacini? sistem?:
 • Windows 7 1 pakeitim? paketas (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 1 pakeitim? paketas (SP1)
Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip ?sigyti Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket?, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
976932 Informacija apie 1 pakeitim? paket? "Windows 7 ir" Windows Server 2008 R2

Registro informacija

Nor?dami naudoti kar?t?sias pataisas ?iame pakete, j?s neturite daryti joki? pakeitim? registre.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?ias kar?t?sias pataisas, turite i? naujo paleisti kompiuter?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leist? kar?t?j? patais?.

Failo informacija

Angl? (JAV) ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se nurodytus atributus. ?i? fail? datos ir laikai yra i?vardyti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? datos ir laikai vietiniame kompiuteryje rodomi vietiniu laiku, vasaros / ?iemos laiku (DST). Be to, ?ios datos ir laikai gali keistis, kai atliekate tam tikras operacijas su failais.
?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? fail? informacijos pastabos
Svarbu. Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 kar?tosios pataisos yra ?trauktos ? tuos pa?ius paketus. Ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje kar?tosios pataisos i?vardijamos prie abiej? operacini? sistem?. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, skirto vienai ar abiem operacin?ms sistemoms, pasirinkite kar?t?j? patais?, nurodyt? puslapyje ties "Windows 7/Windows Server 2008 R2". Visuomet Perskaitykite skyri? "Taikoma, kad", kad nustatytum?te, kokiai operacinei sistemai taikoma kiekviena kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie yra susij? su tam tikru produktu, SR_Level (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR), gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius, rodomus ?ioje lentel?je.
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasSR_LevelPaslaug? ?aka
  6.1.760 1. 17XXX"Windows 7" ir "Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1. 21XXX"Windows 7" ir "Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR paslaug? ?akose yra tik tos pataisos, kurios yra i?platintos ir skirtos pla?iai paplitusioms itin svarbioms problemoms spr?sti. Be bendrai pasiekiam? patais?, dar yra LDR paslaug? ?akoms skirt? kar?t?j? patais?.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje, yra pateikti atskirame s?ra?e ? "Windows Server 2008 R2" ir "Windows 7" skyriuje papildoma fail? informacija. MUM ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujint? komponent? b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nei?vardyti, pasira?yti ?Microsoft? skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 pagrindo Windows 7 versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514187,7762010 m. lapkri?io 2012:29x86
TCPIP.sys6.1.7601.175821,290,62419-Kov-201106:28x86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21687187,77619-Kov-201106:58x86
TCPIP.sys6.1.7601.216871,300,86419-Kov-201106:58x86
Visos palaikomos x64 pagrindo ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514288,6402010 m. lapkri?io 2013:33x64
TCPIP.sys6.1.7601.175821,924,48019-Kov-201107:39x64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21687288,64019-Kov-201107:45x64
TCPIP.sys6.1.7601.216871,927,55219-Kov-201107:45x64
Visos palaikomos IA-64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514483,2002010 m. lapkri?io 2010:33IA-64
TCPIP.sys6.1.7601.175823,782,01619-Kov-201106:10IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21687483,20019-Kov-201106:50IA-64
TCPIP.sys6.1.7601.216873,807,61619-Kov-201106:50IA-64

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft Knowledge Base? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti vartojama standartin? terminologija

Papildoma fail? informacija

Papildoma fail? informacija "Windows 7 ir" Windows Server 2008 R2

Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 pagrindo Windows 7 versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasAtnaujinti bf.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,094
Data (UTC)22-Kov-2011
Laiko (UTC)01:35
PlatformaNetaikoma
Failo vardasUpdate.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,138
Data (UTC)22-Kov-2011
Laiko (UTC)01:35
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17582_none_b4d7cc35c4e2eaea.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis3,780
Data (UTC)22-Kov-2011
Laiko (UTC)01:39
PlatformaNetaikoma
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_b5666a72ddfc0967.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis3,834
Data (UTC)19-Kov-2011
Laiko (UTC)07:23
PlatformaNetaikoma
Papildomi failai, skirti visoms palaikomoms x64 pagrindo ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17582_none_10f667b97d405c20.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis3,784
Data (UTC)22-Kov-2011
Laiko (UTC)01:43
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_118505f696597a9d.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis3,838
Data (UTC)19-Kov-2011
Laiko (UTC)08:17
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAtnaujinti bf.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,304
Data (UTC)22-Kov-2011
Laiko (UTC)01:35
PlatformaNetaikoma
Failo vardasUpdate.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis2,352
Data (UTC)22-Kov-2011
Laiko (UTC)01:35
PlatformaNetaikoma
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo "Windows Server 2008 R2" versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17582_none_b4d9702bc4e0f3e6.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis3,782
Data (UTC)22-Kov-2011
Laiko (UTC)01:35
PlatformaNetaikoma
Failo vardasIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21687_none_b5680e68ddfa1263.manifest
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis3,836
Data (UTC)19-Kov-2011
Laiko (UTC)08:19
PlatformaNetaikoma
Failo vardasAtnaujinti bf.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,425
Data (UTC)22-Kov-2011
Laiko (UTC)01:35
PlatformaNetaikoma
Failo vardasUpdate.mum
Failo versijaNetaikoma
Failo dydis1,447
Data (UTC)22-Kov-2011
Laiko (UTC)01:35
PlatformaNetaikoma

Savyb?s

Straipsnio ID: 2519736 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. spalio 11 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Windows 7 Service Pack 1, naudojant su:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, naudojant su:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
Rakta?od?iai: 
kbmdd kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2519736 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2519736

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com