Kh?c ph?c: R? r? b? nh? trong WmiPrvSe.exe khi b?n ch?y m?t k?ch b?n đ? k?t n?i t?i WMI WebAdministration không gian tên trong Windows 7, trong Windows Vista, trong Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2519454 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t Internet Information Services (IIS) 7.5 trên m?t máy tính đang ch?y m?t h? đi?u hành sau:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • B?n ch?y m?t k?ch b?n Windows k?t n?i t?i phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) WebAdministration không gian tên.
  Ví d?, b?n ch?y script VBScript sau đây:
  Set oIIS = GetObject("winmgmts:root\WebAdministration")
  Set oSite = oIIS.Get("Site.Name='Default Web Site'")      
  WScript.Echo "Retrieved an instance of Site "     
  WScript.Echo "    Name: " & oSite.Name
  WScript.Echo "    ID:  " & oSite.ID
  Set objInParam = oSite.Methods_("GetState"). _
    inParameters.SpawnInstance_()
  For i = 0 to 10000
    Set objOutParams = oIIS.ExecMethod("Site.Name='Default Web Site'", "GetState", objInParam)
    Wscript.Echo "Out Parameters: "
    Wscript.Echo "ReturnValue: " & objOutParams.ReturnValue
    WScript.Echo "LoopCount : " & i
    objOutParams = NIL
    Wscript.Echo "NIL is " & objOutParams
    
  Next
  oSite.Stop
Trong trư?ng h?p này, m?t r? r? b? nh? có th? x?y ra trong quá tr?nh WmiPrvSe.exe.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có IIS 7.5 cài đ?t, v?i các t?p l?nh qu?n l? IIS và công c? module đư?c cài đ?t trên máy tính đang ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t Windows 7 ho?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  7.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Webadministration.MOFKhông áp d?ng365,27401-Feb-201211: 33Không áp d?ng
WMI-appserver.dll7.0.6002.22789244,73601-Feb-201214: 49x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Webadministration.MOFKhông áp d?ng365,27401-Feb-201211: 35Không áp d?ng
WMI-appserver.dll7.0.6002.22789382,97601-Feb-201215: 29x 64
Webadministration.MOFKhông áp d?ng365,27401-Feb-201211: 33Không áp d?ng
WMI-appserver.dll7.0.6002.22789244,73601-Feb-201214: 49x 86
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Webadministration.MOFKhông áp d?ng365,27401-Feb-201211: 51Không áp d?ng
WMI-appserver.dll7.0.6002.22789768,51201-Feb-201214: 47IA-64
Webadministration.MOFKhông áp d?ng365,27401-Feb-201211: 33Không áp d?ng
WMI-appserver.dll7.0.6002.22789244,73601-Feb-201214: 49x 86
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  7.5.760 0. 20xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  7.5.760 1. 21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
WMI-appserver.dll7.5.7600.20916247,29605-Mar-201105: 54x 86
WMI-appserver.dll7.5.7601.21675247,29605-Mar-201105: 27x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
WMI-appserver.dll7.5.7600.20916387,07205-Mar-201106: 28x 64
WMI-appserver.dll7.5.7601.21675387,07205-Mar-201106: 17x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
WMI-appserver.dll7.5.7600.20916779,26405-Mar-201105: 22IA-64
WMI-appserver.dll7.5.7601.21675779,26405-Mar-201105: 16IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, ch?m d?t quá tr?nh WmiPrvSe.exe, và sau đó kh?i đ?ng l?i nó.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? truy c?p vào không gian tên WMI, truy c?p trang web MSDN sau đây:
Làm th? nào đ? truy c?p vào không gian tên WMI

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3.026 ngư?i
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_892952c282c1d53a86a921117229874b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22789_none_131156bb8e33d316.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-i..ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22789_none_04904f1b845a457f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin55,892
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)15: 30
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_7d7891c73028fc6622d8117e5e81e912_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22789_none_db48f5651353b1e3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,082
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-i..ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22789_none_60aeea9f3cb7b6b5.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin55,918
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)15: 47
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,050
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-i..ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22789_none_6b0394f1711878b0.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin52,519
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)15: 14
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_d8bf2f748ecdfbfda2d5e5b51aa3bea3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22789_none_07de1ccb7da6d7cc.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.080
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-i..ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22789_none_0491f31184584e7b.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin55,905
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)15: 17
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.575
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)16: 53
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-i..ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22789_none_6b0394f1711878b0.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin52,519
Ngày (UTC)01-Feb-2012
Th?i gian (UTC)15: 14
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.270 ngư?i
Ngày (UTC)05-Mar-2011
Th?i gian (UTC)14: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_06facec1a51198b0a789f2ede983b804_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_16f49d4302392790.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)05-Mar-2011
Th?i gian (UTC)14: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_1284bd7c5c796593f91c58dddd47e251_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21675_none_4997a96df3797143.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin716
Ngày (UTC)05-Mar-2011
Th?i gian (UTC)14: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-i..ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_031a5842e8152359.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,757
Ngày (UTC)05-Mar-2011
Th?i gian (UTC)06: 16
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-i..ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21675_none_04bed390e56d206d.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,757
Ngày (UTC)05-Mar-2011
Th?i gian (UTC)05: 55
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_9c04c72d46bf037685c2aa3cdae1b829_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_2de686ffa61e8ee3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,082
Ngày (UTC)05-Mar-2011
Th?i gian (UTC)14: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_c1dde39cbe56b45db44bf0081bb63ae2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21675_none_3021c071024f36b2.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,082
Ngày (UTC)05-Mar-2011
Th?i gian (UTC)14: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-i..ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_5f38f3c6a072948f.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,763
Ngày (UTC)05-Mar-2011
Th?i gian (UTC)07: 21
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-i..ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21675_none_60dd6f149dca91a3.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,763
Ngày (UTC)05-Mar-2011
Th?i gian (UTC)06: 48
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.702
Ngày (UTC)05-Mar-2011
Th?i gian (UTC)14: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-i..ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_698d9e18d4d3568a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,323
Ngày (UTC)05-Mar-2011
Th?i gian (UTC)06: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-i..ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21675_none_6b321966d22b539e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,323
Ngày (UTC)05-Mar-2011
Th?i gian (UTC)05: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_86e3a8c28b8f18a48c352636a9b7539b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_a204a0b4d96a5e45.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.080
Ngày (UTC)05-Mar-2011
Th?i gian (UTC)14: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_ccc411aef1bff42674863ac2893a8cc8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21675_none_084fcf777510377a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.080
Ngày (UTC)05-Mar-2011
Th?i gian (UTC)14: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-i..ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_031bfc38e8132c55.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,760
Ngày (UTC)05-Mar-2011
Th?i gian (UTC)07: 15
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-i..ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21675_none_04c07786e56b2969.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,760
Ngày (UTC)05-Mar-2011
Th?i gian (UTC)06: 43
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.931
Ngày (UTC)05-Mar-2011
Th?i gian (UTC)14: 59
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-i..ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_698d9e18d4d3568a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,323
Ngày (UTC)05-Mar-2011
Th?i gian (UTC)06: 09
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-i..ementscriptingtools_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21675_none_6b321966d22b539e.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin27,323
Ngày (UTC)05-Mar-2011
Th?i gian (UTC)05: 42
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2519454 - L?n xem xét sau cùng: 15 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 7.5
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2519454 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2519454

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com