Virtuelne ma?ine ne mo?ete da pokrenete na ra?unaru na kojem je instaliran sistem Windows Server 2008 R2 i procesor koji podr?ava funkciju AVX

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2517374 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Razmotrite slede?i scenario:
 • Na ra?unaru sa sistemom Windows Server 2008 R2 instaliran je procesor koji podr?ava funkciju AVX (Advanced Vector Extensions).

  Napomena
  Intel uvodi podr?ku za funkciju AVX kod porodice procesora Sandy Bridge.
 • Instalirali ste Hyper-V ulogu servera na ra?unaru.
 • Poku?ali ste da pokrenete virtuelnu ma?inu nakon ?to ste je kreirali na ra?unaru.
U ovoj situaciji, ne mo?ete da pokrenete virtuelnu ma?inu. Pored toga, dobijate poruku o gre?ci koja je sli?na nekoj od slede?ih poruka:
Do?lo je do gre?ke pri pokretanju izabrane virtuelne ma?ine.
<ime virtuelne ma?ina> nije mogla da se pokrene

<ime virtuelne ma?ina> nije mogla da se pokrene. (ID virtuelne ma?ine <GUID broj virtuelne ma?ine>)
Tako?e, doga?aj 3040 je evidentiran u ?voru Hyper-V-Worker, u odeljku Evidencije aplikacija i usluga koji sadr?i poruku o gre?ci koja je sli?na slede?oj:
<ime virtuelne ma?ine> Nije uspelo postavljanje/menjanje svojstava particije

UZROK

Do ovog problema dolazi zato ?to operativni sistem Windows Server 2008 R2 ne podr?ava funkciju AVX.

RE?ENJE

Napomena Ovaj paket hitnih ispravki ?e onemogu?iti funkciju AVX na virtuelnim procesorima kako bi virtuelne ma?ine mogle uspe?no da se pokrenu. Potrebno je da obavite nadogradnju na Windows Server 2008 R2 SP1 da biste obezbedili podr?ku za funkciju AVX kako bi virtuelne ma?ine mogle da se pokrenu na o?ekivan na?in i kako biste mogli da iskoristite AVX instrukcije.

Informacije o hitnoj ispravci

Podr?ana hitna ispravka dostupna je od korporacije Microsoft. Me?utim, ta hitna ispravka je namenjena isklju?ivo re?avanju problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do problema opisanog u ?lanku. Ova hitna ispravka ?e se mo?da dodatno testirati. Zato, ukoliko niste ozbiljno ugro?eni ovim problemom, preporu?ujemo da sa?ekate slede?u softversku ispravku koja sadr?i ovu hitnu ispravku.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, na vrhu ovog ?lanka iz baze znanja bi?e prikazan odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, obratite se Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste nabavili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate poseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke primenjiva?e se za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom hitnom ispravkom. Da biste dobili kompletnu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali poseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sr-cs&ws=support#tab0
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zato ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.

Preduslovi

Da biste primenili ovu hitnu ispravku, na ra?unaru mora biti instaliran Windows Server 2008 R2 i Hyper-V uloga servera.

Informacije o registratoru

Da biste koristili hitnu ispravku iz ovog paketa, ne morate da izvr?ite nikakve promene u registratoru.

Zahtev za ponovno pokretanje

Morate ponovo pokrenuti ra?unar kada primenite ovu hitnu ispravku.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ova hitna ispravka ne zamenjuje prethodno objavljenu hitnu ispravku.

Informacije o datoteci

Globalna verzija ove hitne ispravke instalira datoteke sa atributima navedenim u slede?im tabelama. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Datumi i vremena za ove datoteke na lokalnom ra?unaru prikazuju se po lokalnom vremenu zajedno sa odstupanjem za trenutno letnje/zimsko ra?unanje vremena (DST). Pored toga, datumi i vremena se mogu promeniti kada obavite odre?ene operacije na datotekama.
Napomene za informacije o datotekama za operativni sistem Windows Server 2008 R2
 • Datoteke koje se odnose na odre?eni proizvod, klju?nu ta?ku (RTM, SPn) i granu usluge (LDR, GDR) mogu?e je identifikovati pregledanjem brojeva verzija datoteka kao ?to je prikazano u slede?oj tabeli:
  Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
  VerzijaProizvodKlju?na ta?kaGrana usluge
  6.1.760 0.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • MANIFEST datoteke (.manifest) i MUM datoteke (.mum) instalirane za svako okru?enje posebno su navedene u odeljku ?Dodatne informacije o datotekama za Windows Server 2008 R2?. MUM i MANIFEST datoteke, kao i odgovaraju?e datoteke bezbednosnog kataloga (.cat), izuzetno su va?ne za odr?avanje stanja a?uriranih komponenti. Datoteke bezbednosnog kataloga za koje nisu navedeni atributi potpisuju se Microsoft digitalnim potpisom.
Za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 R2 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.1.7600.16774634,36805-Mar-201103:40x64
Hvboot.sys6.1.7600.16774117,63205-Mar-201106:26x64
Hvix64.exe6.1.7600.16774686,59205-Mar-201103:40x64
Hvax64.exe6.1.7600.20916634,36805-Mar-201103:41x64
Hvboot.sys6.1.7600.20916117,63205-Mar-201106:30x64
Hvix64.exe6.1.7600.20916686,59205-Mar-201103:41x64

ZAOBILA?ENJE

Re?enje za operativni sistem Windows Server 2008 R2

Da biste re?ili ovaj problem, mo?ete da primenite kompatibilne oznake procesora postavljanjem WMI svojstva. Ovom svojstvu se ne mo?e pristupiti sa nekog drugog korisni?kog interfejsa (UI). Me?utim, ovo svojstvo je dokumentovano na Microsoft Software Developer Network (MSDN) Veb lokaciji. Mo?da ?ete morati da primenite ovo re?enje za sve kreirane virtuelne ma?ine. Ova promena ostaje na snazi nakon ponovnog pokretanja ra?unara. Me?utim, javljaju se dva poznata problema kada primenite ovo re?enje. Tako?e, pogledajte slede?i uzorak Windows PowerShell skripte.
 • Ovo re?enje se tako?e primenjuje za problem kompatibilnosti drugih funkcija procesora kao ?to je veli?ina linije ke?a. Prema tome, virtuelne ma?ine ne mogu iskoristiti sve mogu?nosti procesora.
 • Re?enje se mora primeniti svaki put kada se kreira nova virtuelna ma?ina.
U nastavku je dat uzorak Windows PowerShell skripte.
        LimitProcFeatures.ps1:

$VirtualMachines = gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ComputerSystem $VMManagementService = Get-WmiObject -Namespace "root\virtualization" -Class Msvm_VirtualSystemManagementService

foreach ($vm in $VirtualMachines) { $vmName = $vm.Name $vmElementName = $vm.ElementName if(!$vm.Caption.Contains("Hosting Computer System")) { Write-Output "Limiting $vmElementName CPU features" $VMProcessors = (gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ProcessorSettingData) | where { $_.InstanceID -match "Microsoft:$vmName.*" } $VMProcessors | foreach { $_.LimitProcessorFeatures = $true} $retValue = $VMProcessors | foreach {$VMManagementService.ModifyVirtualSystemResources($vm.__PATH, $_.GetText([System.Management.TextFormat]::WmiDtd20) )} if(!$retValue.ReturnValue) { Write-Output "Success"; } } }

STATUS

Korporacija Microsoft je potvrdila da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ni neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

DODATNE INFORMACIJE

Da biste dobili vi?e informacija o funkciji AVX, posetite slede?u Intel Veb lokaciju:
Op?te informacije o funkciji AVX
Da biste dobili vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki

Microsoft obezbe?uje kontakt informacije nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao u pronala?enju tehni?ke podr?ke. Ove kontakt informacije mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost kontakt informacija nezavisnih proizvo?a?a.

Dodatne informacije o datotekama


Dodatne informacije o datotekama za Windows Server 2008 R2

Dodatne datoteke za sve podr?ane verzije operativnog sistema Windows Server 2008 R2 zasnovane na x64 procesorima
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameAmd64_7592163787ae17c6846e4fb2b40f8f5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_7de78a62dc4f2890.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f19b40c4485ced443925c7cae3f5dd26_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_1c5e1475a6ccebec.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_8c501c427f2f0db2.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:03
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_8d1c9b0f981a35ab.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:13
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,462
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2517374 - Poslednji pregled: 24. avgust 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Klju?ne re?i: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter KB2517374

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com