Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2 un kur? ir instal?ts centr?lais procesors, kas atbalsta l?dzekli AVX, nevar start?t virtu?l?s ma??nas.

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2517374 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Apsveriet t?l?k aprakst?to situ?ciju.
 • Dator?, kur? darbojas sist?ma Windows Server 2008 R2, ir instal?ts Intel centr?lais procesors, kas atbalsta l?dzekli Advanced Vector Extensions (AVX).

  Piez?me.
  Intel pied?v? l?dzek?a AVX atbalstu procesoru saim? Sandy Bridge.
 • J?s esat dator? instal?jis servera lomu Hyper-V.
 • Kad esat izveidojis dator? virtu?lo ma??nu, j?s m??in?t to start?t.
?aj? situ?cij? j?s nevarat start?t virtu?lo ma??nu. Turkl?t tiek par?d?ts k?dam no t?l?k nor?d?tajiem zi?ojumiem l?dz?gs k??das zi?ojums.
M??inot start?t atlas?t?s virtu?l?s ma??nas, rad?s k??da.
Nevar?ja inicializ?t ?o virtu?lo ma??nu: <virtu?l?s ma??nas nosaukums>.

Nevar?ja inicializ?t ?o virtu?lo ma??nu: <virtu?l?s ma??nas nosaukums>. (Virtu?l?s ma??nas ID <virtu?l?s ma??nas GUID>)
Sada?as Lietojumprogrammu un pakalpojumu ?urn?li mezgl? Hyper-V-Worker tiek re?istr?ts notikums 3040, kur? ir ietverts k??das zi?ojums, kas l?dz?gs ?im:
<virtu?l?s ma??nas nosaukums> nevar?ja iestat?t/main?t nodal?juma rekviz?tu

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo sist?ma Windows Server 2008 R2 neatbalsta l?dzekli AVX.

RISIN?JUMS

Piez?me. Izmantojot ?o labojumfaila pakotni, virtu?lajos procesoros tiek atsp?jots l?dzeklis AVX, lai var?tu sekm?gi start?t virtu?l?s ma??nas. Lai tiktu atbalst?ts l?dzeklis AVX, ir j?veic jaunin??ana uz sist?mu Windows Server 2008 R2 SP1, t?d?j?di tiks nodro?in?ta virtu?lo ma??nu sekm?ga darb?ba un iesp?ja izmantot AVX instrukcijas.

Inform?cija par labojumfailu

Korpor?cija Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lietojiet ?o labojumfailu tikai sist?m?s, kur?s ir radusies ?aj? rakst? aprakst?t? probl?ma. ?im labojumfailam, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja ?? probl?ma nerada nopietnus trauc?jumus, ieteicams nogaid?t, l?dz tiek izlaists n?kamais programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus? ir sada?a Pieejama labojumfaila lejupiel?de. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centru, lai ieg?tu ?o labojumfailu.

Piez?me. Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu, tiek piem?rotas parast?s atbalsta izmaksas. Lai ieg?tu piln?gu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta centra t?lru?a numuru sarakstu vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lv&ws=support#tab0
Piez?me. Veidlap? ?Pieejama labojumfaila lejupiel?de? ir nor?d?tas valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja veidlap? nav vajadz?g?s valodas, tas noz?m?, ka ?ai valodai labojumfails nav pieejams.

Priek?nosac?jumi

Lai lietotu ?o labojumfailu, dator? j?darbojas sist?mai Windows Server 2008 R2 un j?b?t instal?tai servera lomai Hyper-V.

Inform?cija par re?istru

Lai izmantotu ?aj? pakotn? iek?auto labojumfailu, nav j?veic izmai?as re?istr?.

Restart??anas nepiecie?am?ba

P?c ?? labojumfaila lieto?anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par labojumfaila aizst??anu

?is labojumfails neaizst?j iepriek? izlaistus labojumfailus.

Inform?cija par failiem

Izmantojot ?? labojumfaila glob?lo versiju, tiek instal?ti faili, kuru atrib?ti ir nor?d?ti t?l?k eso?aj?s tabul?s. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i univers?lajam koordin?tajam laikam (UTC). ?o failu datumi un laiki lok?laj? dator? tiek par?d?ti atbilsto?i viet?jam laikam un pa?reiz?jai vasaras laika nob?dei. Turkl?t datumi un laiki var main?ties, ja ar failiem tiek veiktas noteiktas darb?bas.
Piez?mes par sist?mas Windows Server 2008 R2 faila inform?ciju
 • Failus, kas attiecas uz noteiktu produktu, atskaites punktu (RTM, SPn) un pakalpojuma jomu (LDR, GDR), var identific?t, skatot faila versijas numuru, k? nor?d?ts ?aj? tabul?:
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  VersijaProduktsAtskaites punktsPakalpojuma joma
  6.1.760 0.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • MANIFEST faili (.manifest) un MUM faili (.mum), kas tiek instal?ti katrai videi, ir nor?d?ti atsevi??i sada?? Papildinform?cija par failu sist?mai Windows Server 2008 R2. MUM faili, MANIFEST faili un saist?tie dro??bas kataloga (.cat) faili ir ?oti svar?gi, lai uztur?tu atjaunin?to komponentu st?vokli. Dro??bas kataloga faili, kuru atrib?ti nav nor?d?ti sarakst?, ir parakst?ti ar Microsoft ciparparakstu.
Vis?m atbalst?taj?m Windows Server 2008 R2 x64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.1.7600.16774634,36805-Mar-201103:40x64
Hvboot.sys6.1.7600.16774117,63205-Mar-201106:26x64
Hvix64.exe6.1.7600.16774686,59205-Mar-201103:40x64
Hvax64.exe6.1.7600.20916634,36805-Mar-201103:41x64
Hvboot.sys6.1.7600.20916117,63205-Mar-201106:30x64
Hvix64.exe6.1.7600.20916686,59205-Mar-201103:41x64

PROFILAKSE

Risin?jums sist?mai Windows Server 2008 R2

Lai risin?tu ?o probl?mu, varat izmantot sader?gus centr?l? procesora karodzi?us, iestatot WMI rekviz?tu. ?is rekviz?ts nav pieejams no lietot?ju interfeisiem. Tom?r ?is rekviz?ts ir dokument?ts Microsoft programmat?ras izstr?d?t?ju t?kla vietn? (MSDN). Iesp?jams, ?is risin?jums ir j?izmanto vis?s izveidotaj?s virtu?laj?s ma??n?s. ??s izmai?as st?jas sp?k? p?c datora restart??anas. Tom?r ir zin?mas divas probl?mas, kas var rasties, lietojot ?o risin?jumu. Skatiet ar? t?l?k nor?d?to Windows PowerShell skripta paraugu.
 • Izmantojot ?o risin?jumu, tiek iestat?ta sader?ba ar citiem centr?l? procesora l?dzek?iem, piem?ram, ar ke?atmi?as rindas lielumu. T?d?? virtu?l?s ma??nas nevar izmantot visu centr?l? procesora kapacit?ti.
 • ?is risin?jums ir j?izmanto katru reizi, kad tiek izveidota jauna virtu?l? ma??na.
T?l?k ir nor?d?ts Windows PowerShell skripta paraugs.
        LimitProcFeatures.ps1:

$VirtualMachines = gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ComputerSystem $VMManagementService = Get-WmiObject -Namespace "root\virtualization" -Class Msvm_VirtualSystemManagementService

foreach ($vm in $VirtualMachines) { $vmName = $vm.Name $vmElementName = $vm.ElementName if(!$vm.Caption.Contains("Hosting Computer System")) { Write-Output "Limiting $vmElementName CPU features" $VMProcessors = (gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ProcessorSettingData) | where { $_.InstanceID -match "Microsoft:$vmName.*" } $VMProcessors | foreach { $_.LimitProcessorFeatures = $true} $retValue = $VMProcessors | foreach {$VMManagementService.ModifyVirtualSystemResources($vm.__PATH, $_.GetText([System.Management.TextFormat]::WmiDtd20) )} if(!$retValue.ReturnValue) { Write-Output "Success"; } } }

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? Attiecas uz.

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par l?dzekli AVX, apmekl?jiet ?o Intel vietni:
Visp?r?ga inform?cija par l?dzekli AVX
Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmat?ras atjaunin?jumu terminolo?iju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumos izmantot?s standarta terminolo?ijas apraksts

Korpor?cija Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai jums b?tu ?rt?k atrast tehnisk? atbalsta iesp?jas. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez iepriek??ja pazi?ojuma. Korpor?cija Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

Papildinform?cija par failu


Papildinform?cija par failu sist?mai Windows Server 2008 R2

Papildu faili vis?m atbalst?taj?m oper?t?jsist?mas Windows Server 2008 R2 x64 versij?m
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
File nameAmd64_7592163787ae17c6846e4fb2b40f8f5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_7de78a62dc4f2890.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f19b40c4485ced443925c7cae3f5dd26_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_1c5e1475a6ccebec.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_8c501c427f2f0db2.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:03
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_8d1c9b0f981a35ab.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:13
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,462
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2517374 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 24. augusts - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter KB2517374

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com