Negalite paleisti virtuali?j? ma?in? kompiuteryje, kuriame vykdoma ?Windows Server 2008 R2? ir kuriame ?diegtas CPU, palaikantis AVX funkcij?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2517374 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?sivaizduokite toliau pateikt? situacij?.
 • Naudojate ?Intel? CPU, kuris palaiko papildom? vektoriaus pl?tini? (AVX) funkcij?, kompiuteryje, kuriame vykdoma ?Windows Server 2008 R2?.

  Pastaba.
  ?Intel? pristato AVX funkcijos palaikymo galimyb? ?Sandy Bridge? procesori? ?eimoje.
 • Kompiuteryje ?diegiate ?Hyper-V? serverio vaidmen?.
 • Kompiuteryje suk?r? virtuali?j? ma?in? bandote j? paleisti.
Tokiu atveju negalite paleisti virtualiosios ma?inos. Be to, gaunate klaidos prane?im?, pana?? ? vien? i? toliau nurodyt?:
?Bandant paleisti pa?ym?t? (-as) virtuali?j? (-iasias) ma?in? (-as) ?vyko klaida.
<virtualiosios ma?inos pavadinimas> paleisti nepavyko.?

?<virtualiosios ma?inos pavadinimas> paleisti nepavyko. (Virtualiosios ma?inos ID <virtualiosios ma?inos GUID>)?
Be to, ?vykis 3040 u?registruojamas mazge Hyper-V-Worker dalyje Program? ir tarnyb? ?urnalai, kuriame yra klaidos prane?imas, pana?us ? toliau nurodyt?:
?<virtualiosios ma?inos pavadinimas> Nepavyko nustatyti / pakeisti skaidinio ypatyb?s.?

PRIE?ASTIS

?i problema kyla, nes ?Windows Server 2008 R2? nepalaiko AVX funkcijos.

SPRENDIMAS

Pastaba. ?is kar?t?j? patais? paketas i?jungia AVX funkcij? virtualiuosiuose procesoriuose, kad b?t? galima paleisti virtuali?sias ma?inas. Turite atnaujinti ? ?Windows Server 2008 R2? SP1, kad b?t? palaikoma AVX funkcija ir virtualiosios ma?inos veikt?, kaip tik?tasi. Be to, atnaujinus galima pasinaudoti AVX instrukcijomis.

Kar?t?j? patais? informacija

Palaikomas kar?t?sias pataisas galite atsisi?sti i? ?Microsoft?. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?ytai problemai spr?sti. Jas taikykite tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. Su ?iomis kar?tosiomis pataisomis gali b?ti atliekami papildomi bandymai. Tod?l jei ?i problema nekels jums dideli? nepatogum?, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jei ?ias kar?t?sias pataisas galima atsisi?sti, ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje bus skyrius ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?. Jei ?io skyriaus nematote, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnyb?, kad gautum?te kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jei kyla kit? problem? arba jei b?tina bet kokia trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. U? papildomus klausimus d?l palaikymo ir problem?, kuri? negalima i?spr?sti naudojant min?tas kar?t?sias pataisas, taikomas ?prast? palaikymo paslaug? mokestis. Nor?dami gauti vis? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnybos telefon? numeri? s?ra?? arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lt&ws=support#tab0
Pastaba. Formoje ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas? nurodomos kalbos, kuriomis teikiamos ?ios kar?tosios pataisos. Jei nematote savo kalbos, ?i? kar?t?j? patais? j?s? kalba n?ra.

B?tinieji komponentai

Kad gal?tum?te pritaikyti ?ias kar?t?sias pataisas, kompiuteryje turi veikti ?Windows Server 2008 R2? ir turi b?ti ?diegtas ?Hyper-V? serverio vaidmuo.

Registro informacija

Norint naudoti ?io paketo kar?t?sias pataisas, nereikia vykdyti joki? registro pakeitim?.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?ias kar?t?sias pataisas b?tina i? naujo paleisti kompiuter?.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leist? kar?t?j? patais?.

Failo informacija

Bendroji ?i? kar?t?j? patais? versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? datos ir laikai j?s? vietiniame kompiuteryje rodomi vietiniu laiku, atsi?velgiant ? galim? vasaros laiko patais?. Be to, ?ios datos ir laikai gali keistis, kai atliekate tam tikras operacijas su failais.
?Windows Server 2008 R2? fail? informacijos pastabos
 • Failai, kurie yra susij? su tam tikru produktu, gaire (RTM, SPn) ir paslaug? ?aka (LDR, GDR), gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius, rodomus ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?Paslaugos ?aka
  6.1.760 0.16xxx?Windows Server 2008 R2?RTMGDR
  6.1.760 0.20xxx?Windows Server 2008 R2?RTMLDR
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje, yra pateikti atskiru s?ra?u skyriuje ?Windows Server 2008 R2? papildom? fail? informacija?. MUM, MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujint? komponent? b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nepateikti, yra pasira?yti ?Microsoft? skaitmeniniu para?u.
Visos palaikomos x64 ?Windows Server 2008 R2? versijos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.1.7600.16774634,36805-Mar-201103:40x64
Hvboot.sys6.1.7600.16774117,63205-Mar-201106:26x64
Hvix64.exe6.1.7600.16774686,59205-Mar-201103:40x64
Hvax64.exe6.1.7600.20916634,36805-Mar-201103:41x64
Hvboot.sys6.1.7600.20916117,63205-Mar-201106:30x64
Hvix64.exe6.1.7600.20916686,59205-Mar-201103:41x64

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Laikinasis sprendimas, kai naudojama ?Windows Server 2008 R2?

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, galite ?jungti suderinamas CPU v?liav?les nustatydami WMI ypatyb?. ?i ypatyb? nepasiekiama i? jokios vartotojo s?sajos (UI). Ta?iau ?i ypatyb? yra apra?yta ?Microsoft? programin?s ?rangos k?r?j? (MSDN) ?iniatinklio svetain?je. Gali reik?ti ?? laikin?j? problemos sprendim? taikyti visoms sukurtoms virtualiosioms ma?inoms. Pakeitimas i?liks, kai kompiuteris bus paleistas i? naujo. Ta?iau yra dvi ?inomos problemos, kai taikote ?? laikin?j? problemos sprendimo b?d?. Be to, ?r. toliau pateikt? ?Windows PowerShell? scenarijaus pavyzd?.
 • ?is laikinasis problemos sprendimas sukuria kit? CPU funkcij?, pvz., talpyklos eilut?s dyd?io, suderinamum?. Tod?l virtualioji ma?ina negali i?naudoti vis? CPU galimybi?.
 • Laikin?j? sprendim? reikia taikyti kiekvien? kart?, kai sukuriama nauja virtualioji ma?ina.
Toliau pateikiamas ?Windows PowerShell? scenarijaus pavyzdys.
        LimitProcFeatures.ps1:

$VirtualMachines = gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ComputerSystem $VMManagementService = Get-WmiObject -Namespace "root\virtualization" -Class Msvm_VirtualSystemManagementService

foreach ($vm in $VirtualMachines) { $vmName = $vm.Name $vmElementName = $vm.ElementName if(!$vm.Caption.Contains("Hosting Computer System")) { Write-Output "Limiting $vmElementName CPU features" $VMProcessors = (gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ProcessorSettingData) | where { $_.InstanceID -match "Microsoft:$vmName.*" } $VMProcessors | foreach { $_.LimitProcessorFeatures = $true} $retValue = $VMProcessors | foreach {$VMManagementService.ModifyVirtualSystemResources($vm.__PATH, $_.GetText([System.Management.TextFormat]::WmiDtd20) )} if(!$retValue.ReturnValue) { Write-Output "Success"; } } }

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

?iame straipsnyje apra?yti tre?i?j? ?ali? produktus pagamino ?mon?s, nepriklausan?ios ?Microsoft?. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Daugiau informacijos apie AVX funkcij? rasite apsilank? ?ioje ?Intel? svetain?je
Bendroji informacija apie AVX funkcij?
Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij? rasite spustel?j? toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
824684 ?prast? termin?, vartojam? ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

?Microsoft?, siekdama pad?ti jums rasti technin?s pagalbos, teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista be persp?jimo. ?Microsoft? neu?tikrina ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

Papildoma failo informacija


?Windows Server 2008 R2? papildom? fail? informacija

Vis? palaikom? x64 ?Windows Server 2008 R2? versij? papildomi failai
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameAmd64_7592163787ae17c6846e4fb2b40f8f5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_7de78a62dc4f2890.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f19b40c4485ced443925c7cae3f5dd26_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_1c5e1475a6ccebec.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_8c501c427f2f0db2.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:03
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_8d1c9b0f981a35ab.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:13
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,462
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2517374 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugpj??io 24 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter KB2517374

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com