Mô t? v? C?p Nh?t Office 2010: ngày 13 tháng 9 năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2515417 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n c?p nh?t cho Microsoft Office 2010. B?n c?p nh?t này cung c?p s?a ch?a m?i nh?t cho Office 2010. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m s? ?n đ?nh và hi?u su?t c?i ti?n.

GI?I PHÁP

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? có đư?c và cài đ?t b?n C?p Nh?t

Sau đây t?p tin có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói C?p Nh?t bây gi?.


Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? Microsoft h? tr? t?p tin t?i v?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a m?i thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t

B?n c?p nh?t này ch?a các t?p có các phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng sau.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Cvh.dll14.0.6009.10004,819,38420 Tháng mư?i, 20107: 23
Cvh.exe14.0.6009.10003,207,07220 Tháng mư?i, 20107: 23
Cvhsvc.exe14.0.6009.1000821,66420 Tháng mư?i, 20107: 23
Mavcperf.dll4.6.1.10263136,55213 Tháng chín, 201021: 45
Mavcperfres.dll4.6.1.102638,04013 Tháng chín, 201021: 45
Mavinject32.exe4.6.1.10263282,47213 Tháng chín, 201021: 45
Mavinject64.exe4.6.1.10263387,43213 Tháng chín, 201021: 45
Muauth.cabKhông áp d?ng6,74720 Tháng mư?i, 20107: 05
Nlsdl.dll6.0.6000.1638630,56813 Tháng chín, 201021: 45
Sentinel.dll1.0.1.07,52813 Tháng chín, 201021: 45
Sentinel64.dll1.0.1.07,52813 Tháng chín, 201021: 45
Sftclientres.dll4.6.1.10263369,51213 Tháng chín, 201021: 45
Sftcomp.dll4.6.1.1026388,42413 Tháng chín, 201021: 45
Sftcore.dll4.6.1.102632,525,54413 Tháng chín, 201021: 46
Sftdde.exe4.6.1.10263297,32013 Tháng chín, 201021: 45
Sfterr.xmlKhông áp d?ng86,62818 Tháng tám, 201014: 26
Sftevent.dll4.6.1.102631,935,72013 Tháng chín, 201021: 45
Sftfs2k3.infKhông áp d?ng1.892 ngư?i29 Tháng tám, 20109: 03
Sftfs2k3.sys4.6.1.10263760,16813 Tháng chín, 201021: 45
Sftfsi.dll4.6.1.102632,044,26413 Tháng chín, 201021: 46
Sftfsi_wow64.dll4.6.1.102632,044,26413 Tháng chín, 201021: 45
Sftfslh.infKhông áp d?ng1.891 ngư?i29 Tháng tám, 20109: 03
Sftfslh.sys4.6.1.10263760,16813 Tháng chín, 201021: 45
Sftfswin7.infKhông áp d?ng1,89329 Tháng tám, 20109: 03
Sftfswin7.sys4.6.1.10263761,70413 Tháng chín, 201021: 45
Sftfsxp.infKhông áp d?ng1.891 ngư?i29 Tháng tám, 20109: 03
Sftfsxp.sys4.6.1.10263722,28013 Tháng chín, 201021: 45
Sftintf.dll4.6.1.10263454,50413 Tháng chín, 201021: 45
Sftldr.dll4.6.1.102631,762,15213 Tháng chín, 201021: 45
Sftldr_wow64.dll4.6.1.102631,119,59213 Tháng chín, 201021: 45
Sftlist.exe4.6.1.10263508,26413 Tháng chín, 201021: 45
Sftlp.exe4.6.1.10263285,03213 Tháng chín, 201021: 45
Sftlp64.exe4.6.1.10263395,11213 Tháng chín, 201021: 45
Sftplay2k3.infKhông áp d?ng1.840 ngư?i29 Tháng tám, 20109: 03
Sftplay2k3.sys4.6.1.10263268,64813 Tháng chín, 201021: 45
Sftplaylh.infKhông áp d?ng1,83929 Tháng tám, 20109: 03
Sftplaylh.sys4.6.1.10263268,64813 Tháng chín, 201021: 45
Sftplaywin7.infKhông áp d?ng1.84129 Tháng tám, 20109: 03
Sftplaywin7.sys4.6.1.10263268,64813 Tháng chín, 201021: 45
Sftplayxp.infKhông áp d?ng1,83929 Tháng tám, 20109: 03
Sftplayxp.sys4.6.1.10263268,64813 Tháng chín, 201021: 45
Sftpsr.dll4.6.1.10263238,44013 Tháng chín, 201021: 45
Sftredir2k3.infKhông áp d?ng2,406Tháng Chín, 201018: 52
Sftredir2k3.sys4.6.1.1026325,96013 Tháng chín, 201021: 45
Sftredirlh.infKhông áp d?ng2.405 ngư?iTháng Chín, 201018: 52
Sftredirlh.sys4.6.1.1026325,96013 Tháng chín, 201021: 45
Sftredirwin7.infKhông áp d?ng2,409Tháng Chín, 201018: 52
Sftredirwin7.sys4.6.1.1026325,96013 Tháng chín, 201021: 45
Sftredirxp.infKhông áp d?ng2.405 ngư?iTháng Chín, 201018: 52
Sftredirxp.sys4.6.1.1026325,96013 Tháng chín, 201021: 45
Sftsharedres.dll4.6.1.1026350,53613 Tháng chín, 201021: 45
Sftsync.dll4.6.1.10263104,80813 Tháng chín, 201021: 45
Sftuser.dll4.6.1.10263276,32813 Tháng chín, 201021: 45
Sftvol2k3.infKhông áp d?ng1.860 ngư?i29 Tháng tám, 20109: 03
Sftvol2k3.sys4.6.1.1026322,37613 Tháng chín, 201021: 45
Sftvollh.infKhông áp d?ng1,85929 Tháng tám, 20109: 03
Sftvollh.sys4.6.1.1026322,37613 Tháng chín, 201021: 45
Sftvolwin7.infKhông áp d?ng1,86129 Tháng tám, 20109: 03
Sftvolwin7.sys4.6.1.1026322,37613 Tháng chín, 201021: 45
Sftvolxp.infKhông áp d?ng1,85929 Tháng tám, 20109: 03
Sftvolxp.sys4.6.1.1026322,37613 Tháng chín, 201021: 45
Sftvsa.exe4.6.1.10263219,49613 Tháng chín, 201021: 45


Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t b?n c?p nh?t này

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Lo?i Mộtppwiz.cpl, sau đó b?m Ok.
 3. S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, tùy thu?c vào h? đi?u hành b?n đang ch?y:
  • Windows 7 và Windows Vista
   1. Nh?p vào Xem cài đ?t b?n C?p Nh?t.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và b?m C?p Nh?t 2515417, và sau đó nh?p vàoG? cài đ?t.
  • Windows XP
   1. Nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? thông tin C?p Nh?t h?p ki?m.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và b?m C?p Nh?t 2515417, và sau đó nh?p vàoGỡ bỏ.


TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a b?n C?p Nh?t hành chính m?i nh?t và các ngu?n l?c tri?n khai chi?n lư?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
NÓ h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2515417 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2515417 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2515417

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com