Dom?na p?rbaudes probl?mu nov?r?ana programm? Office 365

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2515404 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Nevar p?rbaud?t dom?na pakalpojum? Office 365. M??inot p?rbaud?t dom?nu, tiek par?d?ts k??das zi?ojums.

?? probl?ma var rasties da??du iemeslu d??. K??das zi?ojuma atspogu?o ??s probl?mas iemesls.

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, skatiet ?os Microsoft zin??anu b?ze rakstus, atkar?b? no t?, tiek par?d?ts k??das zi?ojums:
  • 2812447"Atvainojiet, m?s nevaram atrast izveidoto ierakstu" k??das zi?ojums, m??inot p?rbaud?t dom?na pakalpojum? Office 365
  • 2812454 "Nevar p?rbaud?t dom?nu" k??das zi?ojums, m??inot p?rbaud?t dom?na pakalpojum? Office 365
  • 2812881K??das zi?ojums, m??inot p?rbaud?t dom?na pakalpojum? Office 365

PAPILDINFORM?CIJA

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietne.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2515404 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2014. gada 4. oktobris - P?rskat??ana: 19.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Office 365
  • Office 365 User and Domain Management
Atsl?gv?rdi: 
o365 mosdal4.5 o365a o365p o365e kbgraphxlink o365m o365022013 kbmt KB2515404 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2515404

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com