T? kh?i t?o SD propagator thread đ? đánh giá các c?p phép đư?c th?a k? cho các đ?i tư?ng trong Active Directory

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 251343 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Microsoft Windows NT 4.0 và trư?c đó b?o v? ngư?i dùng trong các nhóm hành chính b?ng cách thay đ?i danh sách đi?u khi?n truy nh?p (ACL) vào các thành viên khi h? đư?c b? sung vào các nhóm. Windows 2000 s? d?ng m?t phương pháp khác nhau đ? ph?c v? h? tr? cho l?ng các nhóm và các nhóm ph? quát. Windows 2000 h? tr? các nhóm ph? quát, mà có th? có các thành viên trong các tên mi?n khác và có th? m?nh là thành viên c?a các nhóm trong các tên mi?n khác.

S? d?ng Windows 2000 quá tr?nh n?n SD propagator (SDPROP) đ? th?c hi?n vi?c b?o v? các nhóm hành chính. Quá tr?nh này l?n đ?u tiên tính t?p các thành viên trong Transitive th?i trang cho t?t c? các nhóm hành chính. Nó sau đó đi vào danh sách các đ?i tư?ng mà nó đ? và s? ki?m tra xem mô t? b?o m?t trên các đ?i tư?ng là m?t mô t? n?i ti?ng b?o m?t đư?c b?o v?. N?u các n?i ti?ng b?o v? mô t? b?o m?t không đư?c thi?t l?p, nó đ?t này mô t? b?o m?t trên các đ?i tư?ng. Tác v? này ch? ch?y trên b? đi?u khi?n tên mi?n chính linh ho?t đơn Master Ngư?i gi? vai tr? ho?t đ?ng (FSMO).

THÔNG TIN THÊM

SD propagator ch?y trong n?n và c?p nh?t các th?a hư?ng quy?n truy c?p vào container và các đ?i tư?ng Active Directory v? chúng đ? di chuy?n t? m?t trong nh?ng đơn v? t? ch?c khác. Trong trư?ng h?p hi?m, nó có th? c?n thi?t đ? bu?c m?t ch?y SD propagator b?ng tay b?ng cách s? d?ng nh? Công c? giao th?c thư m?c (LDAP):
 1. S? d?ng công c? Ldp.exe, xác minh r?ng Windows 2000 Công c? h? tr? đư?c cài đ?t b?ng cách nh?p vào B?t đ?u, ch? vào Chương tr?nh, ch? vào Công c? qu?n tr? và sau đó xác đ?nh v? trí Công c? h? tr? Windows 2000. N?u l?nh này thoát kh?i, chuy?n sang bư?c 3. N?u nó không t?n t?i, ti?p t?c v?i bư?c 2 đ? cài đ?t công c? h? tr? Windows 2000.
 2. Đ? cài đ?t công c? h? tr? Windows 2000, chèn c?a b?n Đ?a CD-ROM cài đ?t Windows 2000, và sau đó b?m đúp chu?t Setup.exe trong thư m?c Support\Tools trên đ?a CD-ROM.
 3. Đ? ch?y Ldp.exe, nh?n vào đây B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i LDP, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Nh?p vào K?t n?i, b?m K?t n?i, r?i g? tên h? ph?c v? b?n mu?n k?t n?i t?i. Đi?u này k?t n?i qua c?ng 389 cho Active Directory. Nh?p vào K?t n?i, b?m Ràng bu?c, r?i g? tên ngư?i dùng qu?n tr? thích h?p, m?t kh?u và tên mi?n. Nh?p vào Ok. Lưu ? r?ng b?n nên lo?i ngư?i qu?n tr? vùng ho?c các doanh nghi?p qu?n tr? viên ?y nhi?m.
 5. Trên các Tr?nh duy?t tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i. Trong các S?a đ?i h?p tho?i, đ? l?i các DN h?p tr?ng. Trong các Thu?c tính h?p, lo?i FixUpInheritance. Đ?t các Giá trị h?p Có.
 6. Trong các Ho?t đ?ng h?p, b?m vào Thêm. Nh?p vào Nh?p cư các Danh sách các m?c nh?p h?p tho?i nên đ?c "[Thêm] fixupinheritance:yes".
 7. Nh?p vào Ch?y. C?a s? bên ph?i ch? ra "Modified." Đi?u này b?t đ?u SD Propagator. Th?i gian ch?y cho SD propagator là tuy?n tính v?i kích thư?c c?a các Cơ s? d? li?u thư m?c ho?t đ?ng. Quá tr?nh này hoàn t?t khi "DS Security Tuyên truy?n s? ki?n"truy c?p vào đ?i tư?ng hi?u su?t NTDS tr? v? cho 0.
 8. Nh?p vào Đóng.
 9. Nh?p vào K?t n?i, và sau đó nh?p vào L?i ra.

Thu?c tính

ID c?a bài: 251343 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB251343 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:251343

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com