Tên mi?n ngư?i dùng không th? tham gia máy tr?m ho?c máy ch? đ? m?t tên mi?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 251335 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đối với phiên bản Microsoft Windows XP của bài viết này, hãy xem 314462.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? tham gia m?t tên mi?n Windows 2000 t? máy tính ch?y Windows NT 4.0 máy tr?m ho?c máy ch? Windows NT 4.0, thông báo l?i sau đây có th? đư?c hi?n th?:
Tài kho?n máy tính cho máy tính này không t?n t?i ho?c không s?n dùng.
N?u các máy tr?m ho?c máy ch? b?n đang c? g?ng tham gia là m?t máy tính ch?y Windows 2000 Professional ho?c Windows 2000 Server, thông báo l?i sau s? đư?c hi?n th?:
Máy tính c?a b?n không có th? đư?c gia nh?p vùng. B?n đ? vư?t quá s? t?i đa c?a tài kho?n máy tính b?n đư?c phép đ? t?o ra trong tên mi?n này. Liên h? v?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n có gi?i h?n này đ?t l?i ho?c tăng lên.
LƯU ?: Thông báo l?i này ch? x?y ra n?u b?n có đ? gia nh?p 10 máy tr?m vùng.

NGUYÊN NHÂN

Windows 2000 c?p đ?c quy?n "Thêm máy tr?m cho tên mi?n" đ? xác th?c ngư?i dùng nhóm theo m?c đ?nh. Khi đ?c quy?n này đư?c kích ho?t, xác th?c ngư?i dùng có th? b? qua ki?m tra danh sách (ACL) ki?m soát truy c?p cho đ?n m?t giá tr? t?i đa đư?c xác đ?nh trư?c. Đ? ngăn ch?n l?m d?ng, s? tài kho?n máy nào dùng xác th?c có th? tham gia, t?i đa là 10 theo m?c đ?nh.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp thích h?p.

Phương pháp 1: Pre-Create trương m?c máy tính c?a ngư?i dùng

 1. T? ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính snap-in, b?m chu?t ph?i vào container nơi cư trú c?a các tài kho?n.
 2. Nh?p vào M?i, và sau đó nh?p vào Máy tính.
 3. Trong các Tên máy tính h?p, g? tên c?a Windows 2000 d?a trên máy tính mà b?n mu?n thêm vào các tên mi?n.

  H?y ch?c ch?n r?ng tên c?a máy tính c?ng đư?c nh?p trong các Tên máy tính (pre-Windows năm 2000) h?p (đi?u này s? x?y ra t? đ?ng).
 4. Nh?p vào Thay đổi. Ch?n ngư?i dùng ho?c nhóm s? đư?c gia nh?p máy tính này đ? các tên mi?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. N?u b?n mu?n Windows NT 4.0 và h? đi?u hành trư?c đó đ? s? d?ng máy tính tên đ?i tư?ng này, b?m vào đ? ch?n các Cho phép máy tính 2000 pre-Windows đ? s? d?ng trương m?c này ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.

Cách 2: C?p các "T?o các đ?i tư?ng máy tính" và "Xóa máy tính đ?i tư?ng" đi?u khi?n truy c?p m?c (ACEs) cho ngư?i dùng

 1. T? ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính-theo, nh?p vào Tính năng nâng cao trên các Xem tr?nh đơn đ? các Bảo mật ti?p xúc th? v?i khi b?n b?m vào Thu?c tính.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào các Máy vi tính container, và sau đó b?m Thu?c tính.
 3. Trên các Bảo mật tab, b?m vào Nâng cao.
 4. Trên các Cấp phép tab, b?m vào Xác th?c ngư?i dùng, và sau đó nh?p vào Xem/S?a.

  LƯU ?: N?u nhóm ngư?i dùng xác th?c không đư?c li?t kê, h?y nh?p vào Thêm và thêm nó vào danh sách các m?c c?p phép.
 5. H?y ch?c ch?n r?ng các Đ?i tư?ng này và t?t c? các đ?i tư?ng con tùy ch?n s? đư?c hi?n th? trong các Áp d?ng lên h?p.
 6. T? các Cấp phép h?p, nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép h?p ki?m bên c?nh các T?o máy tính đ?i tư?ngXóa b? máy tính đ?i tư?ng ACEs, và sau đó b?m Ok.

Phương pháp 3: Ghi đè m?c đ?nh gi?i h?n s? lư?ng máy tính ngư?i dùng xác th?c có th? tham gia vào m?t vùng

B?n có th? ghi đè m?c đ?nh gi?i h?n, b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • S? d?ng công c? Ldp (Ldp.exe) đư?c bao g?m trong các Microsoft Windows 2000 Resource Kit.
 • S? d?ng m?t k?ch b?n Active Directory d?ch v? giao di?n (ADSI) đ? tăng ho?c gi?m giá tr? c?a thu?c tính Active Directory ms-DS-MachineAccountQuota. Đ? th?c hi?n vi?c này:
  1. Cài đ?t các công c? h? tr? Windows 2000, n?u h? đ? không đ? đư?c cài đ?t. Đ? cài đ?t các công c? này, h?y ch?y Setup.exe t? thư m?c Support\Tools trên Windows 2000 Server ho?c Windows 2000 Professional CD-ROM.
  2. Ch?y Adsiedit.msc như ngư?i qu?n tr? c?a tên mi?n.
  3. M? r?ng nút tên mi?n NC. Nút này ch?a m?t đ?i tư?ng mà b?t đ?u v?i "DC =" và ph?n ánh tên mi?n chính xác. Nh?p chu?t ph?i vào đ?i tư?ng này, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  4. Trong các Ch?n mà tài s?n đ? xem h?p, b?m vào C? hai.
  5. Trong các Ch?n m?t tài s?n đ? xem h?p, b?m vào MS-DS-MachineAccountQuota.
  6. Trong các Ch?nh s?a các thu?c tính h?p, g? m?t s?. Con s? này đ?i di?n cho s? lư?ng các máy tr?m làm vi?c mà b?n mu?n ngư?i dùng có th? duy tr? đ?ng th?i.
  7. Nh?p vào Thi?t l?p, và sau đó nh?p vào Ok.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 251335 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kbprb kbmt KB251335 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:251335

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com