คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 3.0 บริการของ Windows SharePoint (Sts-x-none.msp): 26 เมษายน 2011

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2512780 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีวันที่ 26 เดือนเมษายน 2011

คำแนะนำ

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • การชะงักงันเกิดขึ้นในฐานข้อมูลการกำหนดค่าใน Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 เมื่อ Forefront Security สำหรับ SharePoint เรียกใช้งานการบำรุงรักษา
 • สมมติว่า คุณได้ส่งออกชุดเก็บรวบรวมไซต์ที่ประกอบด้วยรายการใน 3.0 บริการของ Windows SharePoint แล้ว คุณนำเข้าไซต์คอลเลกชัน ในสถานการณ์นี้ การ LastItemModifiedDate คุณสมบัติรายการไม่ได้ถูกเก็บรักษาไว้ แทน LastItemModifiedDate มีการตั้งค่าคุณสมบัติเป็นเวลานำเข้า
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถเพิ่มกลุ่มรักษาความปลอดภัยไปยังไซต์ที่มีอยู่ของ Office SharePoint Server 2007 กลุ่มการรักษาความปลอดภัยถูกสร้างขึ้นในใช้งานไดเรกทอรีโดเมนบริการ (ADDS)
  • คุณส่งออกไปยังไซต์ SharePoint
  • คุณเปลี่ยนชื่อของกลุ่มการรักษาความปลอดภัยใน ADDS
  • คุณนำเข้าไซต์ SharePoint ไปยังไซต์ SharePoint ใหม่

  ในสถานการณ์สมมตินี้ กลุ่มการรักษาความปลอดภัยที่นำเข้ามาถูกเปลี่ยนเป็นผู้ใช้ นอกจากนี้ การ stsadm –o migrategroup คำสั่งไม่ทำงาน
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณโยกย้ายไซต์คอลเลกชันที่มีไลบรารีเอกสารจาก Office SharePoint Portal Server 2003 ให้ Office SharePoint Server 2007
  • คุณส่งออกไซต์คอลเลกชัน
  • คุณนำเข้าไซต์คอลเลกชันใน Office SharePoint Server 2007
  • คุณตรวจทานข้อความแสดงประวัติรุ่นของเอกสารในไซต์คอลเลกชัน

  ในสถานการณ์สมมตินี้ วันการปรับปรุงครั้งล่าสุด และไม่มีการเก็บรักษาเวลาในประวัติรุ่น แทน จะแสดงวันและเวลาที่เมื่อมีการนำเข้าไซต์คอลเลกชัน
 • สมมติว่า คุณย้ายชุดเก็บรวบรวมไซต์ 3.0 บริการของ Windows SharePoint บางจากฐานข้อมูลเนื้อหาหนึ่งไปยังฐานข้อมูลเนื้อหาอื่น หากมีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ชุดเก็บรวบรวมไซต์บางอาจไม่ได้ถูกแมปได้อย่างถูกต้องในฐานข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิก อย่างไรก็ตาม จะมีคำสั่งเพื่อแก้ไขการแมปของฐานข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกไปที่คอลเลกชันของไซต์ ขณะนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนเพิ่มใหม่ refreshsitemap -o stsadm คำสั่งเพื่อสนับสนุนที่
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างคอลัมน์ไซต์ใน 3.0 บริการของ Windows SharePoint
  • คุณเพิ่มคอลัมน์ไซต์ชนิดเนื้อหาไซต์ใหม่ แล้ว คุณเปิดใช้งานการ ซ่อนอยู่ ตัวเลือก
  • คุณเพิ่มชนิดเนื้อหาของไซต์ลงในไลบรารีเอกสารที่มีอยู่แล้ว แล้ว บันทึกไลบรารีเอกสารเป็นแม่แบบ
  • คุณสามารถสร้างไลบรารีเอกสารใหม่ โดยใช้แม่แบบ

  ในสถานการณ์สมมตินี้ คอลัมน์ที่ซ่อนไว้ในไลบรารีเอกสารใหม่ตั้งค่าใหม่เป็นข้อความหรือไม่ก็ได้
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมีการเก็บรวบรวมไซต์ที่มีอยู่ใน 3.0 บริการของ Windows SharePoint
  • คุณสร้างรายการที่กำหนดเองในไซต์คอลเลกชัน แล้ว คุณเปิดใช้งานตัวควบคุมการกำหนดรุ่น
  • คุณสามารถสร้างรายการที่ มีข้อมูลเมตาไม่ว่างในรายการแบบกำหนดเอง
  • คุณแก้ไขสินค้า จากนั้น ให้บันทึกรายการ ลักษณะการทำงานนี้สร้างเวอร์ชันใหม่ของสินค้า
  • คุณทำการสอบถามค่าของเครื่อง DiskUsed คอลัมน์ที่สอดคล้องกับไซต์คอลเลกชันในการ ไซต์ ตารางใน SQL server

  ในสถานการณ์นี้ ค่าของเครื่อง DiskUsedคอลัมน์มีการปรับปรุงไม่ถูกต้อง
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสร้างโปรแกรมประยุกต์เว็บ 3.0 บริการของ Windows SharePoint
  • คุณกำหนดค่าเว็บแอพลิเคชันเมื่อต้องการใช้การรวมสัญลักษณ์ตัวแทนเป็นหลัก
  • คุณสามารถสร้างคอลเลกชันไซต์ต่าง ๆ ได้ โดยใช้การรวมสัญลักษณ์ตัวแทนของราก
  • คุณแยกฐานข้อมูลเนื้อหาที่มีแอพลิเคชันเว็บ
  • คุณแนบฐานข้อมูลเนื้อหา

  ในสถานการณ์สมมตินี้ แต่ละชุดเก็บรวบรวมไซต์ในรากมีการรวมที่เด่นชัดของตนเอง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่คาดว่านั่นเท่านั้นที่รากรวมสัญลักษณ์ตัวแทนจะยังคงอยู่
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณมีไซต์ 3.0 บริการของ Windows SharePoint ที่อยู่ในฐานข้อมูลเนื้อหา 3.0 บริการของ Windows SharePoint
  • คุณสามารถย้ายไซต์ฐานข้อมูลเนื้อหา 3.0 บริการของ Windows SharePoint อื่น ดังนั้น sitemap ตารางแมปไซต์ไปยังฐานข้อมูลเนื้อหาใหม่
  • คุณรันการ –force deletesite ของ stsadm -o คำสั่งเมื่อต้องการเอาไซต์ออกจากฐานข้อมูลเนื้อหาเก่า

  ในสถานการณ์สมมตินี้ คำสั่งให้เอาออกจากรายการนั้น sitemap ตารางที่แมปกับไซต์ฐานข้อมูลเนื้อหาใหม่แทนที่เป็นของฐานข้อมูลเนื้อหาเก่า
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณคลิกเลือก อนุญาตให้มีหลายค่า กล่องกาเครื่องหมายของคอลัมน์ไซต์ใหม่ใน 3.0 บริการของ Windows SharePoint
  • คุณสร้างรายการแบบกำหนดเอง และเพิ่มคอลัมน์ไซต์นั้น
  • คุณเปิดใช้งานการควบคุมการกำหนดรุ่นของรายการที่กำหนดเอง
  • คุณสามารถสร้างรายการในรายการแบบกำหนดเอง
  • คุณแก้ไขสินค้า จากนั้น ให้บันทึกรายการ ลักษณะการทำงานนี้สร้างเวอร์ชันใหม่ของสินค้า
  • คุณลบรายการที่กำหนดเอง
  • คุณสร้างรายการแบบกำหนดเองใหม่ที่ใช้ชื่อเดียวกันเป็นรายการที่กำหนดเองลบ และเพิ่มคอลัมน์ไซต์เดียวกันกับรายการแบบกำหนดเองใหม่
  • คุณเปิดใช้งานการควบคุมการกำหนดรุ่นของรายการที่กำหนดเองใหม่
  • คุณสามารถสร้างรายการในรายการแบบกำหนดเองใหม่
  • คุณแก้ไขสินค้า แล้ว ลองบันทึกรายการ

  ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อยกเว้นต่อไปนี้:
  COMException (0x80040e2f): การยกเว้นจาก HRESULT: 0x80040E2F
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณคลิก ความผันแปร การเชื่อมโยงไปยังการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าความผันแปรในไซต์การประกาศ 3.0 บริการของ Windows SharePoint
  • คุณคลิก ป้ายชื่อความผันแปรการเชื่อมโยงเพื่อสร้างป้ายผนึกความผันแปรที่สอง
  • คุณคลิก สร้างลำดับชั้น การเชื่อมโยงเพื่อสร้างลำดับชั้น
  • คุณสามารถสร้างเพจใหม่ที่ประกาศในไซต์ความผันแปรของแหล่งที่มา
  • คุณประกาศเว็บเพจของการเผยแพร่ใหม่ แล้ว คุณรอจนกระทั่งการเผยแพร่หน้าเสร็จสิ้น
  • คุณทำการแก้ไขเพจในไซต์ปลายทางความผันแปร แล้ว คุณพยายามที่จะบันทึก

  ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับรายการนี้ ฟื้นฟูเบราว์เซอร์ของคุณก่อนที่จะแก้ไขรายการนี้
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนในรายการ 3.0 บริการของ Windows SharePoint
  • คุณสามารถสร้างรายการในรายการ
  • คุณได้รับข้อความอีเมล์แจ้งเตือนใน Outlook
  • คุณคลิกการเชื่อมต่อไปยังรายการงานนี้ ปุ่มการซิงโครไนซ์ Outlook กับรายการในข้อความอีเมล์แจ้งเตือน
  • คุณคลิก เปิดในเบราว์เซอร์ ปุ่มเปิดให้มีการซิงโครนัสรายการใน Outlook

  ในสถานการณ์สมมตินี้ URL ของการซิงโครไนซ์รายการไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ หน้าข้อผิดพลาดต่อไปนี้แสดง:
  HTTP 404 ไม่พบเว็บเพจที่มีข้อผิดพลาด
 • สมมติว่า คุณมีไซต์ 3.0 บริการของ Windows SharePoint ที่มีรายการ คุณสามารถกำหนดกระแสงานเก็บรวบรวมคำติชมได้ในรายการ เมื่อยกเลิกกระแสงาน การชะงักงันที่เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่มีฐานข้อมูลเนื้อหาที่ 3.0 บริการของ Windows SharePoint
 • ตัวควบคุมตัวใช้เลือกบุคคลไม่ได้เป็น expectedly ถ้าโทโพโลยีแบบข้ามฟอเรสต์แบบมีความน่าเชื่อถือเดียว(one-way)ความสัมพันธ์ระหว่างฟอเรสต์

  หมายเหตุ ปัญหาเกิดขึ้นหลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) 2483218 เท่านั้น
 • 2552974 ตาราง MSSBatchHistory จะไม่ล้างเป็นระยะ ๆ หลังจากที่คุณทำการตระเวนในการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ 2008
 • 2552973 การตระเวนเนื้อหาทำงานช้าเมื่อคุณตระเวนเนื้อหาของไซต์ SharePoint จากฟาร์ม Office SharePoint เซิร์ฟเวอร์ 2007 ที่แตกต่างกัน

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้ามีการรับผลกระทบคุณจะไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้ Windows SharePoint Services 3.0 เซอร์วิสแพ็ค 2 ติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949583 วิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็คสำหรับผลิตภัณฑ์ 2007 Office เซิร์ฟเวอร์

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องการทั้งหมดปรับปรุงผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้ Microsoft Windows Installer แพคเกจการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'


64-บิต

 ดาวน์โหลดข้อมูล 
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Wss-kb2512780-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6557.500018,173,13612-201107:40

ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มของ Microsoft Windows Installer .msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Sts x none.mspไม่เกี่ยวข้อง17,790,46411-201122:14

sts x none.msp ข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Dwdcw20.dll12.0.6545.50001,093,46411-Aug-201002:31
Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll12.0.6553.5000485,24018 2011 ม.ค.04:37
Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll12.0.6554.5000628,63203-กุมภาพันธ์-201121:20
Microsoft.sharepoint.dll12.0.6557.50009,594,74408-201113:39
Microsoft.sharepoint.dll12.0.6557.50009,594,74408-201113:39
Microsoft.sharepoint.library.dll12.0.6550.5000128,88819 2010 พฤศจิกายน17:13
Microsoft.sharepoint.search.dll12.0.6556.50001,570,17615-มีนาคม-201113:21
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll12.0.6550.5000194,45619 2010 พฤศจิกายน17:13
Msscntrs.dll12.0.6529.5000437,08002 2010 กุมภาพันธ์17:46
Mssdmn.exe12.0.6557.5000798,57606-201100:02
Mssearch.exe12.0.6539.5000572,31208-Jun-201015:58
Mssph.dll12.0.6556.50001,958,22415-มีนาคม-201113:21
Mssrch.dll12.0.6557.50004,761,93606-201100:02
Nlhtml.dll2008.1231.6510.5000228,19217-Jun-200906:48
Offfilt.dll2008.1231.6532.5000387,95216 2010 มีนาคม20:57
Offparser.dll12.0.6550.50001,761,17619 2010 พฤศจิกายน17:13
Onetutil.dll12.0.6557.50003,385,20808-201112:51
Owssvr.dll12.0.6557.50005,168,50408-201113:39
Owstimer.exe12.0.6548.500089,45607-ต.ค.-201013:39
Query.dll12.0.6510.5000219,45617-Jun-200908:01
Stsadm.exe12.0.6556.5000587,68015-มีนาคม-201113:18
Stssoap.dll12.0.6547.5000313,20828-201014:01
Stswel.dll12.0.6557.50003,330,93608-201113:39
Tquery.dll12.0.6554.50004,783,95201-กุมภาพันธ์-201120:10
Wssadmin.exe12.0.6553.500015,27218 2011 ม.ค.04:37
Xmlfilter.dll2008.1231.6514.5000204,13614-Aug-200900:25

32-บิต

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Wss-kb2512780-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6557.500014,454,79212-201107:40

ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มของ Microsoft Windows Installer .msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Sts x none.mspไม่เกี่ยวข้อง14,048,25611-201122:18

sts x none.msp ข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Dwdcw20.dll12.0.6545.5000438,61611-Aug-201004:22
Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll12.0.6553.5000485,24018 2011 ม.ค.04:42
Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll12.0.6554.5000628,63203-กุมภาพันธ์-201121:08
Microsoft.sharepoint.dll12.0.6557.50009,594,74411-201119:09
Microsoft.sharepoint.dll12.0.6557.50009,594,74411-201119:09
Microsoft.sharepoint.library.dll12.0.6550.5000128,88819 2010 พฤศจิกายน16:59
Microsoft.sharepoint.search.dll12.0.6556.50001,467,77619 2011 มีนาคม09:26
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll12.0.6550.5000194,45619 2010 พฤศจิกายน16:59
Msscntrs.dll12.0.6529.500088,40802 2010 กุมภาพันธ์18:24
Mssdmn.exe12.0.6557.5000281,45611-201118:56
Mssearch.exe12.0.6539.5000156,05608-Jun-201017:49
Mssph.dll12.0.6556.5000702,80015-มีนาคม-201113:19
Mssrch.dll12.0.6557.50002,066,25611-201118:56
Nlhtml.dll2008.1231.6510.5000123,24021-Jun-200920:59
Offfilt.dll2008.1231.6532.5000199,53619 2010 มีนาคม18:15
Offparser.dll12.0.6550.50001,133,97619 2010 พฤศจิกายน16:59
Onetutil.dll12.0.6557.50001,980,28011-201119:08
Owssvr.dll12.0.6557.50003,027,32008-201113:36
Owstimer.exe12.0.6548.500054,64007-ต.ค.-201013:50
Query.dll12.0.6510.500081,21617-Jun-200908:27
Stsadm.exe12.0.6556.5000587,68019 2011 มีนาคม09:16
Stssoap.dll12.0.6547.5000313,20828-201014:17
Stswel.dll12.0.6557.50001,937,78408-201113:36
Tquery.dll12.0.6554.50002,357,58401-กุมภาพันธ์-201117:26
Wssadmin.exe12.0.6553.500015,27218 2011 ม.ค.04:42
Xmlfilter.dll2008.1231.6514.5000102,24817-Aug-200916:42

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2512780 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Keywords: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbhotfixrollup kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2512780 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2512780

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com