Instal?jot p?rl?kprogrammas Internet Explorer 9 kandid?tlaidiena (RC) versiju, tiek par?d?ts zi?ojums "K??das kods 0x800f0902"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2510204
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Kad instal?jat p?rl?kprogrammas Windows Internet Explorer 9 kandid?tlaidiena (RC) versiju, izmantojot Windows atjaunin??anu, iesp?jams, instal??ana neizdosies un tiks par?d?ts k??das kods:
K??das kods: 0x800f0902
Turkl?t var tikt instal?ta p?rl?kprogrammas Internet Explorer 9 RC ang?u valodas versija, lai gan pa?reiz?j? sist?mas Windows valodas versija nav ang?u valodas versija.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? ??di nosac?jumi:
 • Dator? instal?ta sist?mas Windows daudzvalodu versija.
 • ?obr?d dator? ir instal?ta p?rl?kprogrammas Internet Explorer 9 beta versija.
 • Instal?jat p?rl?kprogrammu Internet Explorer 9 RC, izmantojot Windows atjaunin??anu.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, instal?jiet pareizo valodas pakotni p?rl?kprogrammai Internet Explorer 9 RC. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Saglab?jiet visus atv?rtos failus, aizveriet visas programmas un p?c tam restart?jiet datoru.
 2. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , noklik??iniet uz Visas programmas un p?c tam noklik??iniet uz Windows atjaunin??ana.
 3. Navig?cijas r?t? noklik??iniet uz Mekl?t atjaunin?jumus.
 4. Svar?gu atjaunin?jumu sarakst? atlasiet Internet Explorer 9 kandid?tlaidiens. Ja p?rl?kprogramma nav sarakst?, veiciet n?kamo darb?bu.
 5. Neoblig?tu atjaunin?jumu sarakst? atlasiet Internet Explorer 9 kandid?tlaidiena valodas pakotnes atjaunin?jums.
 6. Noklik??iniet uz Instal?t atjaunin?jumus.
 7. Start?jiet p?rl?kprogrammu Internet Explorer 9, lai p?rliecin?tos, vai probl?ma ir atrisin?ta.
Ja ?? probl?ma nav atrisin?ta, p?rl?kprogrammas Windows Internet Explorer 9 kandid?tlaidiena valodas pakotnes var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra. Noklik??iniet uz saites, kas attiecas uz j?su oper?t?jsist?mu.

Sist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=c9b7cc13-3fa1-4448-903c-e232febe0e0a

Sist?mai Windows Vista un Windows Server 2008
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=8E8D8273-9917-4B7B-9A3A-F3AB7BFDC9F0

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par p?rl?kprogrammu Internet Explorer 9 RC vai lejupiel?d?tu Internet Explorer 9 RC, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/latvija/windows/internet-explorer/default.aspx
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2510204 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2011. gada 21. febru?ris - P?rskat??ana: 2.0
Atsl?gv?rdi: 
kbsurveynew kbprb kbexpertisebeginner KB2510204

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com