Raksta ID: 2509241 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Start?jot datoru, kur? ir oper?t?jsist?ma Windows 7, darbvirsmas apak??j? labaj? st?r? sa?emat ??du zi?ojumu:
Test mode Windows 7 build 7600 (Windows 7 p?rbaudes re??ma kompil?cija 7600)
?is zi?ojuma tiek par?d?ts t?d??, ka j?su dators darbojas p?rbaudes re??m?.

IEMESLS

P?rbaudes re??ma ?densz?me var tikt par?d?ta, ja dator? tiek palaists p?rbaudes parakst??anas re??ms. ?is p?rbaudes re??ms var aktiviz?ties tad, ja tiek instal?ta lietojumprogramma, kuras draiveriem nav Microsoft ciparparaksta, un tie v?l arvien atrodas p?rbaudes f?z?. Microsoft ir pievienojis sist?mai Windows p?rbaudes re??mu, lai lietot?ji var?tu p?rbaud?t programmas bez autentifik?cijas sertifik?ta. Kad dators darbojas p?rbaudes re??m?, darbvirsmas apak??j? labaj? st?r? tiek par?d?ts sada?? ?Simptomi? min?tais zi?ojums.

RISIN?JUMS

Lai autom?tiski no?emtu zi?ojumu ?Windows 7 p?rbaudes re??ma kompil?cija 7600?, izmantojot 2. metodi, atveriet sada?u ?Labot autom?tiski?. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u ?Patst?v?g? labo?ana?.

Autom?tisk? labo?anaLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labo?ana. P?c tam dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50756

Piez?mes
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s oper?t?jsist?mas Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma nov?rsta??.Patst?v?g? labo?ana

Lai oper?t?jsist?m? no?emtu zi?ojumu ?Test mode Windows 7 build 7600? (Windows 7 p?rbaudes re??ma kompil?cija 7600), izmantojiet t?l?k nor?d?t?s metodes.

1. metode
 1. Noklik??iniet uz S?kt un lodzi?? Mekl??ana ierakstiet cmd.
 2. Sada?? Programmas ar peles labo pogu noklik??iniet uz cmd.exe un p?c tam uz Palaist k? administratoram.
 3. Komandu uzvedn? ievadiet ??du tekstu un p?c tam nospiediet ENTER:

  bcdedit /set TESTSIGNING OFF
 4. Aizveriet komandu uzvednes logu un tad restart?jiet datoru.
Piez?me. Ja ?? metode nenov?r? probl?mu, skatiet 2. metodi.

2. metode
 1. Noklik??iniet uz S?kt un lodzi?? Mekl??ana ierakstiet cmd.
 2. Sada?? Programmas ar peles labo pogu noklik??iniet uz cmd.exe un p?c tam uz Palaist k? administratoram.
 3. Komandu uzvedn? ierakstiet ??das komandas un p?c katras komandas nospiediet tausti?u ENTER:

  bcdedit.exe -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS

  bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
 4. Aizveriet komandu uzvednes logu un tad restart?jiet datoru.

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat izpild?jis visas ?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet mums e-pasta zi?ojumu.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2509241 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 22. novembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
Atsl?gv?rdi: 
kbfixme kbmsifixme KB2509241

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com