G? r?i v?n đ? ?ng d?ng chính sách nhóm

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 250842 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các th? t?c x? l? s? c? cho chính sách nhóm x? l? trên m?t máy tính khách hàng Windows 2000. Đi?u này có th? bao g?m các thi?t đ?t chính sách không chính xác ho?c không đ?y đ? ho?c thi?u chính sách ?ng d?ng cho máy tính ho?c ngư?i dùng.

Trư?c khi b?n s? d?ng các bư?c trong bài vi?t này, b?n nên quen thu?c v?i thông tin trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
216357 Xác đ?nh các chính sách nhóm ph?n m? r?ng phía khách hàng
228460 V? trí ADM (hành chính m?u) t?p tin trong Windows 2000
216358 X? l? s? c? hành vi m? r?ng phía-s?-d?ng c?a chính sách nhóm

THÔNG TIN THÊM

 1. Cho phép ti?t g? l?i đăng nh?p vào Windows 2000 khách hàng máy tính b?ng cách s? d?ng các hư?ng d?n đư?c nêu trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  221833 Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng g? l?i môi trư?ng ngư?i dùng đăng nh?p bán l? xây d?ng c?a Windows 2000
  M?t t?p tin đăng nh?p (Userenv.log) đư?c t?o ra trong thư m?c Winnt\Debug\UserMode và thư?ng đi?m đ? nguyên nhân g?c c?a m?t s? th?t b?i chung li?t kê danh sách các nhóm tư?ng chính sách (GPOs) áp d?ng cho ngư?i dùng. Thông tin t?i thi?u v? t?nh tr?ng c?a m?i ph?n m? r?ng chính sách nhóm (DLL đó th?c hi?n m?t lo?i h?nh c? th? c?a chính sách ?ng d?ng, ch?ng h?n như b?o m?t, chuy?n hư?ng c?p, vv.) áp d?ng chính sách c?ng đư?c ghi nh?n trong các t?p tin Userenv.log, nhưng ti?t thông tin v? m?i ph?n m? r?ng, không có các thi?t đ?t khác đ? cho phép ghi s? c? th? đ? nh?ng thành ph?n (miêu t? sau này trong bài vi?t này).
 2. Ki?m ch?ng k?t n?i và đ? phân gi?i DNS. N?u k?t n?i v?i b? đi?u khi?n vùng là gây ra v?n đ?, các b?n ghi g? l?i phát thư?ng hi?n v?n đ? và các h? sơ đ?a đi?m c? th? trong Active Directory và trên m?ng chia s? nơi mà Windows 2000 là c? g?ng đ? đ?t đư?c quy?n truy c?p vào d? li?u.

  Ti?n ích h? tr? cho Windows 2000, Dcdiag.exe và Netdiag.exe, đư?c s? d?ng đ? th? nghi?m k?t n?i m?ng và đ? phân gi?i DNS. Dcdiag.exe đư?c s? d?ng đ? ki?m tra b? ki?m soát mi?n, và Netdiag.exe đư?c s? d?ng đ? ki?m tra máy tr?m và máy ch?. Đ? ch?y Dcdiag.exe, h?y g? dcdiag/v t?i d?u nh?c l?nh trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n. Đ? ch?y Netdiag.exe, h?y g? netdiag/v t?i d?u nh?c l?nh trên m?t máy ch? máy tr?m ho?c thành viên.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Dcdiag.exe và Netdiag.exe, xem Windows 2000 h? tr? giúp đ? các công c?, ho?c nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  265706 DCDiag và NetDiag trong Windows 2000 t?o đi?u ki?n tham gia và sáng t?o DC
 3. Ki?m ch?ng r?ng chính sách nhóm c?n đư?c áp d?ng cho khách hàng. Windows 2000 s? xác đ?nh lo?i c?a chính sách đ? áp d?ng, cho dù đó là chính sách xu?ng c?p (Ntconfig.pol trong Microsoft Windows NT 4.0) ho?c chính sách nhóm, d?a trên v? trí c?a tài kho?n ngư?i dùng và máy tính.
 4. S? d?ng Gpresult.exe t? Microsoft Windows 2000 Resource Kit. Tr? đ?c bi?t chú ? đ?n th? t? mà trong đó các GPOs đư?c áp d?ng. N?u các thi?t l?p tương t? đư?c xác đ?nh trong nhi?u GPOs, nh?ng ngư?i đư?c áp d?ng sau này trong quá tr?nh (th?p hơn trong các t?p tin log) đang có th?m quy?n và ghi đè lên các thi?t l?p trong GPOs cao trong danh sách.
 5. S? d?ng Gpotool.exe đ? xác đ?nh n?u có m?t mâu thu?n gi?a Active Directory và SYSVOL Phiên b?n c?a cùng GPO trên toàn b? ki?m soát mi?n ngang nhau. Thông tin này có th? giúp b?n xác đ?nh n?u nhân r?ng đ? tr? gây ra Windows 2000 khách hàng không nh?n đư?c chính sách chính xác. N?u b?n ngh? r?ng đây là trư?ng h?p, s? d?ng Replmon.exe và Repadmin.exe (c? hai t? b? công c? h? tr? Windows 2000) đ? xác đ?nh các đ?i tác nhân r?ng cho b? đi?u khi?n tên mi?n mà khách hàng đư?c s? d?ng như m?t ngu?n cho chính sách nhóm và xác đ?nh n?u nhân r?ng thành công.
 6. Xác minh trong t?p tin Userenv.log r?ng các phân bi?t tên (DN) c?a ngư?i dùng/máy tính đư?c xác đ?nh. N?u Windows 2000 không xác đ?nh DN, nó không th? đúng cách phân tích Active Directory đ? xác đ?nh đó GPOs đ? áp d?ng cho ngư?i dùng hay máy tính.
 7. Xem t?p Userenv.log. M?c cho m?i GPO đư?c đánh giá đư?c ghi trong t?p này. Xác đ?nh n?u b?t k? GPOs đang b? b? qua b?i v? ngư?i dùng không có quy?n thích h?p trên GPO (ngư?i dùng c?n ph?i có đ?c và áp d?ng chính sách nhóm cho phép).
 8. Xác đ?nh x? l? v?ng-ngư?c có hi?u l?c. Đi?u này gây ra các thành ph?n ngư?i dùng c?a GPOs áp d?ng cho máy tính đư?c áp d?ng cho ngư?i dùng. Đ? xác đ?nh đi?u này, h?y t?m m?t d?ng trong taäp Userenv.log trông gi?ng như ví d? sau:
  USERENV(e8.128) 15:46:17:234 ProcessGPOs: Calling GetGPOInfo for normal policy mode
  						
  LƯU ?: Trong ví d? này, x? l? chính sách b?nh thư?ng quy đ?nh áp d?ng.
 9. N?u máy tính khách hàng đang ch?y d?ch v? đ?u cu?i, m?t s? lo?i chính sách (c? th? tri?n khai ?ng d?ng) vô hi?u hóa vi?c phân công các ?ng d?ng.
 10. N?u vi?c tri?n khai ?ng d?ng không ho?t đ?ng, th?c hi?n các hành đ?ng sau đây:

  1. Cho phép ghi s? Windows cài đ?t b?ng cách s? d?ng các hư?ng d?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây:
   223300 Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng Windows Installer đăng nh?p Windows 2000
  2. Cho phép x? l? chính sách qu?n l? ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng các hư?ng d?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây:
   246509 Tri?n khai chương tr?nh x? l? s? c? b?ng cách s? d?ng ti?t đăng nh?p
  Các Nh?t k? có th? hi?n th? các khách hàng không t?m đư?ng d?n cài đ?t đư?c ch? đ?nh cho chương tr?nh b?n mu?n cài đ?t.
 11. Không ph?i t?t c? các lo?i chính sách đư?c áp d?ng trong th?i gian làm m?i m?t n?n t?ng c?a chính sách nhóm. Đ? l?c lư?ng re-application c?a t?t c? các lo?i chính sách, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính ho?c ngư?i dùng ph?i đăng xu?t và đăng nh?p m?t l?n n?a, tùy thu?c vào li?u máy chính sách ho?c chính sách ngư?i s? d?ng đư?c áp d?ng, tương ?ng.

N?u b?n c?n ph?i g?i cho d?ch v? h? tr? s?n ph?m c?a Microsoft

N?u b?n c?n ph?i g?i cho d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m, đi?u quan tr?ng là đ? cung c?p các thông tin sau đ? h? tr? chuyên nghi?p:
 • Các Userenv.log t?p tin t? thư m?c Winnt\Debug\UserMode.
 • Đ?u ra "gpresult.exe/s" đ?i hư?ng đ?n m?t t?p tin văn b?n (ch?y trên Windows 2000 khách hàng máy tính).
 • Các "gpotool.exe / ti?t" đ?u ra chuy?n hư?ng đ?n m?t t?p tin (ch?y trên b? đi?u khi?n tên mi?n Windows 2000).
 • Đ?u ra "netdiag.exe/v/l", mà k?t qu? trong m?t t?p tin tên Netdiag.log (ch?y trên Windows 2000 khách hàng máy tính).
N?u b?n bi?t lo?i chính sách ho?c GPO c? th? mà không đư?c áp d?ng, các thông tin b? sung sau c?ng là h?u ích (tùy thu?c vào lo?i chính sách):

N?u chính sách b?o m?t không ho?t đ?ng

Xác đ?nh GUID GPO đó không làm vi?c, s? d?ng các bư?c trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây:
216359 Làm th? nào đ? xác đ?nh các đ?i tư?ng chính sách nhóm trong Active Directory và SYSVOL
H?y nh? r?ng đ?i v?i h?u h?t các thi?t đ?t b?o m?t, thi?t đ?t ưu tiên cao nh?t cai tr? và không tích l?y. Xác đ?nh v? trí các t?p tin Gpttmpl.inf đư?c t?m th?y trong thư m?c SYSVOL tương ?ng theo Machine\Microsoft\Windows NT\SecEdit. Đây là t?p tin có các thi?t đ?t b?o m?t áp d?ng chính sách nhóm cho m?t GPO cho trư?c.

N?u chính sách đăng k?/ph?n m?m không ho?t đ?ng

 1. Xác đ?nh GUID GPO đó không làm vi?c, s? d?ng các bư?c đư?c nêu trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây:
  216359 Làm th? nào đ? xác đ?nh các đ?i tư?ng chính sách nhóm trong Active Directory và SYSVOL
 2. Xác đ?nh v? trí t?p Registry.pol trong c?p máy ho?c ngư?i s? d?ng trong thư m?c GPO tương ?ng trong SYSVOL.

N?u chính sách qu?n l? ?ng d?ng không ho?t đ?ng

 1. Cho phép ghi s? Windows cài đ?t b?ng cách s? d?ng các hư?ng d?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây:
  223300 Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng Windows Installer đăng nh?p Windows 2000
 2. Cho phép ?ng d?ng qu?n l? chính sách ch? bi?n, s? d?ng các hư?ng d?n trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây:
  246509 Tri?n khai chương tr?nh x? l? s? c? b?ng cách s? d?ng ti?t đăng nh?p
  LƯU ?: Xem l?i t?p tin đăng nh?p công c? chính sách qu?n l? ?ng d?ng đ?u tiên đ? xác đ?nh n?u chương tr?nh b?n mu?n cài đ?t đang xác đ?nh và bàn giao ra đ? cài đ?t Windows. Cài đ?t đăng nh?p t?p tin ch?a m?t l?ch s? c?a các th? t?c cài đ?t di?n ra trong ti?n tr?nh cài đ?t c?a chương tr?nh.

N?u chính sách k?ch b?n đăng nh?p/đăng xu?t/kh?i đ?ng/t?t không ho?t đ?ng

B?ng cách s? d?ng Gpresult ra, xác đ?nh GPOs có k?ch b?n đư?c c?u h?nh đ? ch?y và xác đ?nh GUID m?i GPO b?ng cách s? d?ng các bư?c trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây:
216359 Làm th? nào đ? xác đ?nh các đ?i tư?ng chính sách nhóm trong Active Directory và SYSVOL
Xác đ?nh v? trí thư m?c script cho m?i GPO trong SYSVOL và xác minh r?ng các t?p l?nh đư?c c?u h?nh đ? ch?y đ? đư?c nhân r?ng đ? đi?u khi?n tên mi?n đư?c s? d?ng như là ngu?n g?c cho các chính sách.

N?u thư m?c chuy?n hư?ng chính sách không ho?t đ?ng

B?ng cách s? d?ng Gpresult ra, xác đ?nh mà GPOs (n?u có) có thư m?c chuy?n hư?ng chính sách. N?u m?t chính sách đ?t ra nên ?nh hư?ng đ?n ngư?i dùng, nhưng các thư m?c đư?c không b? chuy?n hư?ng, có th? m?t GPO không đư?c áp d?ng v? ngư?i dùng không có s? cho phép thích h?p trên GPO.

N?u GPO vô hi?u hoá ho?c xóa b?, nhưng chuy?n hư?ng c?p là v?n c?n có hi?u l?c sau khi m?t làm m?i chính sách, th?c hi?n theo các bư?c sau (n?u GPO là v?n có s?n):
 1. M? GPO.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào thư m?c đó đ? chuy?n hư?ng, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các Thiết đặt tab, xác đ?nh có hay không các Tr? v? thư m?c chuy?n hư?ng đ?n thi?t l?p trư?c đó tùy ch?n đư?c ch?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 250842 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB250842 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:250842

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com