Mt lin kt trong tp .html ma ban m trong Outlook khng hoat ng trong Windows 7 hoc trong Windows Server 2008 R2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2506928 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Xem xet kich ban sau:
 • Ban cai t Windows Internet Explorer 9 trn may tinh ang chay Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2.
 • Ban keo tp .html cha lin kt vao bt ky cp nao tr cp Hp th n trong Microsoft Outlook.
 • Ban nhp vao lin kt c hin thi trong Ngn oc.
Trong tinh hung nay, lin kt khng hoat ng.

THNG TIN THM

Thng tin v ban cp nht

Cach nhn ban cp nht nay

B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H iu hanhCp nht
Tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? Microsoft, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai xung cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

iu kin tin quyt

ap dung ban cp nht nay, ban phai ang chay mt trong cac h iu hanh sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Goi Dich vu 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Goi Dich vu 1 (SP1)
bit thm thng tin v cach ly Windows 7 hoc goi dich vu Windows Server 2008 R2, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
976932 Thng tin v Goi Dich vu 1 danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2

Thng tin registry

s dung ban cp nht trong goi nay, ban khng phai thc hin bt ky thay i nao i vi registry.

Yu cu khi ng lai

Ban khng phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.

Thng tin thay th ban cp nht

Ban cp nht nay khng thay th ban cp nht a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Phin ban chung cua ban cp nht nay cai t cac tp co cac thuc tinh c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin mt s thao tac nht inh trn cac tp.
Ghi chu v thng tin tp cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, SR_Level (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp c trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmSR_LevelChi nhnh d?ch v?
  6.1.760 0 . 16xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0 . 20xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 17xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhanh dich vu GDR chi cha cac ban va c phat hanh rng rai khc phuc cac s c c bit quan trong, ph bin. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • T?p MANIFEST (.manifest) v t?p MUM (.mum) ?c ci ?t cho t?ng mi tr?ng ?c li?t k ring trong ph?n "Thng tin t?p b? sung dnh cho Windows Server 2008 R2 v Windows 7". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc phn loai bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Prevhost.exe6.1.7600.1676231,23218-Feb-201105:33x86
Prevhost.exe6.1.7600.2090431,23218-Feb-201105:54x86
Prevhost.exe6.1.7601.1756231,23218-Feb-201105:39x86
Prevhost.exe6.1.7601.2166331,23218-Feb-201105:10x86
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Prevhost.exe6.1.7600.1676231,23218-Feb-201106:33x64
Prevhost.exe6.1.7600.2090431,23218-Feb-201106:42x64
Prevhost.exe6.1.7601.1756231,23218-Feb-201110:51x64
Prevhost.exe6.1.7601.2166331,23218-Feb-201106:05x64
Prevhost.exe6.1.7600.1676231,23218-Feb-201105:33x86
Prevhost.exe6.1.7600.2090431,23218-Feb-201105:54x86
Prevhost.exe6.1.7601.1756231,23218-Feb-201105:39x86
Prevhost.exe6.1.7601.2166331,23218-Feb-201105:10x86
i vi tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Prevhost.exe6.1.7600.1676255,29618-Feb-201105:20IA-64
Prevhost.exe6.1.7600.2090455,29618-Feb-201105:14IA-64
Prevhost.exe6.1.7601.1756255,29618-Feb-201105:02IA-64
Prevhost.exe6.1.7601.2166355,29618-Feb-201105:13IA-64
Prevhost.exe6.1.7600.1676231,23218-Feb-201105:33x86
Prevhost.exe6.1.7600.2090431,23218-Feb-201105:54x86
Prevhost.exe6.1.7601.1756231,23218-Feb-201105:39x86
Prevhost.exe6.1.7601.2166331,23218-Feb-201105:10x86
co thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thng tin tp b sung

Thng tin tp b sung danh cho Windows 7 va cho Windows Server 2008 R2

Cac tp b sung cho tt ca phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,301
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:07
PlatformNot applicable
File nameX86_38f14697777f16d42bed0c8c50db6aec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16762_none_9a6699c2f81bfe16.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:07
PlatformNot applicable
File nameX86_3cd94076e5182becc29aed0ec92f21fc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20904_none_1d7a0a94922de99e.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:07
PlatformNot applicable
File nameX86_7696f6cd03135494014f322d4316d16b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21663_none_5afcfca9913a5e3b.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:07
PlatformNot applicable
File nameX86_c6b31a346ac9b361956c73ec3165f819_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17562_none_a74802e0a57766bb.manifest
File versionNot applicable
File size705
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-previewhost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16762_none_432661d86224ac05.manifest
File versionNot applicable
File size7,710
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:06
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-previewhost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20904_none_43f2e0a57b0fd3fe.manifest
File versionNot applicable
File size7,710
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:21
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-previewhost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17562_none_450cbede5f4b17f1.manifest
File versionNot applicable
File size7,710
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-previewhost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21663_none_45975bf37867d112.manifest
File versionNot applicable
File size7,710
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)05:44
PlatformNot applicable
Cac t?p b? sung cho t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_894bc79b819be8f3e7d42942c4a99c63_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17562_none_680fe69eeff7c1b0.manifest
File versionNot applicable
File size1,058
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_a4df9068c4289c35645cc71e437eeeaa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21663_none_8707b9e7747a5324.manifest
File versionNot applicable
File size1,058
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c76d81d9cd93e0594882f67c2b38e600_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16762_none_178f049b8297bfc1.manifest
File versionNot applicable
File size1,058
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_df52e66893a3614a830776ed9d8d951f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20904_none_8bf9ef34088d966e.manifest
File versionNot applicable
File size1,058
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell-previewhost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16762_none_9f44fd5c1a821d3b.manifest
File versionNot applicable
File size7,563
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:59
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell-previewhost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20904_none_a0117c29336d4534.manifest
File versionNot applicable
File size7,563
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)07:27
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell-previewhost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17562_none_a12b5a6217a88927.manifest
File versionNot applicable
File size7,563
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)11:23
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-shell-previewhost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21663_none_a1b5f77730c54248.manifest
File versionNot applicable
File size7,563
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:34
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,317
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-previewhost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16762_none_432661d86224ac05.manifest
File versionNot applicable
File size7,710
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:06
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-previewhost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20904_none_43f2e0a57b0fd3fe.manifest
File versionNot applicable
File size7,710
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:21
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-previewhost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17562_none_450cbede5f4b17f1.manifest
File versionNot applicable
File size7,710
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-previewhost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21663_none_45975bf37867d112.manifest
File versionNot applicable
File size7,710
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)05:44
PlatformNot applicable
Cac tp b sung cho tt ca phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameIa64_2880bacc490e0971c3cc9f034012b350_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21663_none_0efba7458b0347db.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:07
PlatformNot applicable
File nameIa64_7622f38dfe3ffabfcde31cbc7bd0c30b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17562_none_c65a44e33de4f247.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:07
PlatformNot applicable
File nameIa64_9b070ee73719ba429bd7d8dc2dd6d106_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20904_none_a31d1ca209b932dc.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:07
PlatformNot applicable
File nameIa64_c093ebb171cf42954d56e75442d3510b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16762_none_304b454dcd6dcc20.manifest
File versionNot applicable
File size1,056
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:07
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell-previewhost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16762_none_432805ce6222b501.manifest
File versionNot applicable
File size7,562
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:59
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell-previewhost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20904_none_43f4849b7b0ddcfa.manifest
File versionNot applicable
File size7,562
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)07:22
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell-previewhost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17562_none_450e62d45f4920ed.manifest
File versionNot applicable
File size7,562
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)07:01
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-shell-previewhost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21663_none_4598ffe97865da0e.manifest
File versionNot applicable
File size7,562
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:30
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,947
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)00:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-previewhost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16762_none_432661d86224ac05.manifest
File versionNot applicable
File size7,710
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:06
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-previewhost_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20904_none_43f2e0a57b0fd3fe.manifest
File versionNot applicable
File size7,710
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:21
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-previewhost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17562_none_450cbede5f4b17f1.manifest
File versionNot applicable
File size7,710
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)06:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-shell-previewhost_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21663_none_45975bf37867d112.manifest
File versionNot applicable
File size7,710
Date (UTC)18-Feb-2011
Time (UTC)05:44
PlatformNot applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2506928 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang Sau 2011 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
T? kha:
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload KB2506928

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com