Raksta ID: 2506343 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Start?jot Microsoft p?rvald?bas konsoli (MMC konsoli), piem?ram, services.msc vai gpedit.msc, iesp?jams, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Vienu vai vair?kas ActiveX vad?klas nevar?ja par?d?t, jo vai nu: 1) pa?reiz?jie dro??bas iestat?jumi aizliedz ActiveX vad?klu izmanto?anu ?aj? lap?, vai 2) ir blo??ts izdev?js vienai no vad?kl?m. T?p?c ?? lapa, iesp?jams, netiks par?d?ta pareizi.

Turkl?t, kad k??das zi?ojuma log? noklik??in?t uz Labi, v?lreiz tiek par?d?ts tas pats k??das zi?ojums.

Darbvirsmas s?njoslas s?kr?ki, iesp?jams, ar? vairs nedarbojas, un tiek r?d?ti k? melni kvadr?ti ar za?u vertik?lu l?niju lejup pa centru.


RISIN?JUMS

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t re?istru un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:

322756 Re?istra dubl??ana un atjauno?ana oper?t?jsist?m? Windows

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, veiciet darb?bas t?l?k nor?d?taj?s metod?s, s?kot ar 1. metodi. Ja 1. metode neatrisina ?o probl?mu, p?rejiet uz 2. metodi.

1. metode.


Lai autom?tiski main?tu re?istra v?rt?bu apak?atsl?gas Zones sada?? V?rt?bas dati uz 0, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties labot ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50617


Piez?mes.
 • ?? pakotne main?s re?istra v?rt?bu apak?atsl?gas Zones sada?? V?rt?bas dati uz 0.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.Labot patst?v?gi

Redi??jiet re?istru, lai main?tu v?rt?bas datus re?istra iestat?jum? Zones (Zonas).

 1. Noklik??iniet uz S?kt un lodzi?? Mekl??ana ierakstiet regedit.
 2. Sada?? Programmas noklik??iniet uz regedit.exe.
 3. Atrodiet t?l?k nor?d?to re?istra atsl?gu un noklik??iniet uz "0" apak?atsl?gas
 4. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0
 5. Labaj? r?t? ar labo peles pogu noklik??iniet uz 1200 un p?c tam noklik??iniet uz Modific?t.
 6. Lodzi?? V?rt?bas dati ierakstiet vai nu 1, vai 0, lai p?rrakst?tu eso?o v?rt?bu 3. P?c tam noklik??iniet uz Labi
 7. Aizveriet re?istra redaktoru
 8. Palaidiet MMC konsoli, lai p?rbaud?tu, vai rodas probl?ma

V?rt?bas 0, 1 un 3 ir saist?tas ar ??du darb?bu:
 • 0 = Iesp?jots, vai ar? darb?ba ir at?auta
 • 1 = Uzvedne
 • 3 = Atsp?jots, vai ar? darb?ba nav at?auta
Piez?me. Ja v?rt?bas datu lodzi?? ierakst?sit 1, s?kot programmu Microsoft Project, tiks par?d?ta ??da uzvedne:
Vai v?laties at?aut programmat?ras, piem?ram, ActiveX vad?klu un spraud?u, darb?bu?
Turkl?t ?? uzvedne tiks par?d?ta ar? cit?s programmas Microsoft Project lieto?anas reiz?s.
Ja nev?laties, lai ?? uzvedne tiktu par?d?ta, ierakstiet 0 lodzi?? V?rt?bas dati.


2. metode.


Lai autom?tiski dz?stu lieko (parazit?jo?o) zonu no apak?atsl?gas Zones, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties labot ?o probl?mu patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiskiLai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Fix it. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet Fix it vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50618

Piez?mes.
 • ?is vednis, iesp?jams, ir tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodas versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet Fix it risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u ?Vai probl?ma ir nov?rsta??.Labot patst?v?gi

Ja probl?ma joproj?m past?v, l?dzu, veiciet ??s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Palaist, ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Izv?rsiet t?l?k nor?d?to re?istra apak?atsl?gu
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
 3. Dz?siet lieko (parazit?jo?o) zonu no apak?atsl?gas Zones
  Piez?me. Parazit?jo?? zona ir pseidografisks skaitlis, kas nor?d?ts pirms zonas skait?a 0. Pseidografiskais skaitlis izskat?s p?c miniat?ra liel? burta "L"
 4. Aizveriet re?istra redaktoru
 5. Palaidiet MMC konsoli, lai p?rbaud?tu, vai rodas probl?ma

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat pabeidzis visas darb?bas ?aj? sada??. Ja probl?ma nav nov?rsta, sazinieties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? "Labot autom?tiski" vai nos?tiet e-pastu.

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2506343 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2012. gada 27. febru?ris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Atsl?gv?rdi: 
kbfixme kbmsifixme KB2506343

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com