Cac bc cn thc hin trc khi ban cai t Windows 7 SP1 va Windows Server 2008 R2 SP1 t Trung tm Tai xung cua Microsoft

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2505743 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Windows 7 SP1 va Windows Server 2008 R2 SP1la cac ban cp nht cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2 co cha cac ban va a c phat hanh trc o v cac s c cu th lin quan n tin cy, hiu sut va tinh tng thich. Cn thc hin cac bc nht inh trc khi cai t Windows 7 SP1 hoc Windows Server 2008 R2 SP1 giup am bao rng ban se cai t thanh cng. Cac bc chun bi c xut nh sau:

 1. Sao lu d liu quan trong cua ban (lun phai thc hin bc nay trc khi cai t ban cp nht chinh cua bt ky phn mm nao)
 2. Cp nht cac trinh iu khin phn cng (cac trinh iu khin chinh se cp nht la trinh iu khin video, trinh iu khin may in, trinh iu khin the mang)
 3. am bao rng tt ca Windows Updates u c cai t(ngoai Windows 7 SP1 hoc Windows Server 2008 R2 SP1) , iu nay am bao rng tt ca cac cu phn khac u cp nht
  Cai t Windows Updates KB2454826, KB2534366 va KB2533552 (nhng ban cp nht nay se nng cao vic cai t thanh cng goi dich vu)
 4. Kim tra Vi-rut va Phn mm c hai
 5. Chay Windows Updateva cai t Windows 7 SP1 hoc Windows Server 2008 R2 SP1
  Hoc
  Cai t Windows 7 SP1 hoc Windows Server 2008 R2 SP1 t̠Trung tm Tai xung cua Microsoft
bit thm thng tin v cach thc hin cac bc nay, hay xem cac bc chi tit c lit k trong phn Thng tin b sung cua bai vit trong C s Kin thc nay.

Thng tin thm

Quan trong:Trc khi ban cai t SP1 am bao rng ban thc hin cac bc sau.

Bc 1: Sao lu cac tp quan trong cua ban

Sao lu cac tp cua ban vao ia cng bn ngoai, DVD hoc CD, flash USB hoc cp mang. bit thng tin v cach sao lu tp cua ban, hay xemSao lu tp cua ban.

Bc 2: Cp nht trinh iu khin thit bi


Cp nht trinh iu khin thit bi nu cn. Ban co th thc hin vic nay bng cach s dung Windows Update trong Bang iu khin hoc truy cp trang web cua nha san xut thit bi.

Quan tr?ng:N?u b?n ang s? d?ng thi?t b? ? h?a tch h?p Intel, c cc v?n ? ? bi?t v?i m?t s? phin b?n nh?t ?nh c?a tr?nh i?u khi?n thi?t b? ? h?a tch h?p Intel v v?i cc ?ng d?ng b?t D2D, ch?ng h?n nh m?t s? phin b?n nh?t ?nh c?a Th Windows.

Bc 3:Truy cp Windows Updateva Cai t Windows Updates KB2454826, KB2534366 hocKB2533552 nu c cung cp

ChayWindows Updateva nu ban c cung cp tuy chon cai t ban cp nht KB2454826, KB2534366 hocKB2533552, hay cai t chung. Nu ban cai t goi dich vu t Trung tm Tai xung cua Microsoft va khng cai t cac ban cp nht nay, ban co th gp li Dng trong Windowstrong mt s it trng hp.

Cac ban cp nht nay se t ng c cai t khi ban cai t goi dich vu bng cach s dung Windows Update. Tuy nhin,cac ban cp nht se khng c t ng cai t khi ban cai t goi dich vu nay t Trung tm Tai xung cua Microsoft.

Bc 4: Kim tra Vi-rut va Phn mm c hai

Kim tra may tinh cua ban phat hin phn mm c hai bng cach s dung phn mm chng vi-rut.Nu ban hin cha cai t phn mm chng Vi-rut hoc Phn mm c hai nao trn may tinh cua minh, Microsoft cung cp Microsoft Security Essentials, phn mm chng vi-rut min phi ma ban co th tai xung t̠Microsoft Security Essentials.

Ban cung co th truy cp trang web Cac nha cung cp phn mm bao mt cho khach hang cua Microsoft tim phn mm chng vi-rut cua bn th ba.

Quan trongNu may tinh cua ban bi nhim phn mm c hai va ban cai t SP1, ban co th gp man hinh xanh hoc li Windows Update nh 8007f0f4 hoc FFFFFFFF. Nu phat hin phn mm c hai, Windows Update se khng th cai t SP1.

Bc 5: Cai t Windows 7 SP1 hoc Windows Server 2008 R2 SP1


Truy cpWindows Updateva cai t Windows 7 SP1 hoc Windows Server 2008 R2 SP1Nu Windows Update khng cung cp cho ban tuy chon cai t goi dich vu, hay xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft2498452. Nu ban gp s c khi cai t goi dich vu t Windows Update, hay xemKhc phuc s c khi cai t goi dich vu danh cho Windows 7. bit thm thng tin v cach cai t SP1 bng Windows Update, hay xemCach cai t Windows 7 SP1.

Hoc

Cai t Windows 7 SP1 hoc Windows Server 2008 R2 SP1 t̠Trung tm Tai xung cua Microsoft. Trung tm Tai xung cung cp Goi Cai t Mang Windows 7 SP1 danh cho Chuyn gia va Nha phat trin CNTT.

Cac lu y khac v cai t

 • Nu ban s dung may tinh xach tay, hay chc chn rng ban kt ni may tinh xach tay o vi cm in. Va khng rut phich cm hoc khi ng lai may tinh trong qua trinh cai t.
 • Ban se c nhc khi ng lai may tinh cua minh. Do o, hay chc chn rng ban lu thao tac cua minh va ong tt ca cac chng trinh ang m trc khi ban bt u.
 • Cai t goi dich vu t Trung tm Tai xung cua Microsoft se yu cu nhiu khng gian ia cng hn mt chut so vi cai t goi dich vu t Windows Update. Nu ban khng co u khng gian ia cng cai t goi dich vu, ban se c nhc giai phong thm khng gian ia cng.

Cc v?n ? ? bi?t

Cc tr?nh i?u khi?n thi?t b? ? h?a tch h?p Intel.Cc phin b?n c?a tr?nh i?u khi?n thi?t b? ? h?a tch h?p Intel ?c xc ?nh l c v?n ? bao g?m Igdkmd32.sys v Igdkmd64.sys phin b?n 8.15.10.2104 cho t?i 8.15.10.2141. ? bi?t thm thng tin v? m?t v?n ? ? bi?t v?i cc tr?nh i?u khi?n ny v v?i Th Windows, h?y xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft2505524.

kim tra xem ban co ang s dung trinh iu khin thit bi hoa tich hp cua Intel Igdkmd32.sys hoc Igdkmd64.sys phin ban 8.15.10.2104 ti 8.15.10.2141 hay khng, hay lam theo cac bc sau:
 1. Khi ng Cng cu Chn oan DirectX. lam vic nay, hay bm Bt u, nhp dxdiag trong hp Tim kim chng trinh va tp, sau o nhn Enter.
 2. Bm tab Hin thi.
 3. Ghi lai trinh iu khin va phin ban trinh iu khin.
 4. Nu ban co trinh iu khin hoa tich hp cua Intel Igdkmd32.sys hoc Igdkmd64.sys phin ban 8.15.10.2104 ti 8.15.10.2141, hay truy cp trang web cua nha san xut may tinh xem a co trinh iu khin mi hn cha, sau o tai xung va cai t trinh iu khin o.

Tai nguyn Khac

bit thm thng tin, hay nhp vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
971759 Cach sao lu hoc truyn d liu cua ban trn may tinh chay trn Windows
bit thm thng tin v li Windows Update 8007f0f4 hoc FFFFFFFF, hay xemLi Windows Update 8007f0f4 hoc FFFFFFFF.


Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2505743 - L?n xem xt sau cng: 30 Thang T 2013 - Xem xt l?i: 5.0
p d?ng
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? kha:
KB2505743

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com