Koraci koje treba slediti pre instaliranja operativnog sistema Windows 7 servisni paket 1 i Windows Server 2008 R2 SP1 sa lokacije Microsoft Download Center

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2505743 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Windows 7 SP1 i Windows Server 2008 R2 SP1 predstavljaju ispravke operativnih sistema Windows 7 i Windows Server 2008 R2 koji sadr?e prethodno objavljene ispravke za odre?ene probleme u vezi sa pouzdano??u, performansama i kompatibilno??u. Trebalo bi da preduzmete odre?ene korake pre nego instalirate Windows 7 SP1 ili Windows Server 2008 R2 SP1 koji ?e vam pomo?i da se uverite da instalacija bude uspe?na. Predlo?eni pripremni koraci su slede?i:

 1. Napravite rezervnu kopiju va?nih podataka (ovaj korak treba uvek preduzeti pre instaliranja velike ispravke bilo kog softvera)
 2. Napravite rezervnu kopiju upravlja?kih programa za hardver (glavni upravlja?ki programi za a?uriranje su upravlja?ki program za grafi?ku karticu, upravlja?ki program za ?tampa? i upravlja?ki program za mre?nu karticu)
 3. Omogu?ite da sve Windows ispravke budu instalirane(osim Windows 7 SP1 ili Windows Server 2008 R2 SP1), na taj na?in ?ete omogu?iti da sve druge komponente budu a?urne
  Instalirajte Windows ispravke KB2454826, KB2534366 i KB2533552 (ove ispravke ?e pobolj?ati uspe?nu instalaciju servisnog paketa)
 4. Proverite da li ima virusa ili malvera
 5. Pokrenite Windows Update, a zatim instalirajte Windows 7 SP1 ili Windows Server 2008 R2 SP1
  Ili
  Instalirajte Windows 7 SP1 ili Windows Server 2008 R2 SP1 sa lokacije Microsoft Download Center
Za vi?e informacija o obavljanju ovih koraka pogledajte detaljne korake navedene u odeljku ?Vi?e informacija? ovog ?lanka baze znanja.

Dodatne informacije

Va?no: Pre nego ?to instalirate SP1, obavezno sledite ove korake. 

1. korak: pravljenje rezervne kopije va?nih datoteka

Napravite rezervne kopije datoteka na ?vrstom disku, DVD-u ili CD-u, USB fle? disku ili u mre?noj fascikli. Informacije o pravljenju rezervne kopije datoteka potra?ite u ?lanku Pravljenje rezervne kopije datoteka.

2. korak: a?uriranje upravlja?kih programa ure?aja


Po potrebi a?urirajte upravlja?ke programe ure?aja. Ovo mo?ete uraditi koriste?i Windows Update na kontrolnoj tabli ili odlaskom na Veb lokaciju proizvo?a?a ure?aja.

Va?no: Ako koristite integrisani grafi?ki ure?aj kompanije Intel, postoje poznati problemi sa odre?enim verzijama upravlja?kog programa integrisanih grafi?kih ure?aja kompanije Intel i sa aplikacijama za koje je omogu?en D2D, kao ?to su odre?ene verzije programa Windows po?ta.

3. korak: Posetite lokaciju Windows Update i instalirajte Windows ispravke KB2454826, KB2534366 ili KB2533552 ako su ponu?ene

Pokrenite Windows Update i ako vam bude ponu?ena opcija da instalirate ispravku KB2454826, KB2534366 ili KB2533552, instalirajte je. Ako servisni paket instalirate sa lokacije Microsoft Download Center, a ne instalirate ove ispravke, u retkim slu?ajevima biste mogli nai?i na gre?ku zaustavljanja u operativnom sistemu Windows.

Ove ispravke automatski ?e se instalirati ako servisni paket instalirate pomo?u lokacije Windows Update. Me?utim, ispravke se ne?e automatski instalirati ako servisni paket instalirate sa lokacije Microsoft Download Center.

4. korak: Provera postojanja virusa i malvera

Pomo?u antivirusnog softvera proverite da li na ra?unaru postoji malver. Ako trenutno na ra?unaru nemate instaliran softver protiv virusa ili malvera, Microsoft omogu?ava Microsoft Security Essentials, besplatni antivirusni softver koji mo?ete da preuzmete sa sistema Microsoft Security Essentials.

Tako?e mo?ete da posetite Microsoft Veb stranicu Dobavlja?i bezbednosnog softvera za potro?a?e da biste prona?li antivirusni softver nezavisnih proizvo?a?a.

Va?no Ako je ra?unar zara?en malverom, a instalirate SP1, mo?e da do?e do pojave plavih ekrana ili do Windows Update gre?ke, na primer 8007f0f4 ili FFFFFFFF. Ako se otkrije malver, Windows Update ne?e mo?i da instalira SP1. 

5. korak: Instalirajte Windows 7 SP1 ili Windows Server 2008 R2 SP1


Posetite lokaciju Windows Update, a zatim instalirajte Windows 7 SP1 ili Windows Server 2008 R2 SP1. Ako Windows Update ne omogu?ava opciju za instaliranje servisnog paketa, pogledajte ?lanak Microsoft baze znanja 2498452. Ako nailazite na problem pri instalaciji servisnog paketa sa lokacije Windows Update, pogledajte ?lanak Re?avanje problema pri instaliranju servisnog paketa za Windows 7. Vi?e informacija o tome kako da instalirate SP1 koriste?i Windows Update potra?ite u ?lanku Kako da instalirate Windows 7 SP1

Ili

Instalirajte Windows 7 SP1 ili Windows Server 2008 R2 SP1 sa lokacije Microsoft Download Center Download Center omogu?ava Windows 7 SP1 paket za mre?nu instalaciju za IT stru?njake i projektante.

Dodatne napomene za instalaciju

 • Ako koristite prenosni ra?unar, uverite se da ste ga priklju?ili u struju. Pored toga, nemojte ga isklju?ivati iz struje ili ponovo pokretati tokom instalacije.
 • Od vas ?e biti zatra?eno da ponovo pokrenete ra?unar. Zbog toga se pre po?etka uverite da ste sa?uvali ono ?to ste radili i zatvorili sve otvorene programe.
 • Za instalaciju servisnog paketa sa lokacije Microsoft Download Center bi?e potrebno malo vi?e prostora na ?vrstom disku nego za instalaciju servisnog paketa sa lokacije Windows Update. Ako na ?vrstom disku nemate dovoljno prostora za instalaciju servisnog paketa, od vas ?e biti zatra?eno da oslobodite dodatni prostor na ?vrstom disku.

Poznati problemi

Upravlja?ki programi integrisanih grafi?kih ure?aja kompanije Intel. Poznati problemati?ni upravlja?ki programi integrisanih grafi?kih ure?aja kompanije Intel jesu Igdkmd32.sys i Igdkmd64.sys, verzije od 8.15.10.2104 do 8.15.10.2141. Vi?e informacija o poznatom problemu sa ovim upravlja?kim programima i sa programom Windows po?ta potra?ite u ?lanku iz Microsoft baze znanja 2505524.

Da biste proverili da li koristite upravlja?ki program integrisanog grafi?kog ure?aja preduze?a Intel Igdkmd32.sys ili Igdkmd64.sys, verzije od 8.15.10.2104 do 8.15.10.2141, sledite ove korake:
 1. Pokrenite dijagnosti?ku alatku za DirectX. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start, u polju Pretra?i programe i datoteke otkucajte dxdiag, a zatim pritisnite taster Enter.
 2. Izaberite karticu Prikaz.
 3. Zabele?ite upravlja?ki program i njegovu verziju.
 4. Ako imate upravlja?ki program integrisanog grafi?kog ure?aja preduze?a Intel lgdkmd32.sys ili Igdkmd64.sys, verzije od 8.15.10.2104 do 8.15.10.2141, posetite Veb lokaciju proizvo?a?a ra?unara da biste videli da li je dostupan noviji upravlja?ki program, a zatim ga preuzmite i instalirajte.

Dodatni resursi

Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
971759 Pravljenje rezervne kopije ili prenos podataka na ra?unaru koji koristi Windows
Vi?e informacija o Windows Update gre?ci 8007f0f4 ili FFFFFFFF potra?ite u ?lanku Windows Update gre?ka 8007f0f4 ili FFFFFFFF.


Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2505743 - Poslednji pregled: 30. april 2013. - Revizija: 5.0
Odnosi se na:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Klju?ne re?i: 
KB2505743

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com