Veiksmai, kuriuos reikia atlikti prie? diegiant ?Windows 7? SP1 ir ?Windows Server 2008 R2? SP1 i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2505743 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?Windows 7? SP1 ir ?Windows Server 2008 R2? SP1 yra ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? naujinimai, ? kuriuos ?trauktos anks?iau i?leistos pataisos konkre?ioms patikimumo, efektyvumo ir suderinamumo problemoms i?spr?sti. Kad ?Windows 7? SP1 arba ?Windows Server 2008 R2? SP1 pavykt? ?diegti s?kmingai, pirmiausia reikia atlikti tam tikrus veiksmus. Toliau nurodyta, kokius parengiamuosius veiksmus patariama atlikti.

 1. Sukurkite svarbi? duomen? atsargines kopijas (prie? diegiant pagrindin? bet kurios programin?s ?rangos naujinim?, visada reikia atlikti ?? veiksm?).
 2. Atnaujinkite aparat?ros tvarkykles (pagrindin?s tvarkykl?s, kurias reikia atnaujinti, yra vaizdo, spausdintuvo ir tinklo plok?t?s tvarkykl?s).
 3. ?sitikinkite, kad ?diegti ?Windows? naujinimai(ne ?Windows 7? SP1 arba ?Windows Server 2008 R2? SP1, o kiti); taip ?sitikinsite, kad ?diegtos vis? komponent? naujausios versijos.
  ?diekite ?Windows? naujinimus KB2454826, KB2534366 ir KB2533552 (?ie naujinimai u?tikrins s?kming? pakeitim? paketo diegim?).
 4. Patikrinkite, ar n?ra virus? ir neveikia kenk?ji?kos programos.
 5. Paleiskite Windows Update ir ?diekite ?Windows 7? SP1 arba ?Windows Server 2008 R2? SP1.
  arba
  ?diekite ?Windows 7? SP1 arba ?Windows Server 2008 R2? SP1 i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro.
Daugiau informacijos, kaip atlikti ?iuos veiksmus rasite j? apra?uose, pateiktuose ?io ?ini? baz?s straipsnio skyriuje ?Daugiau informacijos?.

Daugiau informacijos

Svarbu. Prie? diegiant SP1 ?iuos veiksmus atlikti b?tina. 

1 veiksmas. Sukurkite atsargines svarbi? fail? kopijas

Sukurkite atsargines turim? fail? kopijas i?oriniame stand?iajame diske, DVD arba CD diske, USB ?flash? atmintin?je ar tinklo aplanke. Daugiau informacijos, kaip sukurti atsargines fail? kopijas, rasite per?i?r?j? Atsargini? fail? kopij? k?rimas.

2 veiksmas. Atnaujinkite ?renginio tvarkykles


Prireikus atnaujinkite ?renginio tvarkykles. Tai galite padaryti naudodami ?Windows? naujinim? valdymo skyde arba apsilankykite ?renginio gamintojo svetain?je. 

Svarbu. Jei naudojate ?Intel? integruotos grafikos ?rengin?, gali kilti su kai kuriomis ?Intel? integruotos grafikos ?rengini? tvarkykli? versijomis ir D2D pagr?stomis taikomosiomis programomis, pvz., kai kuriomis ?Windows Mail? versijomis, susijusi? problem?. 

3 veiksmas. Apsilankykite ?Windows Update? svetain?je ir, jei si?loma, ?diekite ?Windows? naujinim? KB2454826, KB2534366 arba KB2533552

Paleiskite Windows Update ir, jei si?loma, ?diekite naujinim? KB2454826, KB2534366 arba KB2533552. Jei i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro ?diegsite pakeitim? paket? ir ne?diegsite ?i? ?Windows? naujinim?, kartais galite susidurti su ?Windows? sustojimo klaida.

?ie naujinimai bus ?diegti automati?kai, kai pakeitim? paket? diegsite naudodami ?Windows? naujinim?. Ta?iau ?ie naujinimai nebus automati?kai ?diegti, jei pakeitim? paket? diegsite i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro.

4 veiksmas. Patikrinkite, ar n?ra virus? ir neveikia kenk?ji?kos programos

Naudodami antivirusin? programin? ?rang? patikrinkite, ar kompiuteryje n?ra virus?. Jei apsaugos nuo virus? arba kenk?ji?k? program? programin?s ?rangos ?iuo metu kompiuteryje ne?diegta, ?Microsoft? si?lo naudoti ?Microsoft Security Essentials? ? nemokam? antivirusin? programin? ?rang?, kuri? galite atsisi?sti i? ?Microsoft Security Essentials?.

Be to, galite apsilankyti ?Microsoft? vartotoj? saugos programin?s ?rangos tiek?j? tinklalapyje ir pabandyti rasti tre?i?j? ?ali? antivirusin?s programin?s ?rangos.

Svarbu Jei kompiuteryje veikia kenk?ji?kos programos, bet SP1 vis tiek ?diegsite, gali b?ti atidaromi m?lyni ekranai arba ?vykti ?Windows? naujinimo klaid?, pvz., 8007f0f4 arba FFFFFFFF. Jei aptinkama kenk?ji?ka programa, ?Windows? naujinimas negal?s ?diegti SP1. 

5 veiksmas. ?diekite ?Windows 7? SP1 arba ?Windows Server 2008 R2? SP1


Apsilankykite ?Windows Update? svetain?je ir ?diekite ?Windows 7? SP1 arba ?Windows Server 2008 R2? SP1. Jei ?Windows? naujinimo svetain?je pakeitim? paketo ?diegti nesi?loma, ?r. ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn? 2498452. Jei diegiant pakeitim? paket? i? ?Windows Update? svetain?s kyla problem?, ?r. Diegiant ?Windows 7? pakeitim? paket? kylan?i? problem? ?alinimas. Daugiau informacijos, kaip ?diegti SP1 naudojant ?Windows Update?, ?r. Kaip ?diegti ?Windows 7? SP1.

arba

?diekite ?Windows 7? SP1 arba ?Windows Server 2008 R2? SP1 i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro. Atsisiuntimo centre si?lomi IT profesionalams ir k?r?jams skirti ?Windows 7? SP1 tinklo diegimo paketai.

Daugiau diegimo pastab?

 • Jei naudojat?s ne?iojamuoju kompiuteriu, j? b?tinai ?junkite ? elektros lizd?. Ir neatjunkite arba nepalieskite jo i? naujo tol, kol nebus baigta diegti.
 • B?site paraginti kompiuter? paleisti i? naujo. Tod?l prie? prad?dami b?tinai ?ra?ykite darb? ir u?darykite visas atidarytas programas.
 • Diegiant pakeitim? paket? i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro reik?s ?iek tiek daugiau vietos stand?iajame diske nei tai darant per ?Windows? naujinim?. Jei stand?iajame diske nepakanka vietos pakeitim? paketui ?diegti, b?site paraginti atlaisvinti papildomos vietos stand?iajame diske.

Galimos problemos

?Intel? integruotosios grafikos ?renginio tvarkykl?s. ?inoma, kad problem? kelia ?ios ?Intel? integruotosios grafikos ?renginio tvarkykl?s: 8.15.10.2104?8.15.10.2141 versij? Igdkmd32.sys ir Igdkmd64.sys. Daugiau informacijos apie ?inomas su ?iomis tvarkykl?mis ir ?Windows Mail? susijusias problemas ?r. ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje 2505524.

Nor?dami i?siai?kinti, ar naudojate ?Intel? integruotos grafikos ?renginio tvarkykl?s Igdkmd32.sys arba Igdkmd64.sys 8.15.10.2104?8.15.10.2141 versijas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paleiskite ?DirectX? diagnostikos ?rank?. Nor?dami tai atlikti, spustel?kite Prad?ti, lauke Ie?koti program? ir fail? ?veskite dxdiag ir paspauskite klavi?? ?Enter?.
 2. Spustel?kite skirtuk? Rodyti.
 3. Atsiminkite, kokia integruota tvarkykl? ir kokia jos versija.
 4. Jei naudojat?s ?Intel? integruotosios grafikos ?renginio tvarkykli? Igdkmd32.sys arba Igdkmd64.sys 8.15.10.2104?8.15.10.2141 versijomis, apsilankykite ?renginio gamintojo svetain?je ir patikrinkite, ar yra naujesn? j? versija, tada atsisi?skite ir ?diekite tvarkykl?.

Daugiau i?tekli?

Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
971759 Kaip kompiuteryje su ?Windows? kurti atsargines duomen? kopijas arba juos perkelti
Daugiau informacijos apie ?Windows? naujinimo klaid? 8007f0f4 arba FFFFFFFF rasite per?i?r?j? ?Windows? naujinimo klaida 8007f0f4 arba FFFFFFFF.


Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2505743 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 30 d. - Per?i?ra: 6.0
Taikoma:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Rakta?od?iai: 
KB2505743

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com