Hiu sut kem trong cac ng dung s dung API DirectWrite trn may tinh ang chay Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2505438 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Trn may tinh ang chay Windows 7 hoc Windows Server 2008 R2, ban co th gp hiu sut kem trong cac ng dung s dung API DirectWrite (chng han Windows Internet Explorer 9). Thng tin v hiu sut cho bit rng mi ng dung ang tai tt ca cac phng ch hin co thay cho vic da vao dich vu FontCache tai tao phng ch.

Nguyn nhn

S c nay xay ra do API DirectWrite bt u oc thng tin v phng ch trc tip t cac tp phng ch va ghi chung trc tip vao b nh m nu dich vu FontCache mt nhiu thi gian phan hi.

bit thm thng tin v API DirectWrite, hay truy cp website Mang li Nha phat trin Microsoft (MSDN) sau:
Gi?i thi?u v? DirectWrite

Thng tin thm

S c a bit

Quan trong Sau khi ban cai t KB2505438, cac ng dung tai tao vn ban bng cach s dung DirectWrite co th gp li, bao gm sp ng dung. iu nay la do goi hotfix khng cha phin ban a cp nht cua trinh iu khin khac. Goi hotfix c m ta trong KB2454826 co cha phin ban a cp nht cua trinh iu khin nay.

khc phuc s c nay, hay cai t Windows 7 Goi Dich vu 1 (SP1) hoc KB2454826 trn may tinh. bit thm thng tin v cach cai t KB2454826, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2454826 a co ban cp nht tinh nng va hiu sut danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2
bit thm thng tin v Windows 7 SP1, hay ghe thm website sau cua Microsoft:
Tim hiu thm v cach cai t Windows 7 Goi Dich vu 1 (SP1)

Cp nht thng tin

Cach ly ban cp nht nay

B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H iu hanhCp nht
Tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca phin ban da trn x86 c h tr cua Windows Embedded Standard 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Embedded Standard 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi cp nht ngay by gi.
bit thm thng tin v cach tai xung cac tp h tr Microsoft, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach tai xung cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

iu kin tin quyt

ap dung ban cp nht nay, ban phai chay mt trong cac h iu hanh sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Goi Dich vu 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Goi Dich vu 1 (SP1)
bit thm thng tin v cach ly Windows 7 hoc goi dich vu Windows Server 2008 R2, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
976932 Thng tin v Goi Dich vu 1 danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2

Thng tin registry

s dung ban cp nht trong goi nay, ban khng phai thc hin bt ky thay i nao i vi registry.

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.

Thng tin thay th ban cp nht

Ban cp nht nay khng thay th ban cp nht a phat hanh trc o.

Thng tin t?p

Phin ban chung cua hotfix nay cai t cac tp co cac thuc tinh c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin mt s thao tac nht inh trn cac tp.
Ghi chu v thng tin tp cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, ban gc (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp c trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmB?n g?cChi nhnh d?ch v?
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhanh dich vu GDR chi cha cac ban va c phat hanh rng rai khc phuc cac s c c bit quan trong, ph bin. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • T?p MANIFEST (.manifest) v t?p MUM (.mum) ?c ci ?t cho t?ng mi tr?ng ?c li?t k ring trong ph?n "Thng tin t?p b? sung dnh cho Windows Server 2008 R2 v Windows 7". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc phn loai bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
D2d1.dll6.1.7600.16763739,84019-Feb-201105:32x86
D2d1.dll6.1.7600.20905739,84019-Feb-201105:56x86
D2d1.dll6.1.7601.17563739,84019-Feb-201106:30x86
D2d1.dll6.1.7601.21664739,84019-Feb-201105:21x86
Fntcache.dll6.1.7600.16763802,30419-Feb-201105:33x86
Fntcache.dll6.1.7600.20905805,37619-Feb-201105:56x86
Fntcache.dll6.1.7601.17563805,37619-Feb-201106:30x86
Fntcache.dll6.1.7601.21664805,37619-Feb-201105:22x86
Dwrite.dll6.1.7600.167631,074,17619-Feb-201105:32x86
Dwrite.dll6.1.7600.209051,076,73619-Feb-201105:56x86
Dwrite.dll6.1.7601.175631,076,73619-Feb-201106:30x86
Dwrite.dll6.1.7601.216641,076,73619-Feb-201105:22x86
?i v?i t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
D2d1.dll6.1.7600.16763902,65619-Feb-201106:36x64
D2d1.dll6.1.7600.20905902,65619-Feb-201106:42x64
D2d1.dll6.1.7601.17563902,65619-Feb-201112:04x64
D2d1.dll6.1.7601.21664902,65619-Feb-201106:14x64
Fntcache.dll6.1.7600.167631,135,10419-Feb-201106:37x64
Fntcache.dll6.1.7600.209051,139,20019-Feb-201106:43x64
Fntcache.dll6.1.7601.175631,139,20019-Feb-201112:05x64
Fntcache.dll6.1.7601.216641,139,20019-Feb-201106:15x64
Dwrite.dll6.1.7600.167631,540,60819-Feb-201106:37x64
Dwrite.dll6.1.7600.209051,544,19219-Feb-201106:42x64
Dwrite.dll6.1.7601.175631,544,19219-Feb-201112:04x64
Dwrite.dll6.1.7601.216641,544,19219-Feb-201106:15x64
D2d1.dll6.1.7600.16763739,84019-Feb-201105:32x86
D2d1.dll6.1.7600.20905739,84019-Feb-201105:56x86
D2d1.dll6.1.7601.17563739,84019-Feb-201106:30x86
D2d1.dll6.1.7601.21664739,84019-Feb-201105:21x86
Dwrite.dll6.1.7600.167631,074,17619-Feb-201105:32x86
Dwrite.dll6.1.7600.209051,076,73619-Feb-201105:56x86
Dwrite.dll6.1.7601.175631,076,73619-Feb-201106:30x86
Dwrite.dll6.1.7601.216641,076,73619-Feb-201105:22x86
i vi tt ca cac phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
D2d1.dll6.1.7600.167631,880,57619-Feb-201105:20IA-64
D2d1.dll6.1.7600.209051,880,57619-Feb-201105:13IA-64
Fntcache.dll6.1.7600.167632,280,96019-Feb-201105:21IA-64
Fntcache.dll6.1.7600.209052,291,20019-Feb-201105:14IA-64
Fntcache.dll6.1.7601.175632,290,68819-Feb-201105:57IA-64
Fntcache.dll6.1.7601.216642,291,20019-Feb-201105:15IA-64
Dwrite.dll6.1.7600.167632,999,80819-Feb-201105:20IA-64
Dwrite.dll6.1.7600.209053,009,53619-Feb-201105:14IA-64
Dwrite.dll6.1.7601.175633,009,53619-Feb-201105:57IA-64
Dwrite.dll6.1.7601.216643,009,53619-Feb-201105:15IA-64
D2d1.dll6.1.7600.16763739,84019-Feb-201105:32x86
D2d1.dll6.1.7600.20905739,84019-Feb-201105:56x86
Dwrite.dll6.1.7600.167631,074,17619-Feb-201105:32x86
Dwrite.dll6.1.7600.209051,076,73619-Feb-201105:56x86
Dwrite.dll6.1.7601.175631,076,73619-Feb-201106:30x86
Dwrite.dll6.1.7601.216641,076,73619-Feb-201105:22x86
co thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft
Dich vu FontCache quan ly b nh m cua h thng va b nh m cua tng ngi dung cho mi ngi trn may tinh. Khi may tinh khi ng lai, API DirectWrite ch hai giy trong khi dich vu FontCache tai b nh m cua h thng. Thng thng, b nh m cua h thng co kich c 400 n 600 kilobyte (KB). Khi quy trnh my khch t?i API DirectWrite ? l?n ?u tin, API DirectWrite ch? n?a giy trong khi d?ch v? FontCache t?i b? nh? ?m cho m?i ng?i dng.

N?u ?ng d?ng my khch p d?ng API DirectWrite (ch?ng h?n Internet Explorer 9) kh?i ?ng ngay sau khi my tnh kh?i ?ng th m?t trong hai th?i gian ch? c th? h?t h?n v Windows ang th?c hi?n nhi?u thao tc I/O canh tranh khc. V d?: d?ch v? FontCache m?t 30 giy ? t?i b? nh? ?m cho m?i ng?i dng khi Internet Explorer 9 kh?i ?ng. Trong tr?ng h?p ny, API DirectWrite ?c cc phng ch? tr?c ti?p m khng c?n truy c?p vo b? nh? ?m phng ch? ?c chia s?. Vi?c ny lm ch?m qu trnh kh?i ?ng ban ?u c?a Internet Explorer 9. Ngoi ra, b? lm vi?c dnh cho Internet Explorer 9 ?c tng cao v API DirectWrite ghi vo b? nh? ?m cc phng ch? trong khng gian b? nh? c?a cc quy trnh Iexplorer.exe.

Thng tin v tp b sung

Thng tin tp b sung danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2

Tp b sung danh cho tt ca cac phin ban Windows 7 da trn x86 c h tr
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,315
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_36cfcf1aeff3ce0b498eb84c0478e78d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_1dcff6f2f09d1c73.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_402e27a5235b68846818ec945c7be1a6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_b4312fc0db4f3802.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_5a8378e94add739457c9725a73cf1952_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_3460058476518e0a.manifest
File versionNot applicable
File size691
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_5ee627b491e1beadffcdd9a78358e05a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_b1115ea4714b8e30.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_9861a3c4560edf7592c68694ef55a0cd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_a25c60ded5f659a0.manifest
File versionNot applicable
File size691
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_9e99407384b00f4b36e8fedd79be9e51_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_c5d830378785c813.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_a25e8b0fb1efa0bfb5b1f081de893c04_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_9d06adad208a9792.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_a554d259c50cc61ded067bc5848c118b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_f6c2196af657856c.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_d4c7eef0de60973511cef2af4bb3a205_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_958b5574f8cdbe35.manifest
File versionNot applicable
File size691
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_e85b430b16eeb232f11d97b8307e5cfe_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_2d5bf149a325136b.manifest
File versionNot applicable
File size691
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_ef7cbda104f1c456aade854123482738_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_0889e418a4942a56.manifest
File versionNot applicable
File size709
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_f4b8dd25c8997b4edbdb29c2cacbb2ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_4c4b47c6f8333b27.manifest
File versionNot applicable
File size699
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_a786e3c3bd3618af.manifest
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:10
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_a8536290d62140a8.manifest
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:33
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_a96d40c9ba5c849b.manifest
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_a9f7ddded3793dbc.manifest
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)05:49
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_04940b4b72945499.manifest
File versionNot applicable
File size10,819
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:10
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_05608a188b7f7c92.manifest
File versionNot applicable
File size10,819
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:33
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_067a68516fbac085.manifest
File versionNot applicable
File size10,819
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:01
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_0705056688d779a6.manifest
File versionNot applicable
File size10,819
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)05:49
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_d2876c2160b42f31.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:08
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_d353eaee799f572a.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:31
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_d46dc9275dda9b1d.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_d4f8663c76f7543e.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)05:55
PlatformNot applicable
Cac t?p b? sung cho t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_0c99e4b0f02af07428bc0e999954b3cf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_c4f0d244f49a17d1.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_12f82e27d7c25591ddec040d4c55419f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_623c9fd6b2611bc3.manifest
File versionNot applicable
File size1,030
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_1e3126834aba635138fdcc2f2ed9ed02_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_c77baa6892bae6eb.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_46c86432938085b098b0af8545dd5351_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_5fb2d4eb1dd182d0.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_4f2f0ff7c34a04b1eba87d2c90c0b361_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_458468824ea46827.manifest
File versionNot applicable
File size1,046
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_5087ddc84ce616468de02eefd3da056c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_64dd90086753a15c.manifest
File versionNot applicable
File size1,030
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_5722c015620ac58453d411b813abbf15_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_9e15f19ae3a6b79f.manifest
File versionNot applicable
File size1,046
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_672002716948787618ba82ff12b363f2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_a948b786583387a4.manifest
File versionNot applicable
File size1,046
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b539b0abf62a7404667c800cdd4c2f36_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_6f0a07f8cb13581e.manifest
File versionNot applicable
File size1,046
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_dfa74655acf8269c56080f2642a8ba39_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_14126d2cb6bdbe37.manifest
File versionNot applicable
File size1,030
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e0614fbe0da99aa2ee74f99004d6499d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_41ce2f78f2815cad.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e374389c81c67cebbb6419abe8ef0d8f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_535f144e29ed0c70.manifest
File versionNot applicable
File size1,030
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_03a57f47759389e5.manifest
File versionNot applicable
File size1,988
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:19
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_0471fe148e7eb1de.manifest
File versionNot applicable
File size1,988
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:23
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_058bdc4d72b9f5d1.manifest
File versionNot applicable
File size1,988
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)12:39
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_061679628bd6aef2.manifest
File versionNot applicable
File size1,988
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:58
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_60b2a6cf2af1c5cf.manifest
File versionNot applicable
File size10,823
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:19
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_617f259c43dcedc8.manifest
File versionNot applicable
File size10,823
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:23
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_629903d5281831bb.manifest
File versionNot applicable
File size10,823
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)12:39
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_6323a0ea4134eadc.manifest
File versionNot applicable
File size10,823
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:58
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_2ea607a51911a067.manifest
File versionNot applicable
File size2,110
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:29
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_2f72867231fcc860.manifest
File versionNot applicable
File size2,110
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:34
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_308c64ab16380c53.manifest
File versionNot applicable
File size2,110
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)12:46
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_311701c02f54c574.manifest
File versionNot applicable
File size2,110
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:04
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size2,331
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_a786e3c3bd3618af.manifest
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:10
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_a8536290d62140a8.manifest
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:33
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_a96d40c9ba5c849b.manifest
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:02
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_a9f7ddded3793dbc.manifest
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)05:49
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_d2876c2160b42f31.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:08
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_d353eaee799f572a.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:31
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_d46dc9275dda9b1d.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_d4f8663c76f7543e.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)05:55
PlatformNot applicable
Cac tp b sung cho tt ca phin ban da trn IA-64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameIa64_25397729e791e8b262de66c6cc419439_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_95c5b7b21068c9da.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameIa64_428ebc3478c0d527cb69261057f50282_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_377df1886649a9b8.manifest
File versionNot applicable
File size1,028
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameIa64_4525ac07bfc443a6f66063465df6b1b6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_0670c0f68efc9a6a.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameIa64_49359d0ac64d0f80c2bb858a4b88fe8f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_5cb057d8a577538a.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameIa64_8704f5204d303a8bbc3a41fb2e404b0b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_6175045b0f35b689.manifest
File versionNot applicable
File size1,044
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameIa64_a6ccf8d8b62a98e5dcb08990dbe3f300_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_ea1a4639a8b56eed.manifest
File versionNot applicable
File size1,044
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameIa64_c4dd589419aa0dc8b9ae955229f841fb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_7207c958dbe86d74.manifest
File versionNot applicable
File size711
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameIa64_e67217eeb862971419499de3d451be16_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_b152b73495bbd91d.manifest
File versionNot applicable
File size1,028
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameIa64_f50e6d9f513e67da2782f992851806c2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_2d54704939a24765.manifest
File versionNot applicable
File size1,044
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameIa64_f608847cde6784fc4b130300e44d4c31_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_877b5bff05028cc5.manifest
File versionNot applicable
File size1,044
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_a78887b9bd3421ab.manifest
File versionNot applicable
File size1,987
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:51
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_a8550686d61f49a4.manifest
File versionNot applicable
File size1,987
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:17
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_0495af4172925d95.manifest
File versionNot applicable
File size10,821
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:51
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_05622e0e8b7d858e.manifest
File versionNot applicable
File size10,821
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:16
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_067c0c476fb8c981.manifest
File versionNot applicable
File size10,821
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:53
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directwrite-fontcache_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_0706a95c88d582a2.manifest
File versionNot applicable
File size10,821
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:39
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_d289101760b2382d.manifest
File versionNot applicable
File size2,108
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:56
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_d3558ee4799d6026.manifest
File versionNot applicable
File size2,108
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:21
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_d46f6d1d5dd8a419.manifest
File versionNot applicable
File size2,108
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:57
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_d4fa0a3276f55d3a.manifest
File versionNot applicable
File size2,108
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:44
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,949
Date (UTC)22-Feb-2011
Time (UTC)11:24
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_a786e3c3bd3618af.manifest
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:10
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-d2d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_a8536290d62140a8.manifest
File versionNot applicable
File size1,986
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:33
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16763_none_d2876c2160b42f31.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:08
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20905_none_d353eaee799f572a.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)06:31
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17563_none_d46dc9275dda9b1d.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)07:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-directwrite_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21664_none_d4f8663c76f7543e.manifest
File versionNot applicable
File size2,106
Date (UTC)19-Feb-2011
Time (UTC)05:55
PlatformNot applicable
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2505438 - L?n xem xt sau cng: 26 Thang Hai 2014 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Embedded Standard 7
T? kha:
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbcip KB2505438

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com