Kh?c ph?c: vi ph?m truy nh?p ho?c k?t qu? không chính xác khi b?n chèn d? li?u vào ho?c c?p nh?t m?t phân vùng m?i c?a m?t b?ng partitioned trong SQL Server 2008 R2, SQL Server/2012 ho?c SQL Server 2008

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2504090 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Microsoft phân ph?i Microsoft SQL Server 2008 R2 b?n s?a l?i như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 s?a ch?a phát hành.

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:

K?ch b?n 1

 • B?n th? m?t c?t m?t b?ng partitioned trong Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2012, ho?c Microsoft SQL Server 2008.
 • B?n t?o m?t phân vùng m?i cho các b?ng.
 • B?n c? g?ng đ? chèn d? li?u vào phân vùng m?i c?a b?ng.
 • B?n chuy?n đ?i phân vùng cho b?ng.
 • B?n c? g?ng đ? chèn d? li?u vào phân vùng m?i c?a b?ng.
Trong trư?ng h?p này, m?t s? vi ph?m truy nh?p có th? x?y ra. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

M?t l?i nghiêm tr?ng x?y ra trên l?nh hi?n hành. Các k?t qu?, n?u có, nên đư?c lo?i b?.

K?ch b?n 2

 • B?n có m?t b?ng partitioned trong SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012, và SQL Server 2008.
 • B?n thay đ?i lo?i nén m?t phân vùng.
 • B?n c? g?ng đ? c?p nh?t phân vùng ho?c chèn d? li?u vào phân vùng.
Trong trư?ng h?p này, m?t s? vi ph?m truy nh?p có th? x?y ra. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

M?t l?i nghiêm tr?ng x?y ra trên l?nh hi?n hành. Các k?t qu?, n?u có, nên đư?c lo?i b?.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra b?i v? accessor SQL Server s? d?ng đ? chèn d? li?u vào phân vùng khác nhau công nh?n các thay đ?i siêu d? li?u không chính xác. Khi d? li?u đư?c đưa vào phân vùng m?i đư?c t?o ra sau khi m?t c?t gi?m xu?ng, s? lư?ng các c?t nullable t?i đa trong phân vùng m?i có th? là m?t ít hơn s? lư?ng các c?t nullable t?i đa trong vùng c?.

Gi?i pháp

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Tích l?y Update 4 cho SQL Server 2012 SP1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 4. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2012 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2833645 Cumulative update 4 for SQL Server 2012 SP1
Lưu ? Cho r?ng các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 SP1 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

Cumulative Update 6 cho SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 2

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 6. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2830140 Cumulative update C?p Nh?t gói 6 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? Pack 2 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2730301 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 đư?c phát hành

Tích l?y Update 7 cho SQL Server 2012

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 7. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2823247 Cumulative update C?p Nh?t gói 7 cho SQL Server 2012
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2012 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2692828 SQL Server 2012 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2012 đư?c phát hành

Cumulative Update 12 cho SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 12. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2828727 Cumulative update C?p Nh?t gói 12 cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các trư?c SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

B?n C?p Nh?t tích l?y 10 cho SQL Server 2008 gói b?n ghi d?ch v? 3

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 10. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 Service Pack 3, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2814783 10 Gói cumulative update cho SQL Server 2008 Service Pack 3
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 Service Pack 3 phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 3 đư?c phát hành

SQL Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1

S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 9. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2756574 9 Gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các trư?c SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 đ? đư?c phát hành

SQL Server 2008 R2


S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 7. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2507770 Tích l?y C?p Nh?t gói 7 cho SQL Server 2008 R2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 s?a ch?a phát hành. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 đư?c phát hành

Thông tin gói b?n ghi d?ch v? cho SQL Server 2008 R2

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008 R2. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2527041Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008 R2

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, xây d?ng l?i phân chia t?t c? các b?ng partitioned sau khi b?n th? m?t trong c?t c?a b?ng.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".
V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong SQL Server 2008 R2 Service Pack 1.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o ra bàn nén và l?p m?c ch? d?n, h?y vào web site MSDN sau đây:
Nén d? li?u

Thu?c tính

ID c?a bài: 2504090 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Express
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
 • SQL Server 2012 Enterprise Core
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2504090 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2504090

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com