Microsoft Security Advisory: Xác nh?n t?p tin Microsoft Office Office 2003, 2007 Office và Office 2010: tháng 12, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2501584 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

T?p Office (OFV) là m?t tính năng b?o m?t đư?c gi?i thi?u vào Microsoft Office 2010. Văn ph?ng t?p tin xác nh?n xác minh r?ng m?t t?p nh? phân c? th? phù h?p v?i s? mong đ?i c?a ?ng d?ng. Văn ph?ng t?p tin xác nh?n có th? giúp ngăn ng?a không r? các t?p nh? phân đ?nh d?ng t?n công ch?ng l?i d?ng th?c t?p Microsoft văn ph?ng 97-2003.

Khi b?n m? Microsoft văn ph?ng 97-2003 t?p nh? phân (ch?ng h?n như doc) t?p đư?c so sánh v?i m?t gi?n đ? nh? phân. N?u các t?p tin không xác nh?n này, b?n đư?c thông báo r?ng các tài li?u có th? đư?c coi là đ? đư?c th?a hi?p. Trong Office 2003 và trong h? th?ng Office 2007, b?n đư?c nh?c nh? v? t?nh tr?ng t?p tin và có th? quy?t đ?nh đ? h?y b? m? t?p ho?c đ? ti?p t?c đ? m? t?p tin.

Thông tin thêm

Đ? giúp b?o v? máy tính c?a b?n kh?i nguy cơ, chúng tôi khuyên b?n không m? t?p tin mà b?n nh?n đư?c như file đính kèm thông báo email, đ?c bi?t là n?u các thông đi?p đ?n b?t ng?. Ngoài ra, m? t?p tin mà b?n nh?n đư?c như ph?n đính kèm n?u các t?p tin t? m?t ngư?i là không bi?t đ?n b?n.

Cho khách hàng doanh nghi?p truy c?p vào web site TechNet sau đây:
kiểm nghiệm tệp Office cho Office 2003 và Office 2007

cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng t?p tin xác nh?n

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng t?p tin xác nh?n, b?n ph?i có đi?u ki?n tiên quy?t sau đây:
 • B?n ph?i có Office 2003, H? th?ng Office 2007 ho?c Office 2010 cài đ?t chuyên bi?t.
 • B?n ph?i có t?t c? các b?n C?p Nh?t đư?c đ? ngh? cho t?t c? các chương tr?nh Office. Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đư?c khuy?n cáo t?t c?, h?y truy c?p web site Microsoft Update:
  Microsoft Update
 • B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t ki?n trúc sau đ? Microsoft Publisher trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng t?p tin xác nh?n:

cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng t?p tin xác nh?n

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói ph?n m?m văn ph?ng t?p tin xác nh?n bây gi?.

Ngày phát hành: Tháng 12, 2011

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n v?i văn ph?ng t?p tin xác nh?n

 • T?p tin đư?c t?o ra trong Microsoft Excel 2.0, Microsoft Excel 3.0 ho?c Microsoft Excel 4.0 s? không xác nh?n khi b?n s? d?ng văn ph?ng t?p tin xác nh?n trong Office 2003.
 • Solver.XLA s? không xác nh?n khi b?n s? d?ng văn ph?ng t?p tin xác nh?n trong Office 2003.
 • Khi b?n dán r?t nhi?u b?ng x?p h?ng ho?c đi?m d? li?u vào m?t tài li?u Office 2003, ch?c năng dán có th? m?t m?t th?i gian dài đ? hoàn thành trong khi văn ph?ng t?p tin xác nh?n c? g?ng kiểm soát dữ liệu m?i.
 • M? t?p tin t? m?t chia s? m?ng mà có nhi?u bi?u đ? ho?c các đi?m d? li?u s? m?t nhi?u th?i gian đ? m? trong Office 2003.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2570623 Excel 2003 t?p Office (OFV) m? s? làm vi?c ch?m hơn qua m?ng

Ch? đ? m?c đ?nh

Khi b?n c? g?ng m? m?t Word, Excel, PowerPoint, ho?c nhà xu?t b?n 97-2003 t?p tin, và t?p tin đó không văn ph?ng t?p tin xác nh?n, b?n nh?n đư?c c?nh báo sau đây:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Văn ph?ng t?p tin xác nh?n phát hi?n m?t v?n đ? trong khi c? m? t?p này. M? nó có th? gây nguy hi?m.


S?a ch?a nó cho tôi

Dành cho Office 2010

Đ? ngăn ch?n t?p tin t? đang đư?c m? mà đ? không th? xác nh?n, b?n có th? s? d?ng sau đây s?a ch?a nó gi?i pháp.
Vô hi?u hóa các ch?nh s?a trong ch? đ? xem đư?c b?o v?
Excel 2010

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 50658
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


PowerPoint 2010

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 50660
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


Word 2010

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 50662
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


S? ch?nh s?a trong ch? đ? xem đư?c b?o v?
Excel 2010

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 50659
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


PowerPoint 2010

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 50661
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


Word 2010

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 50663
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


Cho Office 2003 và h? th?ng văn ph?ng 2007

Đ? ngăn ch?n t?p tin t? đang đư?c m? mà đ? không th? xác nh?n b?n có th? s? d?ng sau đây Fix nó gi?i pháp.
Vô hi?u hóa vi?c m? tài li?u
Excel 2003 và 2007

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 50625
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


Word 2003 và 2007

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 50646
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


PowerPoint 2003 và 2007


Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix it 50648
Phép ch?nh s?a tài li?u
Excel 2003 và 2007

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 50645
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


Word 2003 và 2007

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 50647
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


PowerPoint 2003 và 2007

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit1
Kh?c ph?c v?n đ? này
Microsoft Fix nó 50649
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets fixit2


H?y đ? tôi s?a ch?a nó b?n thân m?nh

Dành cho Office 2010

B?n có th? đ?t th? công các m?c ki?m nh?p b?ng cách s? d?ng các giá tr? sau:
Giá tr?: DisableEditFromPV
Lo?i: REG_DWORD
giá tr? m?c đ?nh: 0
Mô t?: Khi văn ph?ng t?p tin Validations th?t b?i
0 = Kích ho?t tính năng ch?nh s?a trong ch? đ? xem đư?c b?o v?.
1 = Vô hi?u ch?nh s?a trong ch? đ? xem đư?c b?o v?.
Thêm DisableEditFromPV REG_DWORD v?i b?t k? ho?c t?t c? nh?ng khoá ki?m nh?p sau đ? vô hi?u ch?nh s?a trong b?o v? ch? đ? xem trong Office 2010:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\PowerPoint\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Security\FileValidation

Cho h? th?ng Microsoft Office 2007 và Office 2003

B?n có th? đ?t th? công các m?c ki?m nh?p b?ng cách s? d?ng các giá tr? sau:

Giá tr?: InvalidFileUIOptions
Lo?i: REG_DWORD
giá tr? m?c đ?nh: 0
Mô t?: Khi văn ph?ng t?p tin Validations th?t b?i
0 = Thông báo cho ngư?i s? d?ng t?p tin không thành công. Cung c?p cho ngư?i dùng các tùy ch?n đ? t?i các t?p tin hay không
1 = Thông báo cho ngư?i s? d?ng t?p tin không thành công. Không có tùy ch?n đ? t?i các t?p tin.
H? th?ng Microsoft Office 2007
Thêm InvalidFileUIOptions REG_DWORD vào b?t k? ho?c t?t c? nh?ng khoá ki?m nh?p sau cho văn ph?ng t?p tin xác nh?n vào năm 2007 Microsoft Office system:

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\12.0\Word\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Security\FileValidation
For Office 2003
Thêm InvalidFileUIOptions REG_DWORD vào b?t k? ho?c t?t c? nh?ng khoá ki?m nh?p sau cho kiểm nghiệm tệp Office trong Office 2003:
HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\11.0\Word\Security\FileValidation

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security\FileValidation

Thu?c tính

ID c?a bài: 2501584 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Academic 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010 Home Use Program
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Excel Home and Student 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft PowerPoint Home and Student 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Word Home and Student 2010
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2007 (Home and Student version)
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003 with Digital Imaging
 • Microsoft Office Word 2003
T? khóa: 
kbexpertiseinter kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew kbmt KB2501584 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2501584

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com