Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync 2010 tham d? - ngư?i dùng cài đ?t chuyên bi?t c?p: tháng 6 năm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2500440 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? v?n đ? đư?c c? đ?nh trong cumulative update for Microsoft Lync 2010 tham d? - ngư?i dùng cài đ?t chuyên bi?t c?p là ngày tháng 6 năm 2012.
Bài vi?t này mô t? các m?c sau đây v? update C?p Nh?t gói:
  • Nh?ng v?n đ? mà các gói ph?n m?m C?p Nh?t s?a ch?a.
  • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói C?p Nh?t.
  • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói C?p Nh?t.
  • Cho dù update C?p Nh?t gói đư?c thay th? b?i b?t k? gói C?p Nh?t khác.
  • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.
  • Các t?p tin C?p Nh?t gói ch?a.

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

Gói c?p nh?t này s?a v?n đ? là tài li?u trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
  • 2693283 MS12-043: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Lync 2010 tham d? (ngư?i dùng cài đ?t chuyên bi?t c?p): ngày 12 tháng 9 năm 2011

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin gói

Microsoft t?i v? Trung tâm

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói AttendeeUser.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 6 năm 2012

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? hotfix

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong nh?ng gói C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

C?p nh?t thông tin cài đ?t chuyên bi?t gói

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y này, ch?y các gói AttendeeUser.msp trên m?t máy tính có cài đ?t chuyên bi?t sau đây:
  • Ngư?i tham d? Lync 2010 - ngư?i dùng c?p cài đ?t chuyên bi?t

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t tích l?y này, s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.

Đôi khi, b?n đư?c nh?c nh? cho ngu?n CD khi b?n c? g?ng đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y. N?u hành vi này x?y ra, đưa đ?a compact ngu?n ho?c cung c?p đư?ng d?n nơi tệp nguồn có th? đư?c t?m th?y.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n và v?i thiên v? th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày và gi? có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Agcore.dll4.0.60831.05,969,22416 Tháng 12 năm 201118:27x 86
Appshapi.dll4.0.7577.2531,135,36831 Tháng 3 năm 201108:43x 86
Appshcom.dll4.0.7577.253281,35231 Tháng 3 năm 201108:43x 86
Appshvw.dll4.0.7577.2531,896,20031 Tháng 3 năm 201108:44x 86
Coreclr.dll4.0.60831.03,525,44816 Tháng 12 năm 201118:27x 86
File_cures.dll4.0.7577.4098385,09616 Tháng 12 năm 201122:59x 86
File_meetingjoinaxaoc4.0.7577.409851,80816 Tháng 12 năm 201122:59không áp d?ng
File_npmeetingjoinpluginaoc.dll4.0.7577.409889,72016 Tháng 12 năm 201122:59x 86
Mscorlib.dll4.0.60831.01,595,21616 Tháng 12 năm 201118:27x 86
Mscorrc.dll4.0.60831.010,05616 Tháng 12 năm 201118:27x 86
Npctrl.dll4.0.60831.01,025,86416 Tháng 12 năm 201118:27x 86
Npctrlui.dll4.0.60831.0766,80016 Tháng 12 năm 201118:27x 86
Ocpptview.dll4.0.7577.40972,072,14409 Tháng 12 năm 201100:34x 86
Ogl.dll4.0.7577.40981,706,56816 Tháng 12 năm 201123:01x 86
Privacystatement.RTFKhông áp d?ng4701 Tháng tư, 201107:44Không áp d?ng
Programexe4.0.7577.409811,989,09616 Tháng 12 năm 201123:00x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.40986,416,97616 Tháng 12 năm 201122:59x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,75231 Tháng 3 năm 201108:43x 86
Slmsprbootstrap.dll1.5.5000.0426,84016 Tháng 12 năm 201118:27x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,06410 Tháng 2 năm 201111:28x 86
System.Core.dll4.0.60831.0542,54416 Tháng 12 năm 201118:27x 86
System.dll4.0.60831.0239,43216 Tháng 12 năm 201118:27x 86
System.net.dll4.0.60831.0231,24816 Tháng 12 năm 201118:27x 86
System.Runtime.serialization.dll4.0.60831.0419,70416 Tháng 12 năm 201118:27x 86
System.servicemodel.dll4.0.60831.0526,17616 Tháng 12 năm 201118:27x 86
System.servicemodel.web.dll4.0.60831.079,72016 Tháng 12 năm 201118:27x 86
System.Windows.Browser.dll8.0.60831.0149,35216 Tháng 12 năm 201118:27x 86
System.Windows.dll4.0.60831.01,484,63216 Tháng 12 năm 201118:27x 86
System.xml.dll4.0.60831.0325,45616 Tháng 12 năm 201118:27x 86
Uccp_dll4.0.7577.40725,955,34428 Tháng 12 năm 201122:47x 86
Ucdll4.0.7577.407213,306,63228 Tháng 12 năm 201123:06x 86
Xceedzip.dll6.5.10316.0634,56016 Tháng 12 năm 201118:39x 86

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2500440 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync 2010 Attendee
T? khóa: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2500440 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2500440

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com