Identifikator ?lanka: 249873 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Ako ovaj ?lanak ne opisuje poruku o gre?ci koju dobijate, mo?ete da dobijete detaljna obja?njenja poruke o gre?ci, preporu?ene radnje i dodatne resurse za podr?ku sa Veb lokacije Doga?aji i poruke i gre?ci.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

OLE kontrole, kao ?to su DLL ili ActiveX kontrole (OCX) datoteke, moraju da budu registrovane. Registrovanje OLE kontrole a?urira Windows registrator sa lokacijom i mogu?nostima datoteke, tako da program mo?e pravilno da radi.

Da biste lak?e re?ili neke probleme sa sistemom Windows, programom Microsoft Internet Explorer ili drugim programima, mo?ete da koristite alatku Regsvr32 (Regsvr32.exe) da biste registrovali i opozvali registraciju OLE kontrola.

Na primer, slede?i ?lanak u Microsoft bazi znanja zahteva da koristite datoteku Regsvr32.exe da biste poni?tili registraciju kontrole Wuv3is.dll pre nego ?to je ponovo instalirate sa lokacije Windows Update:
241122 Gre?ka u aplikciji kada kliknete na ispravke za proizvod (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Ako je registracija kontrole neuspe?na ili ako su vam potrebne informacije od programera u vezi sa re?avanjem problema oko neuspe?ne OLE registracije kontrole, pogledajte ?lanak u Microsoft bazi znanja  
140346 Mogu?ni razlozi za neuspeh registracije OLE kontrole (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Dodatne informacije

Alatka Regsvr32.exe uklju?ena je u Microsoft Internet Explorer 3.0 ili noviji, Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) ili noviji i Windows NT 4.0 sa servisnim paketom 5 (SP5) ili noviji. Alatka Regsvr32.exe je instalirana u sistemskoj fascikli (Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95) ili fascikli System32 (Windows NT/Windows XP/Windows Vista/Windows 7). 

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2683283
Napomena Na 64-bitnim verzijama operativnog sistema Windows, postoje dve verzije datoteke Regsv32.exe:
 • Verzija od 64-bita je %systemroot%\System32\regsvr32.exe.
 • Verzija od 32-bita je %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.

Upotreba alatke Regsvr32.exe

RegSvr32.exe ima slede?e opcije komandne linije: Click here to show/hide solution

Regsvr32.exe poruke o gre?ci u sistemu Windows Vista i novijim verzijama

Slede?a lista sadr?i RegSvr32 poruke o gre?ci i mogu?e uzroke: Click here to show/hide solution

Regsvr32.exe poruke o gre?ci u verzijama sistema Windows pre verzije Windows Vista

Slede?a lista sadr?i RegSvr32 poruke o gre?ci i mogu?e uzroke: Click here to show/hide solution
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 249873 - Poslednji pregled: 1. novembar 2012. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional N
 • Microsoft Windows XP Home Edition N
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate N
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbenv kberrmsg kbinfo kbkern32dll KB249873

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com