Ne postoji opcija za preuzimanje Windows 7 SP1 prilikom kori??enja usluge Windows Update radi provere da li postoje ispravke

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2498452 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada koristite Windows Update da biste proverili da li postoje ispravke, mo?da ne postoji opcija za preuzimanje Windows 7 servisnog paketa 1 (SP1).

Uzrok

Postoje odre?ene situacije kada instalacija Windows 7 servisnog paketa 1 nije uspe?na. Da bi se ovakve situacije izbegle, Windows 7 SP1 nije ponu?en na lokaciji Windows Update, ako neki od slede?ih problema postoji na va?em ra?unaru:
 • Windows SP1 je ve? instaliran ili preliminarna verzija Windows 7 SP1 jo? nije deinstalirana.
 • Jo? jedna ispravka mora da se instalira da bi Windows 7 SP1 postao dostupan.
 • Program na ra?unaru spre?ava instaliranje Windows 7 SP1.
 • Na ra?unaru nedostaju sistemske datoteke potrebne za instaliranje Windows 7 SP1.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, sledite korake u dolenavedenim metodima po?ev?i od 1. metoda. Ako 1. metod ne re?ava problem, pre?ite na 2. metod.

1. metod: potvrdite da Windows 7 SP1 nije ve? instaliran i da ne koristite preliminarnu verziju Windows 7 SP1

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Ra?unar, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. Pogledajte odeljak Izdanje operativnog sistema Windows:
  1. Ako je navedena stavka Servisni paket 1, Windows 7 SP1 je ve? instaliran na ra?unaru.
  2. Ako je posle stavke Servisni paket 1 naveden broj verzije (na primer, v.153 ili v.720), na ra?unaru je i dalje instalirana preliminarna verzija Windows 7 SP1. Morate da je deinstalirate da bi vam usluga Windows Update ponudila kona?nu verziju SP1. Vi?e informacija potra?ite na Deinstaliranje operativnog sistema Windows 7 SP1.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

2. metod: proverite da li postoje ispravke na ?ekanju

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Ispravka 2454826, 2534366 i 2533552 mo?da mora biti instalirana na ra?unaru da bi Windows 7 SP1 bio ponu?en na lokaciji Windows Update.

Da biste instalirali ove ispravke pomo?u lokacije Windows Update, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , izaberite stavku Svi programi, a zatim stavku Windows Update.
 2. U oknu za navigaciju kliknite na dugme Da li postoje ispravke?, a zatim sa?ekajte da Windows potra?i najnovije ispravke za ra?unar.
 3. Ako se pojavi neka va?na ispravka, kliknite na dugme Instaliraj ispravke.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
  Ako se od vas zatra?i lozinka administratora ili potvrda, otkucajte lozinku ili potvrdite.
 4. Ponovo pokrenite ra?unar ako vam to bude zatra?eno kada se instalacija dovr?i.
 5. Ponovo proverite Windows Update da biste videli da li je Windows 7 SP1 sada dostupan.
Ispravke 2454826, 2534366 i 2533552 tako?e su dostupne za preuzimanje sa lokacije Microsoft Download Center. Da biste dobili vi?e informacija o ovim ispravkama i o tome kako da ih instalirate, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanke u Microsoft bazi znanja:
2534366 Instalacija Windows 7 SP1 ne uspeva na ra?unaru sa instaliranim svim jezi?kim paketima Gre?ka 0xC0000009A
2533552 Dostupna je ispravka koja spre?ava poruku o gre?ci ?0xC0000034? pri poku?aju instaliranja Windows 7 SP1 ili Windows Server 2008 R2 SP1
2454826 Ispravka performansi i funkcionalnosti je dostupna za Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

3. metod: proverite da li je na ra?unaru instalirana nekompatibilna verzija programa SafeCentral

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Windows SP1 mo?da se ne?e pojaviti na lokaciji Windows Update ako su na ra?unaru instalirane odre?ene verzije programa SafeCentral. SafeCentral je bezbednosni program koji proizvodi preduze?e SafeCentral, Inc.

Ako ra?unar koristi SafeCentral verzije 2.9.0.0 ili starije verzije, morate da a?urirate SafeCentral da biste mogli da instalirate Windows 7SP1.

Da biste utvrdili da li je SafeCentral instaliran, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , izaberite stavku Kontrolna tabla, izaberite stavku Programi, a zatim stavku Programi i funkcije.
 2. Potra?ite SafeCentral na listi programa. Ako je instaliran SafeCentral verzije 2.9.0.0 ili starije verzije, posetite SafeCentral Veb lokaciju da biste dobili vi?e informacija.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

4. metod: proverite da li imate integrisani Intel upravlja?ki program za grafiku Igdkmd32.sys ili Igdkmd64.sys i da li ste nadogradili upravlja?ki program

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

Windows 7 SP1 ne?e se pojaviti na lokaciji Windows Update ako na ra?unaru imate jednu od slede?ih datoteka.
 • Igdkmd32.sys (32-bitni), verzije od 8.15.10.2104 do 8.15.10.2141
 • Igdkmd64.sys (64-bitni), verzije od 8.15.10.2104 do 8.15.10.2141
Poznato je da ovi upravlja?ki programi uzrokuju probleme sa odre?enim aplikacijama koje koriste D2D (Direct2D). Na primer, ako koristite ove upravlja?ke programe zajedno sa programom Windows Live Po?ta u odre?enim okolnostima, mo?e do?i do pada programa Windows Live Po?ta.

Da biste proverili da li postoji integrisani Intel upravlja?ki program i verziju tog upravlja?kog programa, sledite ove korake:
 1. Pokrenite dijagnosti?ku alatku za DirectX. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , u polju Pretra?i programe i datoteke otkucajte dxdiag, a zatim pritisnite taster Enter.
 2. Izaberite karticu Prikaz.
 3. Zabele?ite upravlja?ki program i njegovu verziju.
 4. Ako imate integrisani Intel upravlja?ki program za grafiku verzije od 8.15.10.2104 do 8.15.10.2141, posetite Veb lokaciju proizvo?a?a ra?unara da biste videli da li je dostupan noviji upravlja?ki program.
Ispravka 2454826 tako?e je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center. Ova ispravka mo?e pobolj?ati performanse i funkcionalnost kod ovog problema. Za vi?e informacija o ovoj ispravci i o tome kako da je instalirate, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga videli u Microsoft bazi znanja:
2454826 Ispravka za performanse i funkcionalnost je dostupna za Windows 7 i za Windows Server 2008 R2
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

5. metod: uverite se da niste koristili vLite da biste prilagodili instalaciju operativnog sistema Windows 7

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed

vLite je program nezavisnog proizvo?a?a koji se koristi za prilago?avanje instalacije operativnog sistema Windows 7. Poznato je da vLite uklanja neke sistemske komponente operativnog sistema Windows. Ako sa sigurno??u znate da ste koristili vLite za prilago?avanje instalacije operativnog sistema Windows 7, ne o?ekujte da vam Windows Update ponudi opciju za instaliranje Windows 7 SP1.

Vi?e informacija o problemima za koje je poznato da se javljaju pri kori??enju programa vLite i poku?aja instalacije Windows 7 SP1 potra?ite u temi Za?to prilikom instalacije Windows 7 SP1 dobijam poruku o gre?ci koja mi saop?tava da nedostaju sistemske komponente?. .

Vi?e informacija o tome kako da nabavite samostalnu verziju operativnog sistema Windows 7 SP1 potra?ite u ?lanku Saznajte kako da instalirate Windows 7 sa servisnim paketom 1 (SP1).

Koraci za re?avanje problema sa alatkom vLite

Ako ste poku?ali sa svim koracima koji su opisani u ovom ?lanku, a Windows Update vam i dalje ne nudi opciju za instaliranje Windows 7 servisnog paketa 1, mo?ete re?iti problem sa alatkom vLite tako ?to ?ete instalirati Windows 7 SP1 sa lokacije Microsoft Download Center.

Va?no Preporu?eni metod instaliranja Windows 7 SP1 jeste kori??enje usluge Windows Update. Za vi?e informacija o tome kako da instalirate Windows 7 SP1 koriste?i Windows Update, pogledajte temu Instaliraj Windows 7 SP1 . Ako odlu?ite da re?ite problem putem instalacije servisnog paketa sa lokacije Microsoft Download Center, postoje koraci koje bi trebalo da preduzmete pre instaliranja Windows 7 servisnog paketa 1 sa lokacije Microsoft Download Center. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
2505743 Koraci koje treba preduzeti pre instaliranja Windows 7 servisnog paketa 1 sa lokacije Microsoft Download Center

Va?no Ako ne budete pratili korake iz ?lanka baze znanja 2505743, mo?da ne?ete imati najbolji utisak pri radu kada instalirate servisni paket sa lokacije Microsoft Download Center.

Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ni neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Microsoft obezbe?uje kontakt informacije nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao u pronala?enju tehni?ke podr?ke. Te kontakt informacije mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost kontakt informacija nezavisnih proizvo?a?a.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

6. metod: preuzmite Windows 7 SP1 sa lokacije Microsoft Download Center

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Ako ste poku?ali da koristite sve gorenavedene metode, a Windows 7 SP1 i dalje nije dostupan na lokaciji Windows Update, preuzmite Windows 7 SP1 sa lokacije Microsoft Download Center:
Windows 7 i Windows Server 2008 R2 servisni paket 1 (KB976932)
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2498452 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 6.0
Odnosi se na:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Klju?ne re?i: 
kbcip KB2498452

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com