Raksta ID: 2498452 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Kad atjaunin?jumu mekl??anai izmantojat Windows atjaunin??anu, Windows 7 1. servisa pakotne (SP1), iesp?jams, neb?s pieejama lejupiel?d?jamo atjaunin?jumu sarakst?.

Iemesls

Konkr?tos gad?jumos Windows 7 SP1 nevar instal?t. Lai izvair?tos no ?iem gad?jumiem, Windows 7 SP1 nav pieejama Windows atjaunin??anas lejupiel?d?jamo atjaunin?jumu sarakst?, kad ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem attiec?b? uz datora st?vokli:
 • Windows SP1 ir jau instal?ta, vai v?l nav atinstal?ta Windows 7 SP1 pirmsizlaides versija.
 • J?instal? cits atjaunin?jums, pirms b?s pieejama Windows 7 SP1.
 • Dator? instal?ta programma ne?auj instal?t Windows 7 SP1.
 • Dator? tr?kst sist?mas failu, kas nepiecie?ami Windows 7 SP1 instal??anai.

Risin?jums

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, veiciet darb?bas, kas izkl?st?tas metod?s t?l?k. S?ciet ar 1. metodi. Ja probl?mu neizdodas atrisin?t, izmantojot 1. metodi, p?rejiet uz 2. metodi.

1. metode. P?rliecinieties, vai sist?ma Windows 7 SP1 jau nav instal?ta un vai dator? nedarbojas Windows 7 SP1 pirmsizlaides versija

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , ar peles labo pogu noklik??iniet uz Dators un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 2. Skatiet sada?u Windows izdevums:
  1. Ja taj? nor?d?ta 1. servisa pakotne, Windows 7 SP1 ir jau instal?ta dator?.
  2. Ja p?c 1. servisa pakotnes ir nor?d?ts versijas numurs (piem?ram, v.153 vai v.720), Windows 7 SP1 pirmsizlaides versija joproj?m ir instal?ta dator?. ?? versija ir j?atinstal? pirms Windows atjaunin??ana pied?v?s SP1 laidiena versiju. Papildinform?ciju skatiet sada?? K? atinstal?t sist?mu Windows 7 SP1.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2. metode. P?rbaudiet, vai nav neinstal?tu atjaunin?jumu

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Dator?, iesp?jams, j?b?t instal?tam atjaunin?jumam 2454826, 2534366 un 2533552, pirms vietn? Windows Update tiks pied?v?ta sist?ma Windows 7 SP1.

Lai instal?tu ?os atjaunin?jumus, izmantojot Windows atjaunin??anu, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , noklik??iniet uz Visas programmas un p?c tam noklik??iniet uz Windows atjaunin??ana.
 2. Navig?cijas r?t? noklik??iniet uz Mekl?t atjaunin?jumus un uzgaidiet, kam?r sist?ma Windows mekl? datoram nepiecie?amos jaun?kos atjaunin?jumus.
 3. Ja tiek par?d?ti svar?gi atjaunin?jumi, noklik??iniet uz Instal?t atjaunin?jumus.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Lietot?ja konta kontroles at?auja
  . Ja tiek piepras?ta administratora parole vai apstiprin?jums, ierakstiet paroli vai sniedziet apstiprin?jumu.
 4. Restart?jiet datoru, ja tas tiek pied?v?ts p?c instal??anas pabeig?anas.
 5. P?rbaudiet Windows atjaunin??anu v?lreiz, lai noskaidrotu, vai Windows 7 SP1 tagad ir pieejama.
Atjaunin?jumus 2454826, 2534366 un 2533552 var lejupiel?d?t ar? Microsoft lejupiel?des centr?. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?iem atjaunin?jumiem un to instal??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2534366 Nevar instal?t Windows 7 SP1 dator?, kur? instal?tas visas valodas pakotnes. K??da: 0xC0000009A
2533552 Pieejams atjaunin?jums, kas nov?r? k??das 0xC0000034 r?d??anu, kad instal?jat Windows 7 SP1 vai Windows Server 2008 R2 SP1
2454826 Pieejams Windows 7 un Windows Server 2008 R2 veiktsp?jas un funkcionalit?tes atjaunin?jums
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

3. metode. P?rbaudiet, vai dator? nav instal?ta nesader?ga programmas SafeCentral versija

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Windows SP1, iesp?jams, netiek par?d?ta Windows atjaunin??an?, ja dator? ir instal?tas noteiktas programmas SafeCentral versijas. SafeCentral ir dro??bas programma, ko izstr?d?jis uz??mums SafeCentral, Inc.

Ja dator? darbojas programmas SafeCentral versija 2.9.0.0 vai vec?ka versija, ir j?atjaunina programma SafeCentral, pirms varat instal?t Windows 7 SP1.

Lai noteiktu, vai programma SafeCentral ir instal?ta, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , noklik??iniet uz Vad?bas panelis, noklik??iniet uz Programmas un p?c tam noklik??iniet uz Programmas un l?dzek?i.
 2. Mekl?jiet SafeCentral programmu sarakst?. Ja ir instal?ta SafeCentral versija 2.9.0.0 vai vec?ka versija, apmekl?jiet SafeCentral vietni, lai ieg?tu papildinform?ciju.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

4. metode. P?rbaudiet, vai dator? ir Intel integr?tais grafikas draiveris Igdkmd32.sys vai Igdkmd64.sys un vai draiveris ir jaunin?ts

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Windows 7 SP1 netiks par?d?ta Windows atjaunin??an?, ja dator? ir viens no ?iem failiem.
 • Igdkmd32.sys (32 bitu), versijas no 8.15.10.2104 l?dz 8.15.10.2141
 • Igdkmd64.sys (64 bitu), versijas no 8.15.10.2104 l?dz 8.15.10.2141
Ir zin?ms, ka ?ie draiveri izraisa probl?mas saist?b? ar noteikt?m lietojumprogramm?m, kas izmanto tehnolo?iju D2D (Direct2D). Piem?ram, ja izmantojat ?os draiverus kop? ar programmu Windows Live Mail noteiktos apst?k?os, programma Windows Live Mail var avar?t.

Lai p?rbaud?tu Intel integr?t?s grafikas draiveri un draivera versiju, veiciet ??s darb?bas:
 1. Start?jiet DirectX diagnostikas r?ku. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  poga S?kt
  , lodzi?? Mekl?t programmas un failus ierakstiet dxdiag un p?c tam nospiediet tausti?u Enter.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Displejs.
 3. Pierakstiet draiveri un draivera versiju.
 4. Ja dator? ir Intel integr?t?s grafikas draiveris un draivera versija ir no 8.15.10.2104 l?dz 8.15.10.2141, apmekl?jiet datora ra?ot?ja vietni, lai uzzin?tu, vai ir pieejams jaun?ks draiveris.
Atjaunin?jums 2454826 ir pieejams lejupiel?dei ar? no Microsoft lejupiel?des centra. Iepriek? aprakst?t?s probl?mas gad?jum? ?is atjaunin?jums pal?dz uzlabot veiktsp?ju un funkcionalit?ti. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o atjaunin?jumu un t? instal??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
2454826 Sist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2 ir pieejams veiktsp?jas un funkcionalit?tes atjaunin?jums
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

5. metode. P?rliecinieties, vai neizmantoj?t vLite, lai piel?gotu savu Windows 7 instal?ciju

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

vLite ir tre??s puses programma, kas tiek izmantota, lai piel?gotu sist?mas Windows 7 instal?ciju. Zin?ms, ka vLite no?em da?us sist?mas Windows komponentus. Ja dro?i zin?t, ka esat izmantojis programmu vLite, lai piel?gotu savu sist?mas Windows 7 instal?ciju, pa?saprotami, ka Windows atjaunin??an? netiks pied?v?ta iesp?ja instal?t Windows 7 SP1.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par zin?m?m probl?m?m, kas rodas, izmantojot programmu vLite un m??inot instal?t Windows 7 SP1, skatiet t?mu K?p?c tiek par?d?ts k??das zi?ojums par tr?ksto?iem sist?mas komponentiem, instal?jot Windows 7 SP1. k? nor?d?ts ?eit.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? ieg?t Windows 7 SP1 savrupo versiju, skatiet rakstu Inform?cija, k? instal?t Windows 7 1. servisa pakotni (SP1).

Darb?bas, kas j?veic, ja rodas probl?ma saist?b? ar programmu vLite

Ja veic?t visas ?aj? rakst? nor?d?t?s darb?bas, ta?u Windows 7 SP1 instal?jam? lejupiel?de joproj?m netiek r?d?ta Windows atjaunin??anas sarakst?, probl?mu saist?b? ar programmu vLite var nov?rst, instal?jot Windows 7 SP1 Microsoft lejupiel?des centr?.

Svar?gi! Ieteicam? metode Windows 7 SP1 instal??anai ir izmantot Windows atjaunin??anu. Papildinform?ciju par Windows 7 SP1 instal??anu, izmantojot Windows atjaunin??anu, skatiet sada?? Windows 7 SP1 instal??ana k? nor?d?ts ?eit. Ja izlemjat nov?rst probl?mu, instal?jot servisa pakotni no Microsoft lejupiel?des centra, pirms Windows 7 1. servisa pakotnes instal??anas no Microsoft lejupiel?des centra ir j?veic da?as darb?bas. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
2505743 Darb?bas, kas j?veic pirms Windows 7 1. servisa pakotnes instal??anas Microsoft lejupiel?des centr?

Svar?gi!  Ja neveiksit zin??anu b?zes rakst? 2505743 min?t?s darb?bas, iesp?jams, servisa pakotnes instal??ana no Microsoft lejupiel?des centra var rad?t probl?mas.

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Korpor?cija Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai jums b?tu ?rt?k atrast tehnisk? atbalsta iesp?jas. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez ?pa?a pazi?ojuma. Korpor?cija Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

6. metode. Lejupiel?d?jiet Windows 7 SP1 no Microsoft lejupiel?des centra

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Ja izm??in?j?t visas iepriek? min?t?s metodes, ta?u Windows 7 SP1 joproj?m nav pieejama Windows atjaunin??an?, lejupiel?d?jiet Windows 7 SP1 no Microsoft lejupiel?des centra:
Windows 7 un Windows Server 2008 R2 1. servisa pakotne (KB976932)
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2498452 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 31. janv?ris - P?rskat??ana: 6.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Atsl?gv?rdi: 
kbcip KB2498452

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com