Straipsnio ID: 2498452 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai ?Windows Update? tikrinate, ar yra naujinim?, jums nesi?loma atsisi?sti ?Windows 7? 1 pakeitim? paket? (SP1).

Prie?astis

Tam tikrais atvejais gali nepavykti s?kmingai ?diegti ?Windows 7? SP1. Siekiant to i?vengti, toliau nurodytais atvejais ?Windows Update? nesi?loma ?sigyti ?Windows 7? SP1:
 • ?Windows? SP1 jau ?diegtas arba dar nepa?alinta negalutin? ?Windows 7? SP1 versija.
 • Prie? atsisiun?iant ?Windows 7? SP1, reikia pa?alinti kit? naujinim?.
 • J?s? kompiuteryje esanti programa neleid?ia ?diegti ?Windows 7? SP1.
 • Kompiuteryje tr?ksta sistemos fail?, kurie b?tini norint diegti ?Windows 7? SP1.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, prad?kite nuo 1 b?do. Jei naudojant 1 b?d? problemos i?spr?sti nepavyksta, pereikite prie 2 b?do.

1 b?das. ?sitikinkite, kad ?Windows 7? SP1 dar n?ra ?diegtas ir kad nesinaudojate negalutine ?Windows 7? SP1 versija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Jei norite tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Kompiuteris, tada ? Ypatyb?s.
 2. Patikrinkite ?Windows? leidimo skyri?:
  1. jei nurodytas 1 pakeitim? paketas, ?Windows 7? SP1 j?s? kompiuteryje jau ?diegtas.
  2. Jei versijos numeris (pavyzd?iui, v.153 arba v.720) nurodytas po 1 pakeitim? paketo, negalutin? ?Windows 7? SP1 versija vis dar ?diegta j?s? kompiuteryje. Prie? tai, kai ?Windows Update? pasi?lys atsisi?sti negalutin? SP1 versij?, esam? paket? turite pa?alinti. Daugiau informacijos ?r. Kaip pa?alinti ?Windows 7? SP1.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

2 b?das. Patikrinkite, ar yra ne?diegt? naujinim?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Kompiuteryje gali reik?ti ?diegti naujinimus 2454826, 2534366 ir 2533552, kad ?Windows Update? b?t? si?loma ?diegti ?Windows 7? SP1.

Jei naujinimus norite ?diegti naudodami ?Windows Update?, atlikite tokius veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , Visos programos, tada ? ?Windows Update?.
 2. Nar?ymo srityje spustel?kite Tikrinti, ar yra naujinim?, tada palaukite, kol ?Windows? ie?kos naujausi? naujinim?, skirt? j?s? kompiuteriui.
 3. Jei parodomi svarb?s naujinimai, spustel?kite Diegti naujinimus.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei pra?oma administratoriaus slapta?od?io arba patvirtinimo, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.
 4. Jei baig? diegti b?site papra?yti, paleiskite kompiuter? i? naujo.
 5. Dar kart? patikrinkite ?Windows Update?, ar yra ?Windows 7? SP1.
Naujinimus 2454826, 2534366 ir 2533552 galite atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro. Jei reikia daugiau informacijos apie ?iuos naujinimus ir kaip juos ?diegti, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2534366 ?Windows 7? SP1 nepavyksta ?diegti kompiuteryje, kuriame ?diegti visi kalb? paketai ? klaida 0xC0000009A
2533552 Pateikiamas naujinimas, kur? ?diegus nebepateikiamas klaidos prane?imas 0xC0000034, kai bandote ?diegti ?Windows 7? SP1 arba ?Windows Server 2008 R2? SP1
2454826 I?leistas ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? efektyvumo ir funkcionalumo naujinimas
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

3 b?das. ?sitikinkite, kad kompiuteryje ne?diegta nesuderinama ?SafeCentral? versija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

?Windows? SP1 gali b?ti nerodomas ?Windows Update?, jei kompiuteryje yra ?diegta tam tikra ?SafeCentral? versija. ?SafeCentral? ? tai saugos programa, kuri? gamina ?SafeCentral, Inc.?

Jei kompiuteryje paleista ?SafeCentral? 2.9.0.0 ar ankstesn? versija, prie? ?diegdami ?Windows 7? SP1, turite atnaujinti ?SafeCentral?.

Nor?dami su?inoti, ar programa ?SafeCentral? ?diegta, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , Valdymo skydas, tada ? Programos ir Programos ir funkcijos.
 2. Program? s?ra?e ie?kokite ?SafeCentral?. Jei ?diegta ?SafeCentral? versija 2.9.0.0 arba ankstesn? versija, daugiau informacijos rasite apsilank? SafeCentral svetain?je.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

4 b?das. Patikrinkite, ar esate ?dieg? ?Intel? integruotosios grafikos tvarkykl? Igdkmd32.sys arba Igdkmd64.sys ir ar atnaujinote ?ios tvarkykl?s versij?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

?Windows 7? SP1 nebus rodomas ?Windows Update?, jei kompiuteryje bus vienas i? toliau pateikiam? fail?.
 • ?Igdkmd32.sys? (32 bit?), versijos nuo 8.15.10.2104 iki 8.15.10.2141
 • ?Igdkmd64.sys? (64 bit?), versijos nuo 8.15.10.2104 iki 8.15.10.2141
?inoma, kad kai kurioms taikomosioms programoms, naudojan?ioms D2D (?Direct2D?), ?ios tvarkykl?s gali kelti problem?. Pavyzd?iui, tam tikrais atvejais, jei naudojate ?ias tvarkykles su ?Windows Live Mail?, ?Windows Live Mail? gali nebeveikti.

Nor?dami patikrinti, ar yra integruota ?Intel? grafikos tvarkykl? ir kokia jos versija, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite ?DirectX? diagnostikos ?rank?. Nor?dami tai padaryti, spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , ?veskite dxdiag lauke Ie?koti program? ir fail? ir paspauskite ?Enter?.
 2. Spustel?kite skirtuk? Rodyti.
 3. Atsiminkite, kokia integruota tvarkykl? ir kokia jos versija.
 4. Jei esate ?dieg? ?Intel? integruotos grafikos tvarkykl?, o jos versija yra nuo 8.15.10.2104 iki 8.15.10.2141, apsilankykite kompiuterio gamintojo svetain?je ir su?inokite, ar galima atsisi?sti naujesn?s versijos tvarkykl?.
I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro taip pat galite atsisi?sti naujinim? 2454826. ?is naujinimas gali pad?ti i?spr?sti ?i? problem?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie ?? naujinim? ir kaip j? ?diegti, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2454826 I?leistas ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? efektyvumo ir funkcionalumo naujinimas
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

5 b?das. ?sitikinkite, kad netinkinote ?Windows 7? ?diegties naudodami ?vLite?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

?vLite? yra tre?iosios ?alies programa, naudojama ?Windows 7? diegimui tinkinti. Nustatyta, kad ?vLite? pa?alina kai kuriuos ?Windows? sistemos komponentus. Jei tikrai ?inote, kad ?Windows 7? diegimui tinkinti naudojote ?vLite?, netur?tum?te tik?tis, kad ?Windows Update? bus ?Windows 7? SP1 diegimo parinktis.

Jei reikia daugiau informacijos apie problemas, kurios gali kilti naudojantis ?vLite? ir bandant ?diegti ?Windows 7? SP1, ?r. Kod?l gaunu klaidos prane?im?, kad diegiant ?Windows 7? SP1 tr?ksta sistemos komponent?

Jei reikia daugiau informacijos, kaip gauti atskir? ?Windows 7? SP1 versij?, ?r. Su?inokite, kaip ?diegti ?Windows 7? 1 pakeitim? paket? (SP1).

Kaip i?vengti d?l ?vLite? kylan?ios problemos

Jei i?band?te visus ?iame straipsnyje apra?ytus b?dus ir ?Windows Update? vis tiek nesi?loma ?diegti ?Windows 7? SP1, galite i?vengti d?l ?vLite? kylan?ios problemos ?diegdami ?Windows 7? SP1 i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro.

Svarbu Diegiant ?Windows 7? SP1 rekomenduojama naudoti ?Windows Update?. Jei reikia informacijos, kaip ?diegti ?Windows 7? SP1 naudojant ?Windows Update?, ?r. ?Windows 7? SP1 diegimas Jei nusprend?te, kad galite i?vengti ?ios problemos, ?dieg? pakeitim? paket? i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro, prie? diegiant ?Windows 7? 1 program? paket? i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro, rekomenduojama atlikti tam tikrus veiksmus. Jei reikia daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2505743 Rekomenduojami veiksmai prie? diegiant ?Windows 7? 1 program? paket? i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro

Svarbu Jei neatliksite veiksm?, nurodyt? ?ini? baz?s straipsnyje 2505743, ?diegus program? paket? i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro, gali kilti problem?.

Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? neteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

?Microsoft? teikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij? nor?dama pad?ti jums rasti technin?s pagalbos. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. ?Microsoft? negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

6 b?das. Atsisi?skite ?Windows 7? SP1 i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei i?band?te visus anks?iau pateiktus b?dus ir ?Windows 7? SP1 vis tiek nesi?lomas ?Windows Update?, atsisi?skite ?Windows 7? SP1 i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:
?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paketas (KB976932)
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2498452 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. gegu??s 29 d. - Per?i?ra: 6.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Rakta?od?iai: 
kbcip KB2498452

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com