Ne mo?ete da otvorite Office datoteke za Mac 2011 direktno sa servera koji podr?ava samo osnovnu potvrdu identiteta preko veze koja ne koristi protokol SSL

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2498069 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije koje vam obja?njavaju kako da smanjite nivo bezbednosnih postavki ili kako da isklju?ite bezbednosne funkcije na ra?unaru. Unesite slede?e izmene da biste re?ili odre?eni problem. Pre nego ?to unesete ove izmene, preporu?ujemo da procenite rizike koji su povezani sa primenom tog re?enja u va?em okru?enju. Ako primenite ovo re?enje, preduzmite sve odgovaraju?e dodatne korake da biste za?titili ra?unar.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Na klijentskom ra?unaru su instalirane Microsoft Office za Mac 2011 aplikacije. Na klijentskom ra?unaru ste poku?ali da pristupite Microsoft Office datoteci sme?tenoj na Veb serveru (kao ?to je SharePoint server) koji je konfigurisan za osnovnu potvrdu identiteta. Veza izme?u va?eg ra?unara i Veb servera ne koristi protokol SSL (Secure Sockets Layer). Kada poku?ate da otvorite ili preuzmete datoteku, javljaju se slede?i simptomi: 
 • Microsoft Office datoteka ne mo?e da se otvori niti preuzme. 
 • Od vas se ne tra?i lozinka za osnovnu potvrdu identiteta kada poku?ate da otvorite ili preuzmete datoteku. 
 • Ne dobijate poruku o gre?ci kada poku?ate da otvorite datoteku. Pokre?e se sli?na Office za Mac 2011 aplikacija. Me?utim, izabrana datoteka se ne otvara.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, omogu?ite SSL ?ifrovanje na Veb serveru. Prema podrazumevanim postavkama, Office za Mac 2011 aplikacije mogu da pristupe datotekama i da ih preuzmu sa Veb servera koji koristi osnovnu potvrdu identiteta putem SSL veze.

ZAOBILA?ENJE

Upozorenje Ovo re?enje mo?e dovesti do toga da ra?unar ili mre?a budu podlo?niji napadima zlonamernih korisnika ili zlonamernog softvera, kao ?to su virusi. Ovo re?enje se ne preporu?uje, ali vam obezbe?ujemo ove informacije tako da mo?ete da ga primenite po sopstvenom naho?enju. Koristite ovo re?enje na sopstvenu odgovornost.

Da biste re?ili ovaj problem, dozvolite Office za Mac 2011 aplikacijama da se pove?u na Veb server koriste?i osnovnu potvrdu identiteta preko veze koja ne podr?ava protokol SSL.
Oprez Omogu?avanje osnovne potvrde identiteta bez protokola SSL predstavlja veliki bezbednosni rizik.

Budu?i da korisni?ki akreditivi nisu ?ifrovani za mre?ni prenos i da se ?alju preko mre?e kao obi?an tekst, ne preporu?uje se kori??enje osnovne potvrde identiteta preko nesigurne HTTP veze. Da biste dobili vi?e informacija, pogledajte odeljak ?Vi?e informacija?. Ako ?elite da koristite osnovnu potvrdu identiteta, preporu?ujemo vam da uvek omogu?ite SSL ?ifrovanje na serveru.
Slede?e informacije opisuju kako da omogu?ite Office za Mac 2011 aplikacije da otvaraju Microsoft Office tipove datoteka direktno sa servera koji podr?ava samo osnovnu potvrdu identiteta preko veze koja ne koristi SSL protokol. Ovaj metod koristite samo ako ste sigurni da je kanal izme?u korisnika i Veb servera ?ifrovan. Sigurnom vezom se smatra direktna veza putem kabla ili namenska linija.

Na klijentskom ra?unaru dodajte klju? registratora basicauthlevel i odgovaraju?u vrednost
Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno promenite registrator. Zato obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, kreirajte rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga promenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema.

 1. U meniju Idi izaberite stavku Uslu?ni programi.
 2. Pokrenite program Terminal.
 3. Na komandnoj liniji Terminal otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
  defaults -currentHost write MicrosoftRegistrationDB hkey_current_user\\hkey_local_machine\\software\\microsoft\\office\\14.0\\common\\internet\\basicauthlevel -int [Authentication]
  ?uvar mesta [Provera identiteta] ima neku od slede?ih vrednosti:
  • 0 ? osnovna potvrda identiteta je onemogu?ena
  • 1 ? osnovna potvrda identiteta je omogu?ena samo za SSL veze
  • 2 ? osnovna potvrda identiteta je omogu?ena za SSL veze i veze koje ne koriste SSL protokol

DODATNE INFORMACIJE

Osnovna potvrda identiteta predstavlja industrijski standard koji se u velikoj meri koristi za prikupljanje informacija o imenu i lozinci korisnika. Prednost osnovne potvrde identiteta je u tome ?to ona predstavlja deo HTTP specifikacije i ?to je podr?ava ve?ina pregleda?a. Me?utim, osnovna potvrda identiteta ?e zatra?iti od korisnika da unese korisni?ko ime i lozinku. Ove informacije se ?alju preko mre?e ne?ifrovane. Metod osnovne potvrde identiteta se ne preporu?uje osim ako niste uvereni da je veza izme?u korisnika i Veb servera sigurna (na primer, ako se koristi SSL protokol ili direktna veza). Kada se koristi osnovna potvrda identiteta, lozinka se ?alje preko mre?e kao obi?an tekst. Ako se ova lozinka presretne na mre?i, neovla??eni korisnik mo?e da otkrije korisni?ko ime i lozinku i da koristi te akreditive kao svoje. Osnovna potvrda identiteta preko veze koja ne koristi SSL protokol podrazumevano je onemogu?ena za Microsoft Office aplikacije zbog ovog bezbednosnog rizika.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2498069 - Poslednji pregled: 21. maj 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office for Mac Standard 2011
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Excel for Mac 2011
 • Microsoft Outlook for Mac 2011
 • Microsoft PowerPoint for Mac 2011
 • Microsoft Word for Mac 2011
Klju?ne re?i: 
KB2498069

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com