Không th? đăng nh?p n?u k? t? ? đ?a phân vùng kh?i đ?ng đ? thay đ?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 249321 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n c? g?ng đăng nh?p vào Windows 2000 d?a trên máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng h?p l? tên ngư?i dùng và m?t kh?u, các N?p thi?t đ?t cá nhân c?a b?n h?p tho?i đư?c hi?n th?, ti?p theo là các Lưu thi?t đ?t c?a b?n h?p tho?i. Tuy nhiên, bàn làm vi?c không xu?t hi?n, và các Chào m?ng đ?n v?i Windows màn h?nh đăng nh?p đư?c hi?n th? m?t l?n n?a.

Chú ý N?u t?p hoán trang n?m trên phân vùng h? th?ng ho?c kh?i đ?ng, b?n c?ng có th? nh?n đư?c thông báo c?nh báo sau đây trư?c khi tr? v? màn h?nh đăng nh?p "Welcome to Windows":
[Gi?i h?n b? nh? ?o]
H? th?ng c?a b?n đ? không có t?p hoán trang, hay t?p hoán trang quá nh?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n Windows 2000 k? t? ? đ?a phân vùng kh?i đ?ng không kh?p v?i k? t? ? đ?a đư?c ch? đ?nh trong th?i gian thi?t l?p Windows 2000 ban đ?u. Windows 2000 v?n duy tr? m?t b?n ghi các ch? cái ? đ?a trong m?t đăng k? d?a trên cơ s? d? li?u và re-assigns ? thư d?a trên trên toàn c?u duy nh?t đ?nh danh (GUID) thu âm cho m?i t?p. Nên kh?i lư?ng GUID thay đ?i ho?c nhân đôi (b?i ? c?ng nhân b?n ph?n m?m), k? t? ? đ?a g?c không có n?a kh?i kh?i đ?ng.

Đi?u này c?ng có th? x?y ra n?u b?n phá v? m?t máy nhân b?n h? th?ng/kh?i đ?ng, và sau đó c? g?ng đ? kh?i đ?ng cho ? đ?a bóng c? n?u ? chính ban đ?u là thi?u ho?c không truy nh?p đư?c. Đi?u này là b?i v? kh?i lư?ng GUID cho ? đ?a bóng t?i là khác nhau hơn c?a b?n g?c chính ? đ?a và không nh?n đư?c cùng m?t k? t? ? đ?a đư?c ch? đ?nh.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Chú ý N?u máy tính đư?c n?i m?ng nhưng không ph?i là m?t ph?n c?a m?t tên mi?n, b?n có th? c?n đ? ánh x? k?t n?i v?i máy IPC$ chia s? b?ng cách s? d?ng máy tính đó ?y nhi?m qu?n tr? đ?a phương trư?c khi có th? đính kèm b?ng cách s? d?ng Regedit.exe ho?c Regedt32.exe như mô t? dư?i đây đ? thay đ?i.

Cho phép m?t đăng nh?p và/ho?c thay đ?i k? t? ? đ?a kh?i đ?ng kh?i lư?ng quay l?i b?c thư đư?c ch? đ?nh ban đ?u c?a nó, s? d?ng b?t k? các phương pháp sau đây:
m?ng s? d?ng \\remote_machine_name\IPC$ /user:administrator *
S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây đ? t?o thu?n l?i cho vi?c s?a ch?a:
 1. Lo?i b? b?t k? đ?a c?ng nhân b?n đư?c g?i đ?n máy tính c?a b?n k? t? l?n đăng nh?p th?t b?i đ? x?y ra, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó c? g?ng đăng nh?p vào.
 2. N?u máy tính đư?c n?i m?ng, ch?y Regedit.exe trên máy tính khác đ? m? và ch?nh s?a registry c?a máy tính đang tr?i qua đăng nh?p th?t b?i. S? d?ng các thông tin trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây đ? thay đ?i k? t? ? đ?a tr? l?i b?c thư ban đ?u đư?c gán vào phân vùng kh?i đ?ng:
  223188 Làm th? nào đ? khôi ph?c l?i k? t? ? đ?a h? th?ng/kh?i đ?ng trong Windows
 3. N?u máy tính đư?c n?i m?ng, ch?y Regedit.exe ho?c Regedt32.exe trên máy tính khác đ? m? và ch?nh s?a registry c?a máy tính đang tr?i qua đăng nh?p th?t b?i. Thay đ?i các m?c sau đây đ? lo?i b? đư?ng d?n đ?y đ? đ?n Userinit.exe m?c như sau:

  Thay đ?i t?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon\Userinit:Reg_SZ:C:\WINNT\system32\userinit.exe
  Thay đ?i đ?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon\Userinit:Reg_SZ:userinit.exe
  Sau khi b?n thay đ?i các m?c nh?p registry trư?c và có th? đăng nh?p, th?c hi?n các bư?c trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây đ? re-assign k? t? ? đ?a thích h?p đ? phân vùng kh?i đ?ng c?a b?n và kh?i đ?ng l?i:
  223188 Làm th? nào đ? khôi ph?c l?i k? t? ? đ?a h? th?ng/kh?i đ?ng trong Windows
 4. T?o ra m?t c?u trúc thư m?c "gi?" Winnt\System32 trên ? đ?a b? nghi là đang đư?c giao nhi?m v? ban đ?u kh?i đ?ng phân vùng ? đ?a ch?, và sau đó m? r?ng và sao chép các t?p tin Userinit.exe t? Windows 2000 CD-ROM vào Winnt\System32 thư m?c trên ? đ?a đó.

  B?n có th? s? d?ng Recovery Console đ? th?c hi?n các th? t?c này cung c?p tùy ch?n policy\security an ninh đ?a phương "Recovery Console: cho phép sao chép đ?a m?m và truy c?p vào t?t c? các ? đ?a và t?t c? các c?p" đư?c kích ho?t. Đi?u này s? cho phép các ph?c h?i giao di?n đi?u khi?n l?nh đ? làm vi?c v? v?y b?n có th? đư?c truy c?p không gi?i h?n vào t?t c? các ? đ?a và đư?ng d?n:Thi?t l?p allowallpaths = TRUEĐi?u này có th? đư?c th?c hi?n như m?t chính sách trên b? đi?u khi?n tên mi?n đư?c áp d?ng đ? máy tính đ?a phương b?ng cách s? d?ng thông tin trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  235364 Mô t? l?nh đ?t trong Recovery Console
  Sau khi b?n th?c hi?n các th? t?c trư?c và b?n có th? đăng nh?p, th?c hi?n các bư?c trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây đ? re-assign k? t? ? đ?a thích h?p đ? phân vùng kh?i đ?ng c?a b?n và kh?i đ?ng l?i:
  223188 Làm th? nào đ? khôi ph?c l?i k? t? ? đ?a h? th?ng/kh?i đ?ng trong Windows
 5. V?i ch? h? th?ng/đ?a kh?i đ?ng trong h? th?ng ho?c kh?i đ?ng đư?c h? tr? trên, đ?n m?t DOS hay Windows 9 X kh?i đ?a đó có ch?a fdisk.exe và ch?y l?nh sau:
  FDISK FDISK
  Đi?u này re-writes Master Boot Record và xóa ch? k? đ?a g?n li?n v?i kh?i lư?ng GUID. Windows 2000 nên ch? đ?nh k? t? ? đ?a m?c đ?nh và cho phép b?n đăng nh?p. Nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây cho bi?t thêm thông tin v? FDISK:
  69013 FDISK fdisk thi Master Boot Record

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u c?a bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Để có thêm thông tin về vấn đề này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
234048Làm th? nào Windows 2000 ?n đ?nh, d? tr? và lưu các ch? cái ? đ?a

Thu?c tính

ID c?a bài: 249321 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbenv kbprb kbmt KB249321 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:249321

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com