Cài đ?t Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 Hotfixes

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 249149 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? cài đ?t Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes cùng m?t lúc b?ng cách sao chép các t?p tin cài đ?t Windows 2000 và t?p tin th?c thi hotfix t?i c?p phân ph?i ph? bi?n. Nh?ng t?p tin th?c thi hotfix này đư?c đ?t tên q6 ch? s?.exe, nơi 6 ch? s? 6 ch? s? đư?c gán cho các hotfix. Sau đó, b?n có th? thêm d?ng l?nh đ? các t?p tin Cmdlines.txt đ? ch?y các hotfix và cài đ?t các hotfixes trong lúc thi?t l?p Windows 2000. B?n không c?n ph?i th?c hi?n cài đ?t riêng c?a h? đi?u hành Windows 2000 ho?c Windows 2000 hotfixes tr? khi b?n đ? cài đ?t Windows 2000.

Trư?c khi b?n ch?y thi?t l?p Windows 2000 đ? cài đ?t h? đi?u hành Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes, b?n ph?i hoàn t?t các bư?c chu?n b? sau:
 1. T?o m?t thư m?c phân ph?i.
 2. T?o m?t t?p tr? l?i b?ng cách s? d?ng công c? qu?n l? thi?t l?p.
 3. Thêm d?ng l?nh trong t?p tin Cmdlines.txt đ? ch?y các hotfixes trong lúc thi?t l?p Windows 2000.
 4. Sao chép các t?p tin hotfix đ? phân ph?i c?p.

THÔNG TIN THÊM

T?o thư m?c phân ph?i

Đ? cài đ?t h? đi?u hành Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes trên nhi?u máy tính trên m?t m?ng, b?n ph?i t?o ít nh?t m?t phân ph?i thư m?c. M?t phân ph?i c?p thư?ng n?m trên m?t máy ch? mà đi?m đ?n máy tính ho?c máy tính t?ng th? c?a b?n có th? k?t n?i. B?n có th? s? d?ng cùng m?t phân ph?i c?p cho t?t c? các máy tính v?i b? vi x? l? cùng m?t n?n t?ng. Đ? t?o m?t thư m?c phân ph?i:
 1. K?t n?i t?i m?ng ho?c máy tính mà b?n mu?n t?o thư m?c phân ph?i.
 2. T?o m?t thư m?c i386 trên chia s? phân ph?i m?ng.
 3. T?o m?t thư m?c $ $OEM trong thư m?c i386 b?n th?c hi?n trong bư?c 2. $OEM$ c?p ch?a b?t k? thư m?c b? sung c?n thi?t đ? đáp ?ng các yêu c?u Microsoft OEM (OEM) và nhu c?u preinstallation riêng c?a b?n. Đ? bi?t thêm thông tin v? các thư m?c b? sung, xem hư?ng d?n Microsoft Windows 2000 OEM Preinstallation Kit (OPK) c?a ngư?i dùng, trong đó có s?n trên CD-ROM công c? Windows 2000 OPK.
 4. N?u b?n đ?nh cài đ?t b?t c? t?p b? sung (ví d?, tr?nh đi?u khi?n thi?t b?, các chương tr?nh hay thành ph?n t?p tin) trên máy tính c?a ngư?i dùng, t?o m?t thư m?c $1 trong $OEM$ thư m?c b?n đ? th?c hi?n trong bư?c 3. Thư m?c $1 b?n đ? đ?n % systemdrive %, ? đ?a đích cho vi?c cài đ?t Windows 2000.

  LƯU ?: The $OEM$ và phân ph?i thư m?c s? b? xóa t? máy tính c?a ngư?i s? d?ng sau khi cài đ?t Windows 2000 k?t thúc.

T?o m?t t?p tr? l?i b?ng cách s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t l?p

T?p tr? l?i Unattend.txt xác đ?nh cách Windows 2000 thi?t l?p nên tương tác v?i các phân ph?i thư m?c và t?p tin b?n t?o ra và nó cung c?p thông tin v? yêu c?u preinstallation c?a b?n. T?p tr? l?i c?ng cung c?p các thi?t l?p v?i t?t c? các thông tin r?ng ngư?i dùng nh?c nh? đ? cung c?p trong m?t đi?n h?nh Windows 2000 cài đ?t. Ví d?, t?p Unattend.txt bao g?m m?t "fullname" m?c trong ph?n [UserData]. M?c này ch? th? cho Windows 2000 thi?t l?p đ? nh?c ngư?i dùng ph?i cung c?p tên đ?y đ?.

B?n có th? t?o ra ho?c s?a đ?i t?p tr? l?i Unattend.txt b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n ho?c b?ng cách s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t l?p. Công c? qu?n l? thi?t l?p là có s?n trong thư m?c công c? trên Windows 2000 OPK công c? đ?a CD-ROM ho?c trong t?p tin Support\Tools\Deploy.cab trên Windows 2000 CD-ROM. B?ng cách s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t l?p, b?n có th? thêm nh?t quán đ? quá tr?nh t?o ho?c c?p nh?t t?p tr? l?i, các t?p tin Cmdlines.txt, ho?c phân ph?i c?p.

Thông tin v? cách s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t l?p đ? t?o m?t t?p tr? l?i Unattend.txt, xem Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit ho?c Microsoft Windows 2000 Professional Resource Kit. Cho m?t tham chi?u đ?y đ? đ? tr? l?i các thông s? t?p và thi?t đ?t, xem Microsoft Windows 2000 hư?ng d?n đ? t? đ?ng thi?t l?p (Unattend.doc), n?m trong thư m?c Docs\Unattend trên Windows 2000 OPK công c? đ?a CD-ROM ho?c trong t?p tin Support\Tools\Deploy.cab trên Windows 2000 CD-ROM.

Thêm d?ng l?nh trong t?p tin Cmdlines.txt đ? ch?y các hotfix

Các t?p tin Cmdlines.txt ch?a m?t danh sách các l?nh ph?i ch?y trong Windows 2000 ngư?i dùng đ? h?a giao di?n (GUI) ch? đ? thi?t l?p. Các l?nh có th? (ví d?), ch?y m?t t?p inf, m?t chương tr?nh thi?t l?p l?nh, Sysdiff.exe, ho?c m?t t?p tin th?c thi.

B?n có th? t?o t?p Cmdlines.txt b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n ho?c b?ng cách s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t l?p. Công c? qu?n l? thi?t l?p là có s?n trong thư m?c công c? trên Windows 2000 OPK công c? đ?a CD-ROM ho?c trong t?p tin Support\Tools\Deploy.cab trên Windows 2000 CD-ROM.

Đ? cài đ?t các hotfixes trong lúc thi?t l?p Windows 2000, b?n ph?i thêm m?t d?ng l?nh cho m?i hotfix đ? các t?p tin Cmdlines.txt. Đ? thêm m?t d?ng l?nh cho m?i hotfix đ? các t?p tin Cmdlines.txt, t?o m?t t?p tin Cmdline.txt có ch?a d?ng l?nh sau cho m?i hotfix:
Q6 ch? s? /q
nơi 6 ch? s? 6 ch? s? đư?c gán cho r?ng hotfix. Ví d?, đ? cài đ?t hotfix Q123456.exe, thêm vào d?ng l?nh sau đây vào t?p tin Cmdlines.txt:
[L?nh]
"q123456 q"
Thông tin v? cách s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t l?p đ? t?o ra m?t t?p tin Cmdlines.txt, xem Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit ho?c Microsoft Windows 2000 Professional Resource Kit. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c thêm l?nh đ? các t?p tin Cmdlines.txt, xem các Microsoft Windows 2000 OPK phân ph?i Guide, đó là có s?n trên CD-ROM công c? Windows 2000 OPK.

Đ? cài đ?t m?t Plug and Play hotfix trư?c khi phát hi?n c?m và ch?y, b?n có th? s? d?ng các "DetachedProgram =" d?ng trong ph?n [GuiUnattended] Unattend.txt t?p:
[GuiUnattended] DetachedProgram = "c:\Q123456.exe -m"
Các -m chuy?n đ?i ch? ra ch? đ? không giám sát.

LƯU ?: ví d? này gi? đ?nh r?ng các hotfix Q123456 sao chép vào ? c b?ng cách s? d?ng $OEM$ \S1 thư m?c trong thư m?c I386.

Đi?u này đư?c n?p trư?c khi thu?t s? kh?i đ?ng Windows 2000 đư?c hi?n th? và trư?c khi Windows File b?o v? (WFP) danh m?c đư?c n?p. Đăng k? này v?i danh m?c WFP, b?n ph?i cài đ?t c?n l?i đi?u này trong ph?n [GuiRunOnce] hay b?ng cách s? d?ng các t?p tin Cmdlines.txt.

Sao chép các t?p tin c?n thi?t đ? cài đ?t Windows 2000

B?n ph?i sao chép t?t c? các file c?n thi?t đ? cài đ?t Windows 2000 phân ph?i thư m?c c?a b?n. Phân ph?i c?p ch?a t?p cài đ?t Windows 2000, c?ng như b?t k? tr?nh đi?u khi?n thi?t b? ho?c các t?p khác mà b?n mu?n cài đ?t. Lưu ? r?ng cài đ?t Windows 2000 đ?i h?i 8.3 đ?t tên quy ư?c cho t?t c? các t?p tin và thư m?c trong thư m?c phân ph?i. Đ? sao chép các t?p tin c?n thi?t đ? cài đ?t Windows 2000:
 1. Sao chép n?i dung c?a thư m?c i386 trên đ?a CD-ROM 2000 Windows i386 phân ph?i c?p trên chia s? phân ph?i m?ng c?a b?n.
 2. Sao chép các t?p tin sau đây đ? thư m?c con \i386\$OEM$ ngày c?a b?n chia s? phân ph?i m?ng:

  • Các t?p tin th?c thi hotfix.
  • Các t?p tin Unattend.txt và Cmdlines.txt.
  • B?t k? OEM preinstallation t?p b? sung.
  LƯU ?: Thông tin v? t?p tin ch?a trong thư m?c$ i386\$ OEM, xem các Microsoft Windows 2000 OPK phân ph?i tài li?u hư?ng d?n, đó là có s?n trên CD-ROM công c? Windows 2000 OPK.
 3. Sao chép b?t k? thư m?c ch?a tr?nh đi?u khi?n thi?t b? b? sung, các chương tr?nh, ho?c các thành ph?n t?p tin mà b?n mu?n cài đ?t trên ? đ?a h? th?ng đ? i386\$ OEM$ \$ 1 thư m?c trên m?ng chia s? phân ph?i c?a b?n.

  LƯU ?: N?u b?n đang s? d?ng thư m?c $ $OEM đ? cài đ?t b?t c? t?p b? sung vào máy tính c?a ngư?i dùng, t?p tin Unattend.txt câu tr? l?i c?a b?n ph?i có m?t OemPreinstall = Yes tuyên b?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? t?p tr? l?i, h?y xem ph?n "T?o an câu tr? l?i File b?i b?ng cách s? d?ng các thi?t l?p Manager" trư?c.

Tri?n khai Windows 2000 cài đ?t

B?n có th? tri?n khai Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes cài đ?t vào máy tính c?a ngư?i dùng c?a b?n t? phân ph?i m?ng dùng chung. Trong quá tr?nh cài đ?t chu?n, Windows 2000 (Winnt.exe hay Winnt32.exe trong ch? đ? không giám sát) cài đ?t h? đi?u hành và thi?t l?p áp d?ng các hotfix. Tri?n khai vi?c cài đ?t:
 1. Xác minh r?ng các t?p tin cài đ?t Windows 2000 và t?p tin th?c thi hotfix t?n t?i trong thư m?c phân ph?i.
 2. Theo yêu c?u, làm cho b?t k? tu? ch?nh c?n thi?t đ? cài đ?t Windows 2000.
 3. Ch?y thi?t l?p Windows 2000 (Winnt.exe hay Winnt32.exe trong ch? đ? không giám sát) đ? cài đ?t Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes t? phân ph?i m?ng dùng chung.

Thu?c tính

ID c?a bài: 249149 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbsetup kbmt KB249149 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:249149

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com