"Không năng su?t Scheduler" l?i và SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2 d?ng đáp ?ng không liên t?c trong Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2491214 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? r?ng b?n cài đ?t Microsoft SQL Server 2008 hay Microsoft SQL Server 2008 R2 trên m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 ho?c Windows Server 2008 R2. Khi m?t ?ng d?ng k?t n?i v?i SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2 b?ng cách s? d?ng Microsoft SQL Server Native Client 10,0, b?n nh?n đư?c m?t l?i "không năng su?t Scheduler" không liên t?c.

Lưu ? M?i l?i "không năng su?t Scheduler" đư?c ghi l?i trong SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2 l?i t?p nh?t k?.

Ngoài ra, SQL Server ng?ng đáp ?ng không liên t?c. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy ch? SQL.

Lưu ?
N?u b?n đ? cài đ?t SQL Server 2008 Service Pack 2 (SP2), "không năng su?t Scheduler" l?i không x?y ra, và SQL Server 2008 không ng?ng đáp ?ng. Tuy nhiên, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
m? l?i 26073-/ / ErrorFormat: k?t n?i TCP đóng c?a nhưng m?t quá tr?nh con c?a SQL Server có th? gi? m?t b?n sao c?a các k?t n?i ? c?m

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? SQL máy ch? Native Client 10,0 x? l? m?t cu?c g?i g?n TCP vào m?t ? c?m không chính xác.

GI?I PHÁP

Lưu ?
N?u b?n v?a m?i áp d?ng các b?n s?a l?i SQL Server GDR theo đ? b?o m?t b?n tin MS11-049, b?n không th? áp d?ng các b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c đ? c?p trong bài vi?t này.

Khi b?n c? g?ng áp d?ng các b?n s?a l?i b?ng cách s? d?ng các thi?t l?p cumulative update, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây:
M?t SQL Server C?p Nh?t v?i m?t phiên b?n cao hơn đ? đư?c cài đ?t trên máy ch? SQL th?mtên d?>, do đó, hi?n t?i máy ch? SQL C?p Nh?t không th? đư?c áp d?ng. Phiên b?n C?p Nh?t SQL Server đ? đư?c cài đ?t là Đông Đ?c 10.2.4064.0 (10.2.4310.0) v?i m?t KB2494089 và SQL máy ch? C?p Nh?t hi?n t?i là 10.2.4272.0 v?i m?t KB2467239.
Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i áp d?ng GDR gói ch?a s? s?a ch?a cho v?n đ? đư?c đ? c?p trong bài vi?t này KB ngoài đ? s?a ch?a cho các v?n đ? MS11-049. Đ? t?m các tương ?ng GDR QFE gói và áp d?ng cho b?n xây d?ng ph?m vi c?a SQL Server, là ph?n FAQ c?a b?n tin b?o m?t sau:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS11-049.mspx
Ví d?, n?u b?n đang ch?y SQL Server 2008 Service Pack 2, và b?n áp d?ng GDR hotfix cho KB2494089, đ? có đư?c s?a ch?a cho KB2491214, b?n ph?i áp d?ng các C?p Nh?t QFE KB2494094.

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, áp d?ng nh?ng C?p Nh?t thích h?p cho SQL Server và Windows Server đang ch?y trên máy tính.

Lưu ? B?n có th? g?p v?n đ? này trong m?t ?ng d?ng khách đó s? d?ng SQL máy ch? Native Client và m?t ch?c năng (ví d? như các CreateProcess ch?c năng) đ? t?o ra m?t quá tr?nh con m?i. Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i áp d?ng c? hai hotfixes cho Windows Server và SQL Server.

B?n c?p nh?t cho SQL Server

Cumulative update C?p Nh?t gói 6 cho SQL Server 2008 R2
S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 6. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c đi?u này gói cumulative update cho SQL Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2489376 Tích l?y C?p Nh?t gói 6 cho SQL Server 2008 R2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và s?a ch?a t?t c? các s?a ch?a b?o m?t đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 R2 phát hành. Chúng tôi đ? ngh? b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 R2 đư?c phát hành
Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho SQL Server 2008 Service Pack 2 S?a ch?a cho v?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c phát hành trong Cumulative Update 2 cho SQL Server 2008 Service Pack 2. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gói này cumulative update, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2467239 Cumulative update C?p Nh?t gói 2 cho SQL Server 2008 Service Pack 2
Lưu ? B?i v? các b?n xây d?ng đư?c tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a ch?a b?o m?t đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 xây d?ng mà đ? đư?c phát hành sau khi SQL Server 2008 Service Pack 2 đư?c phát hành
Microsoft SQL Server 2008 hotfixes đư?c t?o ra cho c? th? SQL Server service pack. B?n ph?i áp d?ng m?t hotfix SQL Server 2008 Service Pack 2 cho ti?n tr?nh cài đ?t SQL Server 2008 Service Pack 2. Theo m?c đ?nh, b?t k? hotfix đư?c cung c?p trong gói d?ch v? máy ch? SQL đư?c bao g?m trong gói d?ch v? ti?p theo c?a SQL Server.

B?n c?p nh?t cho Windows Server

Hotfix cho Windows Server 2008 R2
976932 Thông tin v? gói d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Hotfix cho Windows Server 2008
2398202 M?t ?ng d?ng có th? ng?ng đáp ?ng trong Windows Server 2008 ho?c Windows Vista khi ?ng d?ng đóng k?t n?i ? c?m ho?c t?t

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows
Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, thêm các SuperSocketNetlib\Tcp\TcpAbortiveClose giá tr? s?n xu?t tháng khóa s? đăng k? cho MSSQLServer.

Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? Registry Editor. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các phương pháp thích h?p cho h? đi?u hành:
  • Trong Windows Vista, h?y nh?p vào B?t đ?u, lo?i regedit trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p, và sau đó nh?n ENTER.
  • Trong Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào registry subkey sau.
  • Cho trư?ng h?p m?c đ?nh c?a SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2, nh?p vào registry subkey sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQLServer\SuperSocketNetLib\Tcp\

  • Cho m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên c?a SQL Server 2008 hay SQL Server 2008 R2, nh?p vào registry subkey sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL10.\MSSQLServer\SuperSocketNetLib\Tcp\ (InstanceName)
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá tr? DWORD.
 4. Lo?i TcpAbortiveClose, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Nh?p vào Th?p phân, và sau đó g? 1 trong các D? li?u giá tr? h?p.
 7. Thoát kh?i Registry Editor.

THAM KH?O


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t SQL Server Native Client, truy c?p vào trang web Microsoft Developer Network (MSDN) sau đây:
Làm th? nào đ? cài đ?t SQL Server Native Client
Đ? bi?t thêm v? các mô h?nh d?ch v? gia tăng cho SQL Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935897 M?t mô h?nh d?ch v? gia tăng là có s?n t? đ?i SQL Server đ? cung c?p hotfixes cho báo cáo v?n đ?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? lư?c đ? đ?t tên cho SQL Server C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
822499Lư?c đ? đ?t tên m?i cho gói c?p nh?t ph?n m?m Microsoft SQL Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2491214 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Sáu 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2491214 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2491214

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com