Kho m?c không đư?c C?p Nh?t v?i t?t c? các kho?n m?c theo d?i d?ng trong m?t t?p chí công vi?c khi b?n g?i m?t kho?n m?c trong Nh?t k? công vi?c m?t rác trong Microsoft Dynamics NAV 2009

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2487667 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này áp d?ng cho Microsoft Dynamics NAV cho t?t c? các nư?c và t?t c? các ngôn ng? mi?n đ?a phương.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Gi? s? b?n có m?t t?p chí công vi?c có nhi?u hơn m?t m?c theo d?i d?ng cho m?t m?c trong Microsoft Dynamics NAV 2009. Khi b?n g?i các m?c trong Nh?t k? công vi?c đ? m?t thùng, nhà kho m?c ch? đư?c C?p Nh?t v?i m?c trư?c theo d?i d?ng đó đư?c nh?p vào. V? v?y, đó là m?t s? m?t cân b?ng cho kho?n m?c gi?a các nhà kho và m?c s? k? toán.
V?n đ? này x?y ra trong các s?n ph?m sau:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Cập nhật nóng được hỗ trợ hiện đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, nó là ch? nh?m kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng hotfix đó cho các hệ thống đang gặp phải sự cố cụ thể này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói d?ch v? ti?p theo c?a Microsoft Dynamics NAV ho?c phiên b?n k? ti?p c?a Microsoft Dynamics NAV có ch?a hotfix này.

Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u đ? h? tr? các cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u m?t chuyên nghi?p h? tr? k? thu?t cho Microsoft Dynamics và s?n ph?m liên quan s? xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.


Thông tin cài đ?̃t

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i nh?ng ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.

Chú ý Trư?c khi cài đ?t hotfix này, ki?m ch?ng r?ng t?t c? ngư?i dùng khách hàng Microsoft Navision đ? đăng xu?t h? th?ng. Đi?u này bao g?m Microsoft Navision ?ng d?ng d?ch v? (NAS) ngư?i dùng khách hàng. B?n c?n ph?i s? d?ng khách hàng duy nh?t đăng nh?p khi b?n th?c hi?n các hotfix này.

Đ? th?c hi?n các hotfix này, b?n ph?i có m?t gi?y phép nhà phát tri?n.

Chúng tôi đ? ngh? r?ng trương m?c ngư?i dùng trong c?a s? đăng nh?p Windows ho?c trong c?a s? đăng nh?p cơ s? d? li?u đư?c ch? đ?nh vai tr? "Siêu" c?a b?n. N?u trương m?c ngư?i dùng không th? gán vai tr? "SUPER" ID, b?n ph?i xác minh tài kho?n ngư?i dùng có quy?n truy c?p sau đây:
 • S? cho phép s?a đ?i đ?i tư?ng mà b?n s? thay đ?i.
 • Thi công, cho phép các H? th?ng đ?i tư?ng ID 5210 đ?i tư?ng và cho các H? th?ng đ?i tư?ng ID 9015 đ?i tư?ng.


Chú ý B?n không ph?i có quy?n đ? hàng d? li?u, tr? khi b?n có đ? th?c hi?n các s?a ch?a d? li?u.

M? thay đ?i

Chú ý Luôn luôn ki?m tra m? fixes trong m?t môi trư?ng ki?m soát trư?c khi b?n áp d?ng các b?n s?a l?i cho các máy tính s?n xu?t c?a b?n.
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau: t?o các bi?n đ?a phương sau:
 1. Thêm m?t bi?n m?i trên toàn c?u trong công vi?c Journal d?ng b?ng (210), và sau đó ch? đ?nh các bi?n như sau:
  • Tên: WMSManagement
  • DataType: Codeunit
  • Ch?ng: Qu?n l? WMS (7302 ngư?i)
 2. Xóa b? các m? sau đây trong các TableRelation tài s?n c?a các Bin Code trư?ng (5403) trong b?ng công vi?c Journal Line (210):
  Bin.Code WHERE (Location Code=FIELD(Location Code));
 3. Thay đ?i m? trong các OnValidateKích ho?t cho Bin Code trư?ng (5403) trong b?ng công vi?c Journal Line (210) như sau:
  M? hi?n
  ...
  // Delete the following lines.
  TESTFIELD("Location Code");
  CheckItemAvailable;
  // End of the lines.
  ...
  Thay th? m?
  ...
  // Add the following lines.
  TESTFIELD("Location Code");
  IF "Bin Code" <> '' THEN BEGIN
  GetLocation("Location Code");
  Location.TESTFIELD("Bin Mandatory");
  END;
  TESTFIELD(Type,Type::Item);
  CheckItemAvailable;
  WMSManagement.FindBinContent("Location Code","Bin Code","No.","Variant Code",'')
  // End of the lines.
  ...
 4. Thêm m?t bi?n đ?a phương m?i trong các Bin Code- OnLookuptriggerin vi?c làm khoa h?c d?ng b?ng (210), và sau đó ch? đ?nh các bi?n như sau:
  • Tên: BinCode
  • DataType: Mã
  • Chi?u dài: 20
 5. Thêm m? sau trong các Bin Code- OnLookupKích ho?t trong b?ng công vi?c Journal Line (210):
  TESTFIELD("Location Code");
  TESTFIELD(Type,Type::Item);
  BinCode := WMSManagement.BinContentLookUp("Location Code","No.","Variant Code",'',"Bin Code");
  IF BinCode <> '' THEN
  VALIDATE("Bin Code",BinCode);
 6. Thay đ?i các giá tr? trong các OptionString tài s?n c?a các Ngu?n tài li?u trư?ng (25) trong b?ng nhà kho Journal Line (7311) đ? sau đây:
  OptionString=Th? t? S., P. S. hoá đơn, S. Credit Memo, S. tr? l?i tr?t t?, P. đơn đ?t hàng, hoá đơn, P. Credit Memo, P. tr? l?i tr?t t?, Inb. Chuy?n, Outb. Chuy?n, Prod. Tiêu th?, m?c Jnl., Phys. Invt. Jnl., Reclass. Jnl., tiêu th? Jnl., s?n lư?ng Jnl., BOM Jnl., Serv Order, vi?c làm Jnl.
 7. Thay đ?i các giá tr? trong các OptionString tài s?n c?a các Tài li?u tham kh?o l?nh v?c (60) trong b?ng nhà kho Journal Line (7311) đ? sau đây:
  OptionString= Đăng Rcpt., P. /?li.s?̃.d?/, đăng Rtrn. Rcpt., đăng P. Cr. Memo, g?i lô hàng, đăng S. /?li.s?̃.d?/, đăng Rtrn. lô hàng, đăng S. Cr. Memo, g?i biên nh?n T., đăng T. lô hàng, đăng m?c Journal, Prod., đ?t-đi, ch?n, phong trào, BOM t?p chí, t?p chí công vi?c
 8. Thay đ?i các giá tr? trong các OptionString b?t đ?ng s?n c?a trư?ng (25) ngu?n tài li?u trong kho Entry b?ng (7312) đ? sau đây:
  OptionString=Th? t? S., P. S. hoá đơn, S. Credit Memo, S. tr? l?i tr?t t?, P. đơn đ?t hàng, hoá đơn, P. Credit Memo, P. tr? l?i tr?t t?, Inb. Chuy?n, Outb. Chuy?n, Prod. Tiêu th?, m?c Jnl., Phys. Invt. Jnl., Reclass. Jnl., tiêu th? Jnl., s?n lư?ng Jnl., BOM Jnl., Serv. Order, vi?c làm Jnl.
 9. Thay đ?i các giá tr? trong các OptionString b?t đ?ng s?n trong l?nh v?c tài li?u tham kh?o (60) trong b?ng nhà kho Entry (7312) đ? sau đây:
  OptionString= Đăng Rcpt., P. /?li.s?̃.d?/, đăng Rtrn. Rcpt., đăng P. Cr. Memo, g?i lô hàng, đăng S. /?li.s?̃.d?/, đăng Rtrn. lô hàng, đăng S. Cr. Memo, g?i biên nh?n T., đăng T. lô hàng, đăng m?c Journal, Prod., đ?t-đi, ch?n, phong trào, BOM t?p chí, t?p chí công vi?c
 10. Thay đ?i các tài s?n có th? nh?n th?y c?a ki?m soát v? trí Code (60) ? d?ng t?p chí công vi?c (201) như sau:
  M? hi?n
  Visible = Yes
  Thay th? m?
  Visible = No
 11. Thêm các Bin Code trư?ng gi?a các V? trí Code l?nh v?c và các Công vi?c lo?i m? trư?ng ? d?ng t?p chí công vi?c (201), và sau đó xác đ?nh các l?nh v?c như sau:
  ...
  { 61 ;Label ;0 ;0 ;0 ;0 ;ParentControl=60;
  InColumnHeading=Yes }
  
  // Add the following lines.
  { 102 ;TextBox ;35507;1650 ;1700 ;440 ;ParentControl=1;
  InColumn=Yes;
  SourceExpr="Bin Code" }
  { 103 ;Label ;0 ;0 ;0 ;0 ;ParentControl=102;
  InColumnHeading=Yes }
  // End of the lines.
  
  { 48 ;TextBox ;11430;2530 ;1650 ;440 ;ParentControl=1;
  ...
 12. Thêm m?t bi?n m?i trên toàn c?u trong công vi?c Jnl.-Post d?ng codeunit (1012), và sau đó ch? đ?nh các bi?n như sau:
  • Tên: V? trí
  • DataType: K? l?c
  • Ch?ng: V? trí (14)
 13. T?o ra m?t m?i GetLocationch?c năng trong công vi?c Jnl.-Post d?ng codeunit (1012) như sau:
  LOCAL PROCEDURE GetLocation@25(LocationCode@1000 : Code[10]);
  
 14. Thêm m? sau trong các GetLocationch?c năng trong công vi?c Jnl.-Post d?ng codeunit (1012):
  IF LocationCode = '' THEN
  CLEAR(Location)
  ELSE
  IF Location.Code <> LocationCode THEN
  Location.GET(LocationCode);
 15. T?o ra m?t m?i PostWhseJnlLinech?c năng trong công vi?c Jnl.-Post d?ng codeunit (1012) như sau:
  LOCAL PROCEDURE PostWhseJnlLine@24(ItemJnlLine@1000 : Record 83;OriginalQuantity@1001 : Decimal;OriginalQuantityBase@1002 : Decimal;VAR TempTrackingSpecification@1003 : TEMPORARY Record 336);
 16. T?o các bi?n đ?a phương sau thu?c các PostWhseJnlLine ch?c năng trong công vi?c Jnl.-Post d?ng codeunit (1012):
  1. Thêm m?t bi?n đ?a phương trong t?nh PostWhseJnlLine ch?c năng trong công vi?c Jnl.-Post d?ng codeunit (1012), và sau đó ch? đ?nh các bi?n như sau:
   • Tên: WarehouseJournalLine
   • DataType: K? l?c
   • Ch?ng: Kho Journal Line (7311)
  2. Thêm m?t bi?n đ?a phương trong t?nh PostWhseJnlLine ch?c năng trong công vi?c Jnl.-Post d?ng codeunit (1012), và sau đó ch? đ?nh các bi?n như sau:
   • Tên: TempWarehouseJournalLine
   • DataType: H? sơ t?m th?i
   • Ch?ng: Kho Journal Line (7311)
  3. Thêm m?t bi?n đ?a phương trong t?nh PostWhseJnlLine ch?c năng trong công vi?c Jnl.-Post d?ng codeunit (1012), và sau đó ch? đ?nh các bi?n như sau:
   • Tên: ItemTrackingManagement
   • DataType: Codeunit
   • Ch?ng: Qu?n l? theo d?i m?c (6500)
  4. Thêm m?t bi?n đ?a phương trong t?nh PostWhseJnlLine ch?c năng trong công vi?c Jnl.-Post d?ng codeunit (1012), và sau đó ch? đ?nh các bi?n như sau:
   • Tên: WMSManagement
   • DataType: Codeunit
   • Ch?ng: Qu?n l? WMS (7302 ngư?i)
  5. Thêm m?t bi?n đ?a phương trong t?nh PostWhseJnlLine ch?c năng trong công vi?c Jnl.-Post d?ng codeunit (1012), và sau đó ch? đ?nh các bi?n như sau:
   • Tên: WhseJnlRegisterLine
   • DataType: Codeunit
   • Ch?ng: Whse. Jnl.-đăng k? Line (7301)
 17. Thêm m? sau trong các PostWhseJnlLinech?c năng trong công vi?c Jnl.-Post d?ng codeunit (1012) như sau:
  WITH ItemJnlLine DO BEGIN
  IF "Entry Type" IN ["Entry Type"::Consumption,"Entry Type"::Output] THEN
  EXIT;
  Quantity := OriginalQuantity;
  "Quantity (Base)" := OriginalQuantityBase;
  GetLocation("Location Code");
  IF Location."Bin Mandatory" THEN
  IF WMSManagement.CreateWhseJnlLine(ItemJnlLine,0,WarehouseJournalLine,FALSE,FALSE) THEN BEGIN
  TempTrackingSpecification.MODIFYALL("Source Type",DATABASE::"Job Journal Line");
  ItemTrackingManagement.SplitWhseJnlLine(WarehouseJournalLine,TempWarehouseJournalLine,TempTrackingSpecification,FALSE);
  IF TempWarehouseJournalLine.FIND('-') THEN
  REPEAT
  WMSManagement.CheckWhseJnlLine(TempWarehouseJournalLine,1,0,FALSE);
  WhseJnlRegisterLine.RUN(TempWarehouseJournalLine);
  UNTIL TempWarehouseJournalLine.NEXT = 0;
  END;
  END;
 18. Thêm m?t bi?n đ?a phương m?i trong các Mã ch?c năng trong công vi?c Jnl.-Post d?ng codeunit (1012), và sau đó ch? đ?nh các bi?n như sau:
  • Tên: TempTrackingSpecification
  • DataType: H? sơ t?m th?i
  • Ch?ng: Theo d?i đ?c đi?m k? thu?t (336)
 19. Thêm m?t bi?n đ?a phương m?i trong các Mã ch?c năng trong công vi?c Jnl.-Post d?ng codeunit (1012), và sau đó ch? đ?nh các bi?n như sau:
  • Tên: ItemJnlLine2
  • DataType: K? l?c
  • Ch?ng: M?c t?p chí Line (83)
 20. Thay đ?i m? trong các Mã ch?c năng trong công vi?c Jnl.-Post d?ng codeunit (1012) như sau:
  Hi?n có m? s? 1
  ...
  ItemJnlLine.INIT;
  ItemJnlLine."Item No." := JobJnlLine2."No.";
  ...
  
  Thay th? m? s? 1
  ...
  ItemJnlLine.INIT;
  
  // Add the following line.
  ItemJnlLine."Line No." := "Line No.";
  
  ItemJnlLine."Item No." := JobJnlLine2."No.";
  ...
  M? hi?n 2
  ...
  ItemLedgEntry.LOCKTABLE;
  ItemJnlPostLine.RunWithCheck(ItemJnlLine,TempJnlLineDim);
  END;
  ...
  Thay th? m? 2
  ...
  ItemLedgEntry.LOCKTABLE;
  
  // Add the following line.
  ItemJnlLine2 := ItemJnlLine;
  
  ItemJnlPostLine.RunWithCheck(ItemJnlLine,TempJnlLineDim);
  
  // Add the following lines.
  ItemJnlPostLine.CollectTrackingSpecification(TempTrackingSpecification);
  PostWhseJnlLine(ItemJnlLine2,ItemJnlLine2.Quantity,ItemJnlLine2."Quantity (Base)",TempTrackingSpecification);
  // End of the lines.
  ...
 21. Thay đ?i các giá tr? trong các OptionString b?t đ?ng s?n c?a các tham s? tài li?u tham kh?o trong các GetSourceDocument ch?c năng trong Whse. Qu?n l? codeunit (5775) đ? sau đây:
  OptionString=Th? t? S., P. S. hoá đơn, S. Credit Memo, S. tr? l?i tr?t t?, P. đơn đ?t hàng, hoá đơn, P. Credit Memo, P. tr? l?i tr?t t?, Inb. Chuy?n, Outb. Chuy?n, Prod. Tiêu th?, m?c Jnl., Phys. Invt. Jnl., Reclass. Jnl., tiêu th? Jnl., s?n lư?ng Jnl., BOM Jnl., Serv. Order, vi?c làm Jnl.
 22. Thay đ?i m? trong các GetSourceDocument ch?c năng trong Whse. Qu?n l? codeunit (5775) như sau:
  M? hi?n
  ...
  EXIT;
  END;
  END;
  ERROR(Text000);
  ...
  Thay th? m?
  ...
  EXIT;
  END;
  
  // Add the following lines.
  DATABASE::"Job Journal Line":
  BEGIN 
  SourceDocument := SourceDocument::"Job Jnl.";
  EXIT;
  END;
  // End of the lines.
  
  END;
  ERROR(Text000);
  ...
 23. Thay đ?i m? trong các CreateWhseJnlLine ch?c năng trong qu?n l? WMS codeunit (7302 ngư?i) như sau:
  M? hi?n
  ...
  WhseJnlLine."Source Line No." := "Line No.";
  END;
  WhseJnlLine."Source Code" := "Source Code";
  WhseJnlLine."Reason Code" := "Reason Code";
  WhseJnlLine."Registering No. Series" := "Posting No. Series";
  WhseJnlLine."Whse. Document Type" := WhseJnlLine."Whse. Document Type"::" ";
  
  // Delete the following line.
  WhseJnlLine."Reference Document" := WhseJnlLine."Reference Document"::"Item Journal";
  
  WhseJnlLine."Reference No." := "Document No.";
  ...
  Thay th? m?
  ...
  WhseJnlLine."Source Line No." := "Line No.";
  
  // Add the following lines.
  END ELSE
  IF "Job No." <> '' THEN BEGIN
  WhseJnlLine."Source Type" := DATABASE::"Job Journal Line";
  WhseJnlLine."Source Subtype" := ItemJnlTemplateType;
  WhseMgt.GetSourceDocument(WhseJnlLine."Source Document",WhseJnlLine."Source Type",WhseJnlLine."Source Subtype");
  WhseJnlLine."Source No." := "Document No.";
  WhseJnlLine."Source Line No." := "Line No.";
  // End of the lines.
  END;WhseJnlLine."Source Code" := "Source Code";
  WhseJnlLine."Reason Code" := "Reason Code";
  WhseJnlLine."Registering No. Series" := "Posting No. Series";
  WhseJnlLine."Whse. Document Type" := WhseJnlLine."Whse. Document Type"::" ";
  
  // Add the following lines.
  IF "Job No." = '' THEN
  WhseJnlLine."Reference Document" := WhseJnlLine."Reference Document"::"Item Journal"
  ELSE
  WhseJnlLine."Reference Document" := WhseJnlLine."Reference Document"::"Job Journal";
  // End of the lines.
  
  WhseJnlLine."Reference No." := "Document No.";
  ...ine."Source Code" := "Source Code";
  WhseJnlLine."Reason Code" := "Reason Code";
  WhseJnlLine."Registering No. Series" := "Posting No. Series";
  WhseJnlLine."Whse. Document Type" := WhseJnlLine."Whse. Document Type"::" ";
  
  // Add the following lines.
  IF "Job No." = '' THEN
  WhseJnlLine."Reference Document" := WhseJnlLine."Reference Document"::"Item Journal"
  ELSE
  WhseJnlLine."Reference Document" := WhseJnlLine."Reference Document"::"Job Journal";
  // End of the lines.
  
  WhseJnlLine."Reference No." := "Document No.";
  ...

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i có m?t trong các s?n ph?m sau đư?c cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Lo?i b? thông tin

B?n không th? xoá hotfix này.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".
Chú ý Đây là m?t bài vi?t "Nhanh chóng xu?t b?n" t?o tr?c ti?p t? trong t? ch?c h? tr? c?a Microsoft. Thông tin ? đây đư?c cung c?p như-là đ? đáp ?ng v?i các v?n đ? đang n?i lên. Như là k?t qu? c?a t?c đ? làm cho nó có s?n, các tài li?u có th? bao g?m l?i và có th? đư?c s?a đ?i b?t k? lúc nào mà không báo trư?c. Xem Đi?u kho?n s? d?ng đ? đánh giá khác.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2487667 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics NAV 2009
T? khóa: 
kbqfe kbmbsmigrate kbsurveynew kbmbscodefix kbmt KB2487667 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2487667

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com