Pieejams atjaunin?jums, kas uzlabo XPS dokumentu druk??anas veiktsp?ju sist?m? Windows 7 un Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2484033 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Atjaunin?jums ir pieejams sist?mai Windows 7 un Windows Server 2008 R2. ?is atjaunin?jums nov?r? da??das probl?mas, kas, druk?jot XPS dokumentus, samazina druk??anas veiktsp?ju.

PAPILDINDORM?CIJA

Probl?mas, kuras izlabo ?is atjaunin?jums

?is atjaunin?jums izlabo ??das probl?mas:
 • Nevarat izdruk?t noteiktas t?mek?a lapas, izmantojot printeri ar grafisko ier??u interfeisu (Graphics Device Interface ? GDI). ?? probl?ma rodas, ja t?mek?a lap? ir lieli att?li. 
 • Spoles fails ir p?r?k liels, t?mek?a lapas druk??an?, kur? ir liels fona att?ls, izmantojot GDI printeri.
 • XPS dokumentus nevar druk?t, ja ir iesp?jots lietojumprogrammas p?rbaud?t?js (AppVerifier). Piem?ram, ?? probl?ma rodas, ja dator?, kur? darbojas sist?mas Windows 64 bitu versija, lietojat r?ka AppVerifier 32 bitu versiju.

Inform?cija par lejupiel?di

Microsoft lejupiel?des centr? ir pieejami ??di lejupiel?d?jami faili:
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Oper?t?jsist?maAtjaunin?jums
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows 7 x86 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows 7 x64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows Server 2008 R2 x64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows Server 2008 R2 IA-64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows Embedded Standard 7 x86 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.
Visas atbalst?t?s sist?mas Windows Embedded Standard 7 x64 versijas
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet atjaunin??anas pakotni t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus, izmantojot tie?saistes pakalpojumus
Microsoft ir p?rbaud?jusi ?o failu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu; tas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu. 
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2484033 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2011. gada 18. maijs - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Embedded Standard 7
Atsl?gv?rdi: 
atdownload kbsurveynew kbfix kbexpertisebeginner KB2484033

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com