Raksta ID: 2483955 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

Kad m??in?t piek??t e-pastam, izmantojot Windows Live Hotmail, Yahoo! vai Gmail, p?rl?kprogramma Internet Explorer var p?rtraukt rea??t vai avar?t.

RISIN?JUMS

Nepareizs datums un laika iestat?jumi dator? var rad?t probl?mas, piek??stot t?mek?a e-pasta serveriem. P?rliecinieties, vai dator? ir pareizi datuma un laika iestat?jumi. Lai p?rbaud?tu datumu un laiku, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k.

 1. Vad?bas panel? atveriet sada?u Datums un laiks. Lai to paveiktu, noklik??iniet uz S?kums
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2681413
  ,
  s?kuma ekr?na mekl??anas lodzi?? ievadiet datumu un laiku un p?c tam sarakst? Programmas noklik??iniet uz Datums un laiks.
 2. Noklik??iniet uz Main?t datumu un laiku.
 3. Dialoglodzi?? Datuma un laika iestat?jumi iestatiet pareizas datuma un laika v?rt?bas.
 4. Divas reizes noklik??iniet uz Labi.
Ja datuma un laika iestat?jumi dator? ir pareizi, iesp?jams, nesader?gas vai boj?tas Internet Explorer pievienojumprogrammas trauc? t?mek?a vietnes darb?bu. Izsl?dzot ??s pievienojumprogrammas, iesp?jams, var?sit atkal skat?t t?mek?a vietnes. Lai autom?tiski atsp?jotu sarakstu ar zin?m?m nesavietojam?m lietojumprogramm?m, palaidiet Internet Explorer probl?mu nov?r?anas pievienojumprogrammu. Kad jums tiek jaut?ts, vai v?laties palaist vai saglab?t failu, noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet vedn? redzamos nor?d?jumus.
Labot ?o probl?mu
P?rl?kprogramma Internet Explorer sasalst vai avar?


Ja probl?mu nov?r?anas pievienojumprogrammas palai?ana neatrisin?ja probl?mu, e-pasta t?mek?a vietnes skat??anu, iesp?jams, kav? izmai?as Internet Explorer opcij?s. Varat atiestat?t p?rl?kprogrammas Internet Explorer s?kotn?jos iestat?jumus, lai no?emtu visas Internet Explorer izmai?as, neizdz??ot izlasi vai pl?smas. Lai autom?tiski atiestat?tu Internet Explorer iestat?jumus, palaidiet probl?mu nov?r?anas lietojumprogrammu Atiestat?t Internet Explorer iestat?jumus. Kad jums tiek jaut?ts, vai v?laties palaist vai saglab?t failu, noklik??iniet uz Palaist un p?c tam izpildiet vedn? redzamos nor?d?jumus.


Labot ?o probl?mu
Atiestat?t Internet Explorer iestat?jumus

PAPILDINDORM?CIJA

Ja p?c ?aj? rakst? atrodamo nor?d?jumu izpild??anas joproj?m nevarat piek??t da??m t?mek?a vietn?m, atlasiet vienu no ??m opcij?m, lai ieg?tu papildu atbalstu: citi Microsoft raksti tie?saist?
Pal?dz?bas sa?em?ana tie?saistes kopien? Microsoft Answers:
apmekl?jiet Answers kopienas vietni un public?jiet jaut?jumu par ?o k??du.

Citi Microsoft raksti tie?saist?:
mekl?jiet citus ar ?o probl?mu saist?tus rakstus tie?saist?.

Sazin??an?s ar Microsoft atbalsta dienestu:
noskaidrojiet Microsoft atbalsta dienesta t?lru?a numuru.


Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2483955 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2012. gada 17. apr?lis - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 9
Atsl?gv?rdi: 
KB2483955

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com