Cach g cai t thu cng Microsoft Security Essentials 2.0.1963 nu ban khng th g cai t bng muc Thm hoc Xoa Chng trinh

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2483120
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Bai vit nay m ta cach g cai t Microsoft Security Essentials nu ban khng th g cai t phn mm nay trong Pa-nen iu khin bng cach s dung muc Thm hoc Xoa Chng trinh hoc muc Chng trinh va Tinh nng trong Windows Vista va Windows 7. Chung ti khuyn ban trc tin hay kim tra xem co phai ban khng th g cai t bng cach s dung Thm hoc Xoa Chng trinh.

Chu y Cac phin ban san xut cua Microsoft Security Essentials bt u bng s 2. Chi s dung bai vit trong C s kin thc nay nu ban ang chay Microsoft Security Essentials phin ban 2 hoc mi hn. Khng s dung bai vit trong C s Kin thc nay cho phin ban Beta hoc cho cac phin ban bt u bng s 1. bit thng tin v cach g cai t Microsoft Security Essentials phin ban 1, hay truy cp:

2435760 Cach g cai t thu cng Microsoft Security Essentials 1.0.1963 nu ban khng th g cai t bng muc Thm hoc Xoa Chng trinh

Gi?i php

Ch ? Ph?n m?m di?t vi-rt ?c thi?t k? ? gip b?o v? my tnh c?a b?n kh?i vi-rt. Ban khng c tai xung hoc m tp t ngun ma ban khng tin tng, truy cp cac website ma ban khng tin tng hoc m tp inh kem trong email khi phn mm dit vi-rut a tt. co thm thng tin v cac vi-rut may tinh, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft.
129972 Vi-rut may tinh: m ta, phong tranh, va phuc hi

Bai vit nay m ta cach g cai t Microsoft Security Essentials nu ban khng th g cai t phn mm nay trong Pa-nen iu khin bng cach s dung muc Thm hoc Xoa Chng trinh hoc muc Chng trinh va Tinh nng trong Windows Vista va Windows 7. Chung ti khuyn ban trc tin hay kim tra xem co phai ban khng th g cai t bng cach s dung Thm hoc Xoa Chng trinh.

B?n c th? d? dng th?c hi?n theo cc b?c hn n?u b?n in bi vi?t ny ra tr?c.

Trc tin, hay xac minh rng ban khng th g cai t Microsoft Security Essentials bng muc Thm hoc Xoa Chng trinh trong Windows XP hoc muc Chng trinh va Tinh nng trong Windows Vista va Windows 7. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau:

Windows XP
 1. Bm Bt u, bm vao Chay, go appwiz.cpl trong hp thoai Chay ri bm OK.
 2. Ch?n Microsoft Security Essentials, v sau bm vo G ci ?t.
 3. Kh?i ?ng l?i my tnh, sau i ?n phn "B?c 3: Ci ?t l?i Microsoft Security Essentials".
Windows Vista hoc Windows 7
 1. Bm nut Bt u va trong vn ban Tim kim chng trinh va tp, go Appwiz.cpl, ri nhn phim ENTER.
 2. Bm chut phai vao Microsoft Security Essentials, ri bm vao G cai t.
 3. Kh?i ?ng l?i my tnh, sau i ?n phn "B?c 3: Ci ?t l?i Microsoft Security Essentials".
Nu ban co th g cai t Microsoft Security Essentials bng cach s dung cac bc trc, ban a hoan thanh. Nu ban khng th g cai t Microsoft Security Essentials, co th ban gp phai s c vi hp thoai Thm hoc Xoa Chng trinh va mt s cu phn cua Microsoft Security Essentials co th khng c cai t. Trong nhng trng hp nay, ban khng th g cai t Microsoft Security Essentials.

? ti t? kh?c ph?c s? c?

Chu y Ban phai ng nhp vao Windows bng mt tai khoan ngi dung la quan tri vin may tinh hoan thanh phng phap nay. Nu y la may tinh ca nhn, ban co th a ng nhp vao bng cach s dung tai khoan quan tri vin. N?u my tnh ny l m?t ph?n c?a m?ng, b?n c th? ph?i nh? qu?n tr? vin h? th?ng gip ?. xac minh rng ban a ng nhp vao Windows bng tai khoan ngi dung la quan tri vin may tinh, hay truy cp website sau cua Microsoft:

http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=vi-vn

g cai t Microsoft Security Essentials nu ban khng th g cai t bng muc Thm hoc Xoa Chng trinh hoc Chng trinh va Tinh nng, hay lam theo cac bc sau.

Bc 1: Sao lu s ng ky

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. bit thm thng tin v cach sao lu va khi phuc s ng ky, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft hoc Tr giup Windows va Cach thc:

322756 Cach sao lu va khi phuc s ng ky trong Windows (Windows XP)

Sao lu s? ng ky (Windows Vista)

Sao lu s? ng ky (Windows 7)

sao lu s ng ky, hay lam theo cac bc sau, sao cho phu hp vi h iu hanh ban ang chay.

Windows XP
 1. Bm vao Bt u, bm Chay, go regedit vao vn ban, ri nhn phim ENTER.
 2. Trong ngn iu hng (ngn bn trai) cua Registry Editor, bm chut phai vao May tinh, ri bm Xut.

Windows Vista ho?c Windows 7
 1. Bm nut Bt u, sau o go regedit vao vn ban Tim kim chng trinh va tp. Bm Regedit.
 2. Bm Regedit.
 3. Trong ngn iu hng (ngn bn trai) cua Registry Editor, bm chut phai vao May tinh, ri bm Xut.
B?c 2:Xa cac khoa con ng ky cho Microsoft Security Essentials

yu cu chung ti xoa cac khoa con ng ky cho Microsoft Security Essentials, hay i ti phn "Khc phuc s c giup ti". Nu ban mun t minh khc phuc s c nay, hay vao phn " ti t khc phuc s c".

Khc phuc s c cho ti

khc phuc s c nay t ng, hay bm nut hoc lin kt Khc phuc s c. Sau o bm Chay trong hp thoai Tai xung Tp va thc hin theo cac bc trong thut sy Khc phuc s c.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit1
Kh?c ph?c s? c? ny
Microsoft Fix it 50692
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets fixit2

Chu y
 • Thut sy nay co th chi co bng ting Anh. Tuy nhin, ban va t? ?ng c?ng s? ho?t ?ng ?i v?i cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.
 • Nu ban hin khng lam vic trn may tinh xay ra s c, hay lu giai phap Khc phuc s c vao ia flash hoc CD ri chay trn may tinh co s c.

Sau o, i ti phn "Phng phap nay co khc phuc c s c khng?".

? ti t? kh?c ph?c s? c?


Ng?ng tin trinh Microsoft Security Essentials:
 1. M Trinh quan ly Tac vu. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau, sao cho phu hp vi h iu hanh ban ang chay:
  1. i vi Windows XP:
   1. Bm Bt u, bm Chay, go taskmgr ri bm OK.
  2. i vi Windows 7 va Windows Vista:
   1. Bm nut Bt u, sau o go taskmgr vao vn ban Tim kim Chng trinh va Tp.
 2. Bm tab Tin trinh.
 3. Tim muc nhp tp msseces.exe. Bm chut phai vao muc nhp, ri bm Kt thuc Tin trinh. N?u m?t c?a s? xc nh?n xu?t hi?n, b?m vo K?t thc Tin trinh.
Ngng v v hi?u ho d?ch v? Microsoft Security Essentials:
 1. Trn Windows XP, bm Bt u hoc trn Windows Vista hoc Windows 7, bm nut Bt u, sau o bm Chay.
 2. Go net stop msmpsvc, ri nhn phim ENTER.
 3. Trn Windows XP, bm Bt u hoc trn Windows Vista hoc Windows 7, bm nut Bt u, sau o bm Chay.
 4. Go sc config msmpsvc start= disabled, ri nhn phim ENTER.
Xoa khoa chay Microsoft Security Essentials:
 1. Trn Windows XP, bm Bt u hoc trn Windows Vista hoc Windows 7, bm nut Bt u, sau o bm Chay.
 2. Go regedit, sau o bm OK. Nu ca s Kim soat Tai khoan Ngi dung xut hin, bm OK.
 3. inh vi khoa con sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. Trong ngn chi tit (ngn bn phai) bm Microsoft Security Essentials, ri bm Xoa.
Xa khoa con ng ky MSE cn l?i:
 1. Trn Windows XP, bm Bt u hoc trn Windows Vista hoc Windows 7, bm nut Bt u, sau o bm Chay.
 2. Go regedit, sau o bm OK. Nu ca s Kim soat Tai khoan Ngi dung xut hin, bm OK.
 3. inh vi khoa con sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current version\Uninstall\Microsoft Security Client
 4. Trong ngn chi tit (ngn bn phai), bm Microsoft Security Essentials, ri bm Xoa.
 5. Trong cac khoa bng ch cai, tim kim cac muc nhp sau, bm chut phai vao tng muc ri bm Xoa cho tng ban ng dung ma ban tim thy:
  • Goi Ngn ng Microsoft Antimalware Service XX-XX (Xin lu y rng trinh gi ch XX-XX thc s la id ngn ng a cai t, chng han nh DE-DE cho MSE ting c. Vi v?y, kha ny khng c trn cac ban cai t bng ting Anh)
  • Microsoft Antimalware
  • Microsoft Security Client
 6. inh vi khoa con sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Security Client
 7. Trong ngn chi tit (ngn bn phai), bm chut phai vao Microsoft Security Client, ri bm Xoa.
 8. inh vi khoa con sau: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Antimalware
 9. Trong ngn chi tit (ngn bn phai), bm Microsoft Antimalware, ri bm Xoa.
Xoa khoa con trinh ci ?t:
 1. Trn Windows XP, bm Bt u hoc trn Windows Vista hoc Windows 7, bm nut Bt u, sau o bm Chay.
 2. Go regedit, ri bm OK. Nu ca s Kim soat Tai khoan Ngi dung xut hin, bm vao OK.
 3. inh vi khoa con sau: HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
 4. Trong cac khoa bng ch cai trong trng ProductName, tim kim cac muc nhp sau. Ghi lai nh?ng con s? cho m?i tr?ng h?p m b?n tim th?y. Sau o bm chut phai vao tng muc, ri bm Xoa cho tng trng hp ma ban tim thy:
  • Microsoft Security Client
  • Microsoft Antimalware
  • Goi Ngn ng Microsoft Antimalware Service XX-XX (Xin lu y rng trinh gi ch XX-XX thc s la id ngn ng a cai t, chng han nh DE-DE cho MSE ting c. Vi v?y, kha ny khng c trn cac ban cai t bng ting Anh)
Bc 3: Cai t lai Microsoft Security Essentials

 1. Truy cp website sau cua Microsoft: http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows/security-essentials-download
 2. Bm Tai xung Min phi*.
 3. Bm Chay, ri lam theo cac nhc nh trn man hinh cho n khi cai t hoan thanh.
 4. Khi ng lai may tinh.


Phng php ny c kh?c ph?c ?c s? c? khng?

 • Ki?m tra xem s? c? ? ?c kh?c ph?c hay cha. N?u s? c? a ?c kh?c ph?c, b?n a hon thnh phn ny. N?u s? c? cha ?c kh?c ph?c, b?n c th? lin h? v?i b? ph?n h? tr?.
 • Chng ti nh gi cao ph?n h?i c?a b?n. cung cp phan hi hoc bao cao bt ky s c nao v giai phap nay, vui long lai nhn xet trn blog "Khc phuc s c giup ti" hoc gi th email cho chung ti.


Thng tin thm

bit thm thng tin v Microsoft Security Essentials, hay truy cp website sau cua Microsoft: http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows/security-essentials-download

bit thng tin v h tr danh cho Microsoft Security Essentials, truy cp website sau cua Microsoft:
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows/microsoft-security-essentials-help#microsoft-security-essentials-help=windows-7&v2h=win7tab1&v3h=winvistatab1&v4h=winxptab1

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2483120 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Mi Hai 2013 - Xem xt l?i: 5.0
T? kha:
kbfixme kbmsifixme KB2483120

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com