Ru?na deinstalacija sistema Microsoft Security Essentials 2.0.1963 ako ga nije mogu?e deinstalirati pomo?u stavke ?Dodaj ili ukloni programe?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 2483120
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Ovaj ?lanak opisuje na?in deinstalacije postoje?eg sistema Microsoft Security Essentials ako ga nije mogu?e deinstalirati na kontrolnoj tabli pomo?u stavke Dodaj ili ukloni programe ili pomo?u stavke Programi i funkcije u operativnim sistemima Windows Vista i Windows 7. Preporu?ujemo da se prvo uverite da sistem nije mogu?e deinstalirati pomo?u stavke Dodaj ili ukloni programe.

Napomena Verzije sistema Microsoft Security Essentials po?inju brojem 2. Koristite ovaj ?lanak baze znanja samo ako koristite sistem Microsoft Security Essentials verzije 2 ili novije. Nemojte koristiti ovaj ?lanak baze znanja za beta izdanje ili za verzije koje po?inju brojem 1. Informacije o tome kako da deinstalirate Microsoft Security Essentials verzije 1 potra?ite na:

http://support.microsoft.com/kb/2435760/sr-cs Ru?na deinstalacija sistema Microsoft Security Essentials 1.0.1963 ako ga nije mogu?e deinstalirati pomo?u stavke ?Dodaj ili ukloni programe?

RE?ENJE

Napomena Antivirusni softver je dizajniran da pomogne u za?titi ra?unara od virusa. Ne smete da preuzimate ili da otvarate datoteke koje poti?u iz izvora kojima ne verujete, kao ni da pose?ujete Veb lokacije kojima ne verujete ili da otvarate priloge e-po?te kada je antivirusni softver onemogu?en. Za vi?e informacija o ra?unarskim virusima kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:  
129972 Ra?unarski virusi: opis, spre?avanje i oporavak

Ovaj ?lanak opisuje na?in deinstalacije postoje?eg sistema Microsoft Security Essentials ako ga nije mogu?e deinstalirati na kontrolnoj tabli pomo?u stavke Dodaj ili ukloni programe ili pomo?u stavke Programi i funkcije u operativnim sistemima Windows Vista i Windows 7. Preporu?ujemo da se prvo uverite da sistem nije mogu?e deinstalirati pomo?u stavke Dodaj ili ukloni programe.

Mo?da ?e vam biti lak?e da sledite korake ako prvo od?tampate ovaj ?lanak.

Prvo, proverite da li mo?ete da deinstalirate Microsoft Security Essentials pomo?u stavke Dodaj ili ukloni programe u operativnom sistemu Windows XP ili pomo?u stavke Programi i funkcije u operativnim sistemima Windows Vista i Windows 7. Da biste to uradili, sledite ove korake:

Windows XP
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju za tekst Pokreni otkucajte appwiz.cpl , a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Izaberite Microsoft Security Essentials, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.
 3. Ponovo pokrenite ra?unar, a zatim pre?ite na odeljak ?3. korak: ponovna instalacija sistema Microsoft Security Essentials?.
Windows Vista ili Windows 7
 1. Kliknite na skupi dugme Start i u polju za tekst Pretra?i programe i datoteke, otkucajte Appwiz.cpl, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na Microsoft Security Essentials, a zatim kliknite na dugme Deinstaliraj.
 3. Ponovo pokrenite ra?unar, a zatim pre?ite na odeljak ?3. korak: ponovna instalacija sistema Microsoft Security Essentials?.
Ako ste uspeli da deinstalirate Microsoft Security Essentials pomo?u prethodnih koraka, zavr?ili ste. Ako niste uspeli da deinstalirate Microsoft Security Essentials, mo?da imate problema sa dijalogom Dodavanje ili uklanjanje programa i neke komponente sistema Microsoft Security Essentials ne mogu biti deinstalirane. U tom slu?aju mo?da ne?ete mo?i da ponovo instalirate Microsoft Security Essentials.

Popravi?u sâm

Napomena Da biste dovr?ili ovaj metod, morate biti prijavljeni u Windows pomo?u korisni?kog naloga koji je administrator ra?unara. Ako je u pitanju va? li?ni ra?unar, verovatno ste ve? prijavljeni pomo?u administratorskog naloga. Ako je u pitanju ra?unar koji je deo mre?e, mo?da ?ete morati da zamolite administratora sistema za pomo?. Da biste se uverili da ste prijavljeni na Windows pomo?u korisni?kog naloga koji je administrator ra?unara, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:

http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=sr-cs

Da biste deinstalirali sistem Microsoft Security Essentials ako ga nije mogu?e deinstalirati pomo?u stavke Dodaj ili ukloni programe ili stavke Programi i funkcije, sledite ove korake.

1. korak: pravljenje rezervne kopije registratora

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Zatim mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja ili u ?Windows pomo? i kako da?:

http://support.microsoft.com/kb/322756 (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom) Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Windows XP)

Napravite rezervnu kopiju registratora (Windows Vista)

Napravite rezervnu kopiju registratora (Windows 7)

Da biste napravili rezervnu kopiju registratora, sledite ove korake u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite.

Windows XP
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju za tekst otkucajte regedit, a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. U oknu za navigaciju (levom oknu) ure?iva?a registratora kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Ra?unar, a zatim kliknite na dugme Izvezi.

Windows Vista ili Windows 7
 1. Kliknite na dugme Start , zatim u polju za tekst Pretra?i programe i datoteke otkucajte regedit. Kliknite na dugme Regedit.
 2. Kliknite na dugme Regedit.
 3. U oknu za navigaciju (levom oknu) ure?iva?a registratora kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Ra?unar, a zatim kliknite na dugme Izvezi.
2. korak:Brisanje potklju?eva registratora za Microsoft Security Essentials

Da bismo izbrisali potklju?eve registratora za Microsoft Security Essentials umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i pratite korake u ?arobnjaku Popravi.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50692


Napomene
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska ispravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za ispravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâmZaustavite proces sistema Microsoft Security Essentials:
 1. otvorite upravlja? zadacima. Da biste to uradili, sledite ove korake u zavisnosti od operativnog sistema koji koristite:
  1. Za Windows XP:
   1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte taskmgr, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Za operativne sisteme Windows 7 i Windows Vista:
   1. Kliknite na dugme Start , a zatim u polju za tekst Pretra?i programe i datoteke otkucajte taskmgr.
 2. Izaberite karticu Proces.
 3. Prona?ite unos datoteke msseces.exe. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku, a zatim kliknite na dugme Zavr?i proces. Ako se pojavi prozor za potvrdu, kliknite na dugme Zavr?i proces.
Zaustavite i onemogu?ite uslugu Microsoft Security Essentials:
 1. U operativnom sistemu Windows XP, kliknite na dugme Start ili, u operativnim sistemima Windows Vista ili Windows 7, kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte net stop msmpsvc, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. U operativnom sistemu Windows XP, kliknite na dugme Start ili, u operativnim sistemima Windows Vista ili Windows 7, kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Pokreni.
 4. Otkucajte sc config msmpsvc start= disabled, a zatim pritisnite taster ENTER.
Izbri?ite klju? za pokretanje sistema Microsoft Security Essentials:
 1. U operativnom sistemu Windows XP, kliknite na dugme Start ili, u operativnim sistemima Windows Vista ili Windows 7, kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu. Ako se pojavi prozor Kontrola korisni?kog naloga, kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i potklju?: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. U oknu sa detaljima (desnom oknu) kliknite na Microsoft Security Essentials, a zatim kliknite na dugme Izbri?i.
Izbri?ite preostale MSE potklju?eve registratora:
 1. U operativnom sistemu Windows XP, kliknite na dugme Start ili, u operativnim sistemima Windows Vista ili Windows 7, kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu. Ako se pojavi prozor Kontrola korisni?kog naloga, kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i potklju?: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current version\Uninstall\Microsoft Security Client
 4. U oknu sa detaljima (desnom oknu), kliknite na Microsoft Security Essentials, a zatim kliknite na dugme Izbri?i.
 5. U okviru alfanumeri?kih klju?eva potra?ite slede?e stavke, kliknite desnim tasterom mi?a na svaku stavku, a zatim kliknite na dugme Izbri?i za svaku instancu koju prona?ete:
  • Microsoft usluga antimalver programa, jezi?ki paket XX-XX (Imajte u vidu da je ?uvar mesta XX-XX zapravo ID instaliranog lokalnog standarda, kao ?to je DE-DE za nema?ki MSE. Ovaj klju? zato nije prisutan u en-us instalacijama)
  • Microsoft antimalver program
  • Microsoft Security Client
 6. Prona?ite slede?i potklju?: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Security Client
 7. U oknu sa detaljima (desnom oknu), kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Microsoft Security Client, a zatim kliknite na dugme Izbri?i.
 8. Prona?ite slede?i potklju?: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Antimalware
 9. U oknu sa detaljima (desnom oknu), kliknite na stavku Microsoft antimalver program, a zatim kliknite na dugme Izbri?i.
Izbri?ite potklju?eve instalacionog programa:
 1. U operativnom sistemu Windows XP, kliknite na dugme Start ili, u operativnim sistemima Windows Vista ili Windows 7, kliknite na dugme Start , a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. Otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu. Ako se pojavi prozor ?Kontrola korisni?kog naloga?, kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?i potklju?: HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
 4. U okviru alfanumeri?kih klju?eva u polju ProductName pretra?ite slede?e stavke. Zabele?ite brojeve svih instanci koje prona?ete. Zatim kliknite desnim tasterom mi?a na svaku stavku i kliknite na dugme Izbri?i za svaku instancu koju prona?ete:
  • Microsoft Security Client
  • Microsoft antimalver program
  • Microsoft usluga antimalver programa, jezi?ki paket XX-XX (Imajte u vidu da je ?uvar mesta XX-XX zapravo ID instaliranog lokalnog standarda, kao ?to je DE-DE za nema?ki MSE. Ovaj klju? zato nije prisutan u en-us instalacijama)
3. korak: ponovna instalacija sistema Microsoft Security Essentials

 1. Posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju: http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows/products/security-essentials
 2. Kliknite na dugme Besplatno* preuzimanje.
 3. Kliknite na dugme Pokreni, a zatim sledite odzive na ekranu dok se instalacija ne dovr?i.
 4. Ponovo pokrenite ra?unar.


Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.


DODATNE INFORMACIJE

Da biste dobili vi?e informacija o sistemu Microsoft Security Essentials, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju: http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows/products/security-essentials

Da biste dobili informacije o podr?ci za Microsoft Security Essentials, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows/products/security-essentials/support

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2483120 - Poslednji pregled: 23. januar 2012. - Revizija: 2.0
Klju?ne re?i: 
kbfixme kbmsifixme KB2483120

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com