Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n và nh?ng gi?i h?n khi s? d?ng ?o Office 2010 ?ng d?ng trên App-V 4,6 và ?ng d?ng-V 4.5 SP2 khách hàng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2481474 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t này th?o lu?n v? các v?n đ? đư?c bi?t đ?n và nh?ng gi?i h?n khi s? d?ng ?o ?ng d?ng Microsoft Office 2010 ngày ?o hóa ?ng d?ng Microsoft (App-V) 4,6 và ?ng d?ng-V 4.5 SP2 khách hàng.

Thông tin thêm

Các v?n đ? đư?c bi?t đ?n khi các ?ng d?ng văn ph?ng ?o

Văn ph?ng tri?n khai Kit ch? h? tr?MAK, KMS ho?c Volume gi?y phép khóa s?n ph?m
Tri?n khai ?ng d?ng văn ph?ng 2010-V kit là công c? đư?c s? d?ng đ? qu?n l? các gi?y phép cho m?t gói ph?n m?m văn ph?ng 2010. Đi?u này s? cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? văn ph?ng ph?n m?m b?o v? Platform và s? yêu c?u gi?y phép km t? m?t KMS server, ho?c s? d?ng các phím MAK đư?c cung c?p trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t. Các gi?y phép duy nh?t có th? đư?c s? d?ng v?i vi?c tri?n khai kit là nh?ng v?i MAK, KMS ho?c gi?y phép s? l?n (VL) trong tên c?a h?. M?c dù có nhi?u khóa kích ho?t n?u h? không có nh?n như MAK, KMS ho?c Volume gi?y phép h? s? không làm vi?c v?i các tri?n khai kit.

Ví d?, các bên dư?i chính lo?i s? không làm vi?c v?i kit tri?n khai:

AA Lab Key - phím này s? d?ng ph?ng thí nghi?m cho các chương tr?nh h?c thu?t liên minh và cho phép nhi?u nút ch?n m?t. ITs có nh?n như nhi?u kích ho?t nhưng nó không có nh?n như MAK, n?u lo?i chính s? d?ng nó s? xem xét quan tr?ng m?t bán l? thay v? nhi?u kích ho?t.

Sau đây s? làm vi?c v?i kit tri?n khai:

AA MAK Key - đây là m?t khóa kích ho?t nhi?u cho liên minh h?c chương tr?nh khách hàng. Đi?u này s? làm vi?c như c?a nó có nh?n MAK.

AA VA 1.0 - này khoá mức cấp phép s? th?c l?n (VA 1.0) cho các chương tr?nh h?c thu?t liên minh và cho phép nhi?u.

Khi s? d?ng các tri?n khai kit và ch? đ?nh m?t s? gi?y phép ch? đ? cho Visio 2010 ch? gi?y phép cao nh?t đư?c s? d?ng

Khi tri?n khai phiên b?n HĐH c?a Visio 2010 và m?t s? gi?y phép ch? đ? đư?c quy đ?nh cho Visio, ch? đ? cao nh?t đư?c ch?n. Đây là m?t ví d? v? m?t l?nh:

msiexec/i OffVirt.msi PROPLUS = 1 VISIOPREM = 1 VISIOSTD = 1 VISIOPRO = 1

K?t qu? c?a l?nh trên đây là gi?y phép VISIOPREM s? đư?c áp d?ng. Hành vi này th?o lu?n trong blog sau đây:

http://blogs.technet.com/b/odsupport/Archive/2010/12/03/Volume-License-Editions-of-Visio-2010-install-Premium-Edition-by-Default.aspx

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?n s? c?n đ? tri?n khai Offvirt.msi v?i ch? gi?y phép ch? đ? đư?c yêu c?u trên máy tính này.  M?t ví d? cung c?p dư?i đây:

msiexec/i OffVirt.msi PROPLUS = 1 VISIOSTD = 1

Lưu ?: Các văn ph?ng tri?n khai Kit là m?t cho m?i ?ng d?ng máy tính. N?u ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đư?c th?c hi?n trên m?t máy ch? b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn t? xa (RDS), thi?t b? chuy?n m?ch đư?c s? d?ng trong ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t cu?i cùng s? áp d?ng.

Các web site SharePoint có th? t?i ch?m
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, xin vui l?ng tham kh?o bài vi?t sau đây: http://blogs.technet.com/b/appv/Archive/2010/09/27/troubleshooting-Slow-SharePoint-Integration-with-virtualized-Microsoft-Office-2010-in-App-v.aspx

Văn ph?ng t?n: cài đ?t chuyên bi?t t?i đ?a phương Outlook 2007 không làm vi?c sau khi b?n đ? s? d?ng Outlook 2010
Outlook 2010 s? nâng c?p h? sơ và h?p thư thông tin, và Outlook 2007 có th? không ho?t đ?ng đúng khi nh?ng nâng c?p đ? đư?c th?c hi?n b?i Outlook 2010.

Các thông báo l?i sau đây có th? x?y ra trên m?t khách hàng App-V khi truy c?p vào m?t Thư viện Tài liệu trong SharePoint:

Khách hàng ?o hóa ?ng d?ng không th? kh?i đ?ng các ?ng d?ng b?n yêu c?u.
Các ?ng d?ng đ? ch? đ?nh không t?n t?i. Ki?m Tên b?n ch? đ?nh, và sau đó th? l?i. M? l?i: xxxxxxx-xxxxxx04-00000A09

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t l?i b? tri?n khai nhi?u l?n trên m?t khách hàng App-V, khóa registry "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\CVH" có th? không đư?c dân cư đúng cách. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, g? b? cài đ?t chuyên bi?t tri?n khai Kit, kh?i đ?ng l?i h? th?ng và cài đ?t chuyên bi?t l?i các tri?n khai Kit.

Không th? t?o ra m?t d?ng th?i gian kh?i m?i vào năm 2010 Visio

Không th? nh?n th?y tên c?a ngư?i dùng khác ch?nh s?a chia s? Excel Workbook cùng m?t lúc

Giá các cơ quan ki?m nh?p phím/tr? sau ph?i đư?c g? b? t? văn ph?ng 2010 sequenced ?o gói:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSDN\8.0\Help\0x0409\<GUID>> \Registration
"RegisteredName"=""

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSDN\8.0\Help\LanguageNeutral\<GUID>> \Registration
"RegisteredName"=""

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSDN\8.0\Registration
"Tên ngư?i dùng"=""

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\VisualStudio\8.0\Help\LanguageNeutral\<GUID>> \Registration
"RegisteredName"=""

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\<*******>> \InstallProperties
"RegOwner"=""

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Common\UserInfo
"Công ty"=""
"UserInitials"=""
"Tên ngư?i dùng"=""

</*******></GUID></GUID></GUID>

H?n ch? đư?c bi?t đ?n khi các ?ng d?ng văn ph?ng ?o


Outlook email không đư?c bao g?m trong các k?t qu? tra c?u c?a Windows
N?u Outlook 2010 ?o, không có k?t qu? tr? l?i khi b?n s? d?ng tính năng tra c?u Windows trên Windows XP, Windows Vista ho?c Windows 7 đ? tra c?u email.

Văn ph?ng t?n: tài li?u văn ph?ng có th? không m? trong phiên b?n d? ki?n khi s? d?ng nhi?u phiên b?n c?a văn ph?ng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, xin vui l?ng tham kh?o bài vi?t sau đây: http://support.Microsoft.com/kB/2605618

Văn ph?ng t?n: Office văn b?n trên m?t web site SharePoint đư?c m? t?i phiên b?n HĐH c?a văn ph?ng ch? không ph?i là phiên b?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t t?i đ?a phương
Các đi?u khi?n ActiveX SharePoint OpenDocuments ch? có th? h? tr? m?t trư?ng h?p c?a văn ph?ng (đ?a phương ho?c b?). Khi văn ph?ng tri?n khai Kit đư?c cài đ?t chuyên bi?t v?i thi?t đ?t ?y quy?n SharePoint, phiên b?n HĐH c?a văn ph?ng s? đư?c s? d?ng đ? m? tài li?u văn ph?ng trên m?t web site SharePoint.

Văn ph?ng t?n: n?u Outlook 2007 đư?c cài đ?t chuyên bi?t t?i đ?a phương và Outlook 2010 ?o, g?i đ? thư ngư?i nh?n ch?n s? m? m?t tin thư thoại trong Outlook 2007 ch? không ph?i là Outlook 2010
Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, g? b? cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t t?i đ?a phương c?a Outlook.

Tông "k?t n?i cho Outlook" tính năng là không có s?n khi xem l?ch trên m?t web site SharePoint
N?u b?n xem l?ch trên m?t web site SharePoint và ch?n tùy ch?n l?ch theo l?ch công c?, tùy ch?n "K?t n?i cho Outlook" là không có s?n.

Trong Window Explorer, tr?nh đơn SharePoint chia s? m?c tin thư thoại đ?ng b? không đư?c hi?n th?.

Tông SharePoint tính năng t?i lên nhi?u là không có s?n
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, xin vui l?ng tham kh?o bài vi?t sau đây: http://blogs.technet.com/b/appv/Archive/2010/10/28/Solution-Multiple-uploads-and-Datasheet-View-features-don-t-work-using-App-v-virtualized-Office-2010.aspx

SharePoint datasheet xem tính năng là không có s?n
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, xin vui l?ng tham kh?o bài vi?t sau đây: http://blogs.technet.com/b/appv/Archive/2010/10/28/Solution-Multiple-uploads-and-Datasheet-View-features-don-t-work-using-App-v-virtualized-Office-2010.aspx

Tùy ch?n máy in "G?i đ?n OneNote 2010" là không có s?n
Tùy ch?n máy in g?i đ?n năm 2010 OneNote yêu c?u các gói ph?n m?m văn ph?ng đ? đư?c c?u h?nh đúng cho các proxy ?o và đư?c tri?n khai trên toàn c?u cho máy.  Tri?n khai s? d?ng máy ch? qu?n l? ?ng d?ng-V ho?c gói tri?n khai cho m?i ngư?i dùng khác s? không phơi bày ch?c năng máy in g?i đ?n OneNote 2010.

Các tính năng "G?i đ? OneNote" trong Internet Explorer và các ?ng d?ng khác là không có s?n.

Không th? tra c?u cho h?nh d?ng trong Visio 2010. tra c?u h?nh d?ng s? tr? l?i thông đi?p sau:
Không th? t?m th?y m?t phù h?p. Xin vui l?ng tra c?u m?t l?n n?a.

InfoPath XML file không m? ra v?i l?i sau khi phóng t? m?t Thư viện Tài liệu SharePoint:

Đ? có m?t l?i trong khi t?i các h?nh th?c.

Chi ti?t l?i:

M?u h?nh th?c này không ph?i là tr?nh duy?t hi?n đang kích ho?t. N?u ph?i ho?c là đư?c tái như là m?t h?nh th?c cho phép tr?nh duy?t, ho?c m? b?ng cách s? d?ng m?t phiên b?n thích h?p c?a Microsoft Office InfoPath.

Microsoft không h? tr? virtualizing các Microsoft Online Services kí nh?p Assistant
Các Microsoft Online Services kí nh?p tr? là bao g?m trong Microsoft Office Professional Plus cho văn ph?ng 365. N?u Microsoft Office ?o, các Microsoft Online Services kí nh?p tr? ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t c?c b? trên máy tính khách App-V.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2481474 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Application Virtualization 4.6 for Windows Desktops
  • Microsoft Application Virtualization 4.6 for Terminal Services
T? khóa: 
kbmt KB2481474 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2481474

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com