Klaidos prane?imas: 403.6 - draud?iama: IP adresas atmet?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 248043 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Mes primygtinai rekomenduojame, kad visiems vartotojams atnaujinti ? Microsoft interneto informacijos paslaugas (IIS) 7.0 versij? veikia Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 ?ymiai padidina interneto infrastrukt?ros sauga. Daugiau informacijos apie IIS sauga susijusiomis temomis, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/prodtech/IIS.mspx
Daugiau informacijos apie IIS 7.0, eikite ? Microsoft svetain?:
http://www.IIS.net/default.aspx?tabid=1
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kai jungiat?s prie interneto informacini? paslaug? naudojant ?iniatinklio nar?ykl?, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
403.6 - draud?iama HTTP: IP adresas atmet?

Prie?astis

Kiekvienas klientas turi unikal? IP adres?. Jei serveris apibr??ia IP adresus, kurie negali pasiekti svetain? ir IP adres? naudojate s?ra?? yra ?iame s?ra?e, j?s gausite klaidos prane?im?.

Tai yra priemon?, kuri suteikia arba atsisako leisti konkretiems vartotojams susipa?inti su interneto svetain?je, katalogas arba failas.

Sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus.
 1. Naudojant interneto paslaug? vadovo (Microsoft valdymo konsol?s), atidaryti interneto informacijos serverio (IIS) ?rank? ir pasirinkite ataskait? 403.6 klaida svetain?je. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite interneto svetain?je, virtualiojo katalogo ar failo kur vyksta klaida. Spustel?kite Ypatyb?s Rodyti ypatybi? lapo tos prek?s.
 2. Pasirinkite atitinkam? Katalogas saugum? arba Failo saug? ypatybi? lapas. Pagal IP adresas ir domeno vardas apribojim?, spustel?kite Redaguoti.
 3. Dialogo lange IP adresas ir domeno vardas apribojimai jei Neig? prieigos parinktis yra pa?ym?ta, tada prid?ti IP adres?, tinklo ID arba domeno kompiuteryje, kuri reikalauja prieigos prie i?im?i? s?ra?o.

  Dialogo lange IP adresas ir domeno vardas apribojimai jei Suteiktas prieigos parinktis yra pa?ym?ta, tada pa?alinkite IP adres?, tinklo ID arba domeno kompiuteryje, kuri reikalauja prieigos prie i?im?i? s?ra?o.
Svarbus
 • Nustat? saugos ypatybi? tam tikros interneto svetain?s, j?s automati?kai nustatomas tos pa?ios saugos ypatyb?s katalogai ir failai, kurie priklauso toje vietoje, nebent anks?iau nustatyti jo saugos ypatybi? atskirus katalogus ir failus.
 • ?iniatinklio serveris pasi?lys jums, i? naujo nustatyti atskirus katalogus ir failus ypatybes bandydami nustatyti saugumo ypatybes savo interneto svetain?je. Jei norite i? naujo nustatyti ?ios ypatyb?s, ankstesn? saugos parametr? pakeis naujus parametrus. Ta pati s?lyga taikoma nustat? saugos ypatybi? katalog?, kuriame yra pakatalog? ir failus su anksèiau nustatyti saugos ypatybes.
Pastabos
 • Pagal numatytuosius parametrus kai kurie tinklapiai tik prieiga suteikiama nuo IP adresas 127.0.0.1, kuris atitinka kompiuterio vardas localhost ir yra laikomas kitu adresas/vardu nei NetBIOS ar apibr??t? domeno vard? (FQDN) ?iniatinklio serverio. Nor?dami atidaryti svetain? tik localhost, j?s turite b?ti su localhost apriboti kompiuterio konsol?s.
 • Kompiuteri? jungiasi prie j?s? serverio per proxy serverius pasirodys, kad tarpinio serverio IP adresas.
 • Apriboti pagal domeno pavadinim? nerekomenduojama, nes jis ma??ja j?s? ?iniatinklio serverio ver?ia tinklo serverio atlikti atvirk?tin?s DNS paie?kos kiekvieno prisijungimo prie tos svetain?s. Be to, padidinti tinklo serverio apkrov?, atvirk?tinio per?valgos taip pat gali sukelti netik?t? atsisakymo i?duoti licencijas.

Daugiau informacijos

Jei produkto dokumentacijoje ?diegus IIS, viena i? ?i? nuorod? gali gauti ?i?rint ? IIS serverio:
Interneto informacijos tarnybos 5.0 dokumentus
http://localhost/iishelp/IIS/Misc/default.asp?jumpurl=../ htm/core/iigdasc.htm

Interneto informacijos serverio 4.0 dokumentus
http://localhost/iishelp/IIS/htm/Core/igdasc.htm

Daugiau informacijos spustel?kite ?iuos numerius per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
172218 Microsoft TCP/IP priiman?iosios pavadinimas sprendimo tvarka
163391 ?alinti triktis su serverio internete, naudojant telefono tinklo ry?io Windows 2000, Windows NT 4.0 arba Windows NT

Savyb?s

Straipsnio ID: 248043 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 3 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
Rakta?od?iai: 
kbprb kbprod2web kbmt KB248043 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 248043

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com