Phương pháp xác th?c cho các k?t n?i đ?n máy ch? SQL trong Active Server Pages

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 247931 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

C? hai xác th?c máy ch? SQL (tiêu chu?n b?o m?t) và Windows NT xác th?c (an ninh tích h?p) là xác th?c máy ch? SQL phương pháp đư?c s? d?ng đ? truy c?p vào cơ s? d? li?u SQL Server t? Active Server Pages (ASP).

Chú ý Bài vi?t này không áp d?ng cho h? đi?u hành Microsoft Windows 2000 đang ho?t đ?ng Thư m?c tên mi?n. Ki?u xác th?c Microsoft Windows NT là th?o lu?n ? đây bài vi?t ch? áp d?ng cho tên mi?n Windows NT.

THÔNG TIN THÊM

SQL Server xác th?c

SQL Server xác th?c d?a vào danh sách ngư?i dùng n?i b? b?o tr? b?i SQL máy tính. Danh sách này không bao g?m Windows NT ngư?i dùng, và là c? th? cho máy tính SQL Server. Ngư?i dùng đư?c t?o ra và c?u h?nh b?ng cách s? d?ng tr?nh qu?n l? SQL máy ch? doanh nghi?p. S? d?ng xác th?c này phương pháp, th?c hi?n v?i các bư?c sau:
 • N?u b?n k?t n?i thông qua m? cơ s? d? li?u k?t n?i (ODBC), qu?n tr? viên ODBC, ch?n SQL Server xác th?c khi b?n c?u h?nh ngu?n d? li?u.
 • Trong chu?i k?t n?i ActiveX Data Objects (ADO), bao g?m các tham s? "uid" và "pwd" khi b?n s? d?ng ODBC, và "User ID" và "M?t kh?u" khi b?n s? d?ng các nhà cung c?p SQLOLEDB.

Windows NT xác th?c

Máy tính đang ch?y SQL Server cho phép truy c?p vào d? li?u c?a nó thông qua tài kho?n Windows NT. Đ? kích ho?t tính năng Windows NT xác th?c, thông qua các Máy tính Internet Information Server (IIS), xác th?c cơ b?n ph?i Kích ho?t cho các ?ng d?ng Web. Đ? th?c hi?n vi?c này, th?c hi?n nh?ng đi?u sau đây:
 1. B?t đ?u qu?n l? d?ch v? Internet.
 2. Duy?t t?i trang Web, b?m chu?t ph?i vào các trang Web, và sau đó Nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các B?o m?t thư m?c tab, b?m vào Ch?nh s?a soát chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p và xác th?c, và sau đó ch?n các Xác thực cơ sở (m?t kh?u đư?c g?i trong văn b?n r? ràng) tùy ch?n.
Đ? c?u h?nh xác th?c IIS for Windows NT, b?n không th? s? d?ng Windows NT Challenge\Response (NTLM) xác th?c. B?n ph?i s? d?ng m?t trong các Sau hai phương pháp xác th?c IIS:
 • Cho phép ch? cơ b?n xác th?c cho các trang Web ?ng d?ng.
 • N?u ngư?i dùng đư?c phép chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p, xác minh các sau:
  • N?u ngư?i dùng chu?n đư?c c?u h?nh như là ngư?i dùng vô danh trong IIS, h? c?ng ph?i đư?c c?u h?nh trong m?t tài kho?n Windows NT trên máy tính đang ch?y SQL Server.
  • N?u SQL Server và IIS không trên cùng m?t máy tính, t?o ngư?i dùng theo m?t trong hai tài kho?n tên mi?n có th? truy c?p c? hai máy tính ho?c t?i đ?a phương trên c? hai máy tính SQL Server và IIS máy tính có cùng m?t kh?u. N?u b?n t?o ngư?i s? d?ng t?i đ?a phương trên c? hai máy tính, ngư?i dùng ph?i có cho các b?n ghi trên t?i đ?a phương ngay trên máy tính SQL Server. N?u ngư?i dùng là m?t trương m?c vùng, ngư?i s? d?ng ph?i đư?c trao "Truy c?p vào máy tính này t? m?ng" ngay trên máy tính SQL Server.
  • N?u SQL Server và IIS không trên cùng m?t máy tính, sau đó kh?i đ?ng tr?nh qu?n l? d?ch v? Internet (vào b?t đ?ng s?n Directory Security Trang cho các ?ng d?ng Web), m? các Trương m?c ngư?i dùng vô danh h?p tho?i h?p, vô hi?u hóa các Kích ho?t tính năng t? đ?ng đ?ng b? hóa m?t kh?u tùy ch?n, và sau đó t? nh?p m?t kh?u cho các tài kho?n.
  • Máy tính IIS đ?i h?i m?t kh?u c?a ngư?i dùng đ? t?o ra m?t m? thông báo b?o m?t mà v?n c?n h?p l? trên máy ch? khác. Khi các Kích ho?t tính năng t? đ?ng đ?ng b? hóa m?t kh?u tùy ch?n đư?c kích ho?t, m?t m? thông báo ch? có th? đư?c t?o ra cho các đ?a phương máy tính.
  • N?u IIS và SQL Server đang trên cùng m?t máy tính, các tên c?a các ngu?n d? li?u SQL Server trong chu?i k?t n?i và trong ODBC c?u h?nh ngu?n d? li?u (n?u có) là đ?a phương.
Ngoài ra, th?c hi?n theo các bư?c sau đ? k?t n?i v?i m?t SQL Máy tính dùng Windows NT xác th?c trong ASP: ph?c v?
 1. N?u b?n k?t n?i thông qua ODBC, trong qu?n tr? viên ODBC, ch?n Windows NT xác th?c khi b?n c?u h?nh ngu?n d? li?u.
 2. Trong chu?i k?t n?i ActiveX Data Objects (ADO), b? qua các tham s? "uid" và "PWD" khi b?n s? d?ng ODBC, và "User ID" và "M?t kh?u" khi b?n s? d?ng các nhà cung c?p SQLOLEDB.
 3. N?u b?n k?t n?i b?ng cách s? d?ng các nhà cung c?p OLEDB cho SQL Server (Nhà cung c?p = SQLOLEDB), k?t n?i chu?i ph?i bao g?m "tích h?p An ninh = SSPI. "
 4. Trong SQL Server Enterprise Manager, thêm t?t c? Windows NT tài kho?n và các nhóm mà c?n truy c?p thông qua an ninh tích h?p cho các đăng nh?p, và xác đ?nh chúng như là b?ng cách s? d?ng Windows NT xác th?c. Đ? đơn gi?n hóa chính quy?n, Microsoft khuy?n cáo r?ng b?n thêm Windows NT nhóm thay v? tài kho?n cá nhân. C?u h?nh quy?n cơ s? d? li?u c?n thi?t t?t c?, b?ng bi?u, và th? t?c đư?c lưu tr? khi b?n xác đ?nh các trương m?c.
Các thông báo l?i sau đây cho th?y v?n đ? v?i SQL C?u h?nh máy ch? cho Windows NT xác th?c:
Microsoft OLE DB nhà cung c?p cho tr?nh đi?u khi?n ODBC (0x80040E4D)
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver] [SQL Server] đăng nh?p th?t b?i cho ngư?i s? d?ng ' đư?c vi?t b?i admin '.

Microsoft OLE DB Provider cho tr?nh đi?u khi?n ODBC l?i '80040e4d'
[Microsoft][ODBC SQL Tr?nh đi?u khi?n máy ch?] [SQL Server] đăng nh?p th?t b?i cho ngư?i s? d?ng 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS đăng nh?p'.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem cu?n sách sau đây:
John Connell M? hóa k? thu?t cho Microsoft Visual Basic.NET Microsoft Press, 2001
Chú ý Cu?n sách này là hi?n nay ra kh?i in.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem đào t?o Microsoft sau & Các khóa h?c c?p gi?y ch?ng nh?n:
Microsoft Corporation 2389 L?p tr?nh v?i ADO.NET
Microsoft Corporation 2073 L?p tr?nh cơ s? d? li?u Microsoft SQL Server 2000
Cho thông tin b? sung v? phương pháp xác th?c c?a Windows 2000, b?m các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
287537S? d?ng xác th?c cơ b?n đ? t?o ra Kerberos th?

Thu?c tính

ID c?a bài: 247931 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 6.5 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft Active Server Pages 4.0
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Data Access Components 2.6
 • Microsoft Data Access Components 2.7
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
T? khóa: 
kbsqlsetup kbinfo kbmt KB247931 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:247931

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com