Làm th? nào đ? c?u h?nh đ?a ch? Paged h? bơi và các khu v?c b? nh? h? th?ng trang b?ng m?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 247904 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách đi?u ch?nh kích thư?c c?a Paged đ?a ch? bơi và các khu v?c b? nh? h? th?ng trang b?ng m?c (SystemPTE) trong Windows 2000 d?a trên máy tính ch?y d?ch v? Microsoft Terminal Server.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Windows 2000 có th? tr?c ti?p đ? c?p t?i 2 ^ 32 byte hay 4 Gigabyte (GB) b? nh? đ?a ch? không gian, b?t k? bao nhiêu v?t l? Random Access Memory (RAM) đư?c cài đ?t. Theo m?c đ?nh, 2 GB không gian đ?a ch? này đư?c c?p phát cho m?i quá tr?nh, và 2 GB đư?c c?p phát cho h?t nhân. Trong khi khu v?c riêng bi?t 2 GB dung lư?ng đ?a ch? đư?c s? d?ng cho m?i quá tr?nh trong máy tính, ph?n l?n khu v?c h?t nhân 2 GB là toàn c?u và v?n gi? nguyên không có v?n đ? mà ch? đ? s? d?ng quá tr?nh là hi?n đang ho?t đ?ng.

2 GB c?a khu v?c h?t nhân ch?a t?t c? các c?u trúc d? li?u h? th?ng và thông tin. Do đó, khu v?c v? tr? 2 GB h?t nhân đ?a ch? có th? áp đ?t m?t gi?i h?n v? s? lư?ng các c?u trúc d? li?u h? th?ng và s? lư?ng h?t nhân thông tin có th? đư?c lưu tr? trên m?t máy tính, b?t k? c?a bao nhiêu RAM đư?c cài đ?t.

Hai lo?i d? li?u mà chia s? m?t ph?n c?a khu v?c đ?a ch? 2 GB này là phân b? Paged h? bơi, và h?t nhân stack phân b?. Paged bơi phân b? là c?p phát b? nh? đư?c th?c hi?n b?i các thành ph?n ch? đ? l?i. H?t nhân phân b? ngăn x?p là ngăn x?p t?o trong h?t nhân cho m?i ch? đ? đ? s? d?ng cho vi?c th?c hi?n các cu?c g?i h? th?ng. Paged bơi phân b? đư?c th?c hi?n trong khu v?c h? bơi Paged, và h?t nhân stack phân b? đư?c th?c hi?n trong khu v?c h? th?ng trang b?ng m?c nh?p (CP).

Trong khi các phân b? khác nhau chia s? cùng m?t khu v?c, phân vùng gi?a chúng c? đ?nh lúc kh?i đ?ng. N?u h? đi?u hành ch?y ra kh?i không gian trong m?t trong nh?ng khu v?c, khu v?c khác không th? t?ng không gian vào nó, và các chương tr?nh có th? b?t đ?u đ? g?p l?i b?t ng?. V? v?y, khi b?n g?p m?t máy tính d?a trên Windows 2000 g?p l?i b?t ng? ho?c không có kh? năng ch?p nh?n đăng nh?p m?i, và máy tính không có m?t s? gi?i h?n tài nguyên khác như là đơn v? x? l? trung tâm (CPU) ho?c đ?a t?c ngh?n, nó là r?t có kh? năng r?ng các khu v?c h? bơi Paged ho?c h? th?ng CP đang tr? nên th?p trên không gian đ?a. B?i v?, theo m?c đ?nh, khu v?c h? th?ng CP có kích thư?c l?n nh?t có th? trên m?t máy tính v?i d?ch v? đ?u cu?i cho phép, gi?i h?n s? thư?ng là do không đ? không gian đ?a ch? Paged h? bơi. May m?n thay vào m?t s? máy tính, khu v?c h? th?ng CP có th? đư?c c?u h?nh là nh? hơn, mà có th? làm gi?m b?t nh?ng tri?u ch?ng này và cho phép nhi?u ngư?i dùng truy c?p vào máy tính.

Đ? xác đ?nh n?u máy tính c?a b?n đ? ch?y ra kh?i m?t ho?c nhi?u c?a các ngu?n tài nguyên:
 1. Đính kèm tr?nh g? l?i h?t nhân vào máy tính.
 2. S? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n đ? thêm các / G? L?I tham s? t?p Boot.ini.
 3. Khởi động lại máy tính.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng m?t tr?nh g? l?i h?t nhân, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
151981 Làm th? nào đ? thi?t l?p m?t phiên làm vi?c t? xa g? l?i b?ng cách s? d?ng cáp Null Modem
Khi b?n tin r?ng h? th?ng đ? đ?t đ?n m?t gi?i h?n:
 1. Break trong v?i tr?nh g? l?i.
 2. Lo?i ! vm , vaø sau ñoù baám NH?P.
 3. N?u đ?u ra tr?nh g? l?i cho th?y b?t k? l?i, g? ! t?i l?i, vaø sau ñoù baám NH?P, đ? đ?m b?o b?n có bi?u tư?ng chính xác.
Đây là m?t m?u g? l?i phiên. Các d? li?u quan tâm là trong đ?m cho r? ràng:

*** S? d?ng b? nh? ?o ***
B? nh? v?t l?: 1032075 (4128300 Kb)
T?p hoán trang: \??\C:\pagefile.sys
Hi?n t?i: 4190208Kb
T?i thi?u: 4190208Kb
T?i đa: 4190208Kb
Các trang có s?n: 599741 (2398964 Kb)
Các trang ResAvail: 894259 (3577036 Kb)
S?a đ?i trang: 757 (3028 Kb)
Cách s? d?ng NonPagedPool: 15084 (60336 Kb)
NonPagedPool t?i đa: 71586 (286344 Kb)
Cách s? d?ng PagedPool 0: 22953 (91812 Kb)
Cách s? d?ng PagedPool 1: 4324 (17296 Kb)
Cách s? d?ng PagedPool 2: 4315 (17260 Kb)
Cách s? d?ng PagedPool 3: 4360 (17440 Kb)
Cách s? d?ng PagedPool 4: 4366 (17464 Kb)
********** Quá nhi?u cách s? d?ng h? bơi Paged *****
Cách s? d?ng PagedPool: 40318 (161272 Kb)
T?i đa là PagedPool: 40960 (163840 Kb)
Cam k?t đư?c chia s?: 30133 (120532 Kb)
H? bơi đ?c bi?t: 0 (0 Kb)
Mi?n phí h? th?ng PTEs: 47920 (191680 Kb)
Quá tr?nh chia s?: 99141 (396564 Kb)
Cam k?t PagedPool: 40318 (161272 Kb)
Tr?nh đi?u khi?n cam k?t: 770 (3080 Kb)
Cam k?t các trang: 822746 (3290984 Kb)
Cam k?t gi?i h?n: 2037826 (8151304 Kb)
T?ng s? tư nhân: 545122 (2180488 Kb)
Các "********** quá nhi?u cách s? d?ng h? bơi Paged *****" m?c trong danh sách s?n lư?ng này là ch? c?a m?t máy tính là thi?u paged h? bơi tài nguyên. Đi?u này có th? đư?c xác nh?n b?i ghi nh?n r?ng các m?c nh?p PagedPool s? d?ng là r?t g?n v?i c?m t? PagedPool t?i đa.

Đ? c?u h?nh phân vùng gi?a h? th?ng CP không gian và v? tr? Paged h? bơi trên m?t máy tính v?i m?t cài đ?t s?ch Windows 2000, máy tính ph?i ra kh?i h? bơi paged tài nguyên, và máy tính ph?i có m?t s? lư?ng đáng k? c?a không gian mi?n phí h? th?ng CP c?n l?i. Lư?ng không gian mi?n phí h? th?ng CP nên 40.000 k hay l?n hơn. N?u máy tính không gian mi?n phí h? th?ng PTE, b?n không th? s? d?ng các phương pháp sau đây đ? có đư?c nhi?u ngư?i dùng đăng nh?p vào h? ph?c v? đ?u cu?i.

Đi?u ch?nh máy tính cho t?i ưu s? cân b?ng gi?a paged bơi không gian và v? tr? CP h? th?ng:
 1. Kh?i đ?ng l?i máy tính, và sau đó đăng nh?p.
 2. Đ?t nh?p vào tr?nh g? l?i, lo?i ! vm, vaø sau ñoù baám NH?P.
 3. Ghi ra các giá tr? t?i đa là PagedPool, PagedPool s? d?ng, và mi?n phí h? th?ng PTEs. Các giá tr? đ? vi?t trong kilobyte, và đư?c bao trong d?u ngo?c đơn.
 4. G? l?i máy ch?, g? g, vaø sau ñoù baám NH?P.
 5. T?i máy tính m?c tiêu, đăng nh?p 10 Terminal Server ngư?i dùng, và gi? chúng t?t c? các đăng nh?p. Không làm phi?n các h? ph?c v? trong b?t k? cách, khác hơn là yêu c?u c?a quy tr?nh này.
 6. Đ?i v?i t?t c? các phiên h?p 10, b?t đ?u t?t c? các chương tr?nh mà b?n mong đ?i ngư?i dùng ch?y m?t lúc. Đi?u này có là m?u đ?i di?n c?a ngư?i dùng c?a b?n. Các chương tr?nh nh?ng bu?i đang ch?y nên là đ?i di?n c?a nh?ng g? m?i ngư?i dùng trên h? th?ng này s? ch?y t?i b?t k? đi?m nào trong th?i gian trong môi trư?ng s?n xu?t b?nh thư?ng c?a b?n. Cho k?t qu? t?t nh?t, b?t k? ngư?i dùng t? xa nên th?c hi?n m?t vài hành đ?ng đư?c coi là b?nh thư?ng cho các chương tr?nh h? đang ch?y. Ví d?, trong m?t t? chương tr?nh x? l?, nh?ng ngư?i s? d?ng s? đánh máy, ho?c trong m?t chương tr?nh đư?ng dây c?a doanh nghi?p, nh?ng ngư?i s? d?ng có th? nh?p m?t vài đơn đ?t hàng.
 7. Đ?t nh?p vào tr?nh g? l?i, lo?i ! vm, vaø sau ñoù baám NH?P.
 8. Ghi ra các giá tr? c?a PagedPool s? d?ng và mi?n phí h? th?ng PTEs.
 9. Th?c hi?n các tính toán sau đây:

  1. s? ti?n c?a các h? bơi paged cho m?i ngư?i dùng=(s? ti?n c?a các h? bơi paged s? d?ng cu?i cùng-s? ti?n c?a paged h? bơi đư?c s? d?ng ban đ?u) / 10

   nơi s? ti?n c?a các h? bơi paged cho m?i ngư?i dùng là s? lư?ng paged bơi cho m?i ngư?i s? d?ng, s? ti?n c?a các h? bơi paged s? d?ng cu?i cùng là s? lư?ng paged h? bơi đư?c s? d?ng cu?i cùng, và s? ti?n c?a paged h? bơi đư?c s? d?ng ban đ?u là s? lư?ng paged h? bơi đư?c s? d?ng ban đ?u.
  2. s? ti?n c?a h? th?ng PTEs cho m?i ngư?i dùng=(s? ti?n c?a h? th?ng mi?n phí PTEs ban đ?u-s? ti?n c?a h? th?ng mi?n phí PTEs cu?i cùng) / 10

   nơi s? ti?n c?a h? th?ng PTEs cho m?i ngư?i dùng là s? ti?n c?a h? th?ng PTEs cho m?i ngư?i s? d?ng, s? ti?n c?a h? th?ng mi?n phí PTEs ban đ?u là s? lư?ng mi?n phí h? th?ng PTEs ban đ?u, và s? ti?n c?a h? th?ng mi?n phí PTEs cu?i cùng là s? lư?ng mi?n phí h? th?ng PTEs cu?i cùng.
 10. Đ? s?a đ?i registry:

  1. Xác đ?nh các không gian đ?a ch? ?o có s?n c?ng như ?o không gian c?n thi?t cho m?i ngư?i dùng:

   AvailableVirtualSpace = PagedPoolMaximum + FreeSystemPTEsinitial - PagedPoolUsedinitial

   nơi AvailableVirtualSpace là s? ti?n c?a không gian ?o có s?n, PagedPoolMaximum là s? lư?ng h? bơi paged t?i đa, FreeSystemPTEsinitial là s? lư?ng mi?n phí h? th?ng PTEs ban đ?u, và PagedPoolUsedinitial là s? lư?ng paged h? bơi đư?c s? d?ng ban đ?u.
  2. B?ng cách s? d?ng công th?c sau đây, xác đ?nh bao nhiêu không gian ?o là c?n thi?t cho m?i ngư?i dùng:

   VirtualSpacePerUser = PagedPoolPerUser + SystemPTEsPerUser

   nơi VirtualSpacePerUser là s? ti?n c?a không gian ?o c?n thi?t cho m?i ngư?i s? d?ng, PagedPoolPerUser là s? lư?ng paged bơi cho m?i ngư?i s? d?ng, và SystemPTEsPerUser là s? ti?n c?a h? th?ng PTEs cho m?i ngư?i dùng.
  3. B?ng cách s? d?ng công th?c sau đây, xác đ?nh có bao nhiêu ngư?i dùng máy tính này có th? h? tr? l? thuy?t:

   MaxUsers = AvailableVirtualSpace / VirtualSpacePerUser

   nơi MaxUsers là m?t s? t?i đa c?a ngư?i s? d?ng, AvailableVirtualSpace là s? ti?n c?a không gian ?o có s?n, và VirtualSpacePerUser là s? ti?n c?a không gian ?o cho m?i ngư?i dùng.
  4. B?ng cách s? d?ng công th?c sau đây, xác đ?nh bao nhiêu không gian h? th?ng CP là c?n thi?t:

   PTErequired = SystemPTEsPerUser x MaxUsers

   nơi PTErequired là s? lư?ng PTEs yêu c?u, SystemPTEsPerUser là s? PTEs cho m?i ngư?i s? d?ng, và MaxUsers là m?t s? t?i đa c?a ngư?i dùng.
  5. B?ng cách s? d?ng công th?c sau đây, tính toán s? ti?n vư?t quá PTEs và SystemPages:
   PTEexcess= FreeSystemPTEsinitial - PTErequired

   nơi PTEexcess s? ti?n vư?t quá PTEs, FreeSystemPTEsinitial là s? lư?ng mi?n phí h? th?ng PTEs ban đ?u, và PTErequired là s? lư?ng PTEs yêu c?u.
   Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

  6. T? m?t d?u nh?c l?nh, s? d?ng registry editor (Regedit32.exe) đ? s?a đ?i các giá tr? SystemPages trong HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\SystemPages giá tr? tính t? công th?c sau đây:

   SystemPages = 50,000 - (PTEexcess / 4)(Làm tr?n đ?n s? nguyên g?n nh?t.)

   nơi SystemPages là m?t s? h? th?ng trang, và PTEexcess là s? ti?n vư?t quá PTEs.

   N?u giá tr? tính c?a SystemPages là dư?i 7.000, thi?t l?p giá tr? t?i 7.000. N?u giá tr? tính là 16.411 ngư?i, sau đó c?a b?n đ?a ch? space ranh gi?i đ? đư?c c?u h?nh cho s? ti?n t?i đa c?a ngư?i dùng.
  7. Kh?i đ?ng l?i máy tính, chia thành các tr?nh g? l?i, lo?i ! vm, vaø sau ñoù baám NH?P.
  8. Ki?m ch?ng r?ng các Paged Pool v?n đ? tăng lên không gian h? th?ng CP đ? gi?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 247904 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB247904 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:247904

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com