Tiêu chí c?n thi?t cho các phông ch? có s?n trong m?t c?a s? l?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 247815 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Cho phông ch? có s?n đ? s? d?ng trong m?t c?a s? l?nh phiên (Cmd.exe) (vào tab phông ch? trong h?p tho?i thu?c tính CMD), các phông ch? ph?i đáp ?ng các tiêu chí nh?t đ?nh.

THÔNG TIN THÊM

Các phông ch? ph?i đáp ?ng các tiêu chí sau đây có s?n trong m?t c?a s? l?nh phiên làm vi?c:
 • Font ph?i là m?t phông c? đ?nh-pitch.
 • Font có th? không là m?t phông ch? nghiêng.
 • Font có th? không có m?t tiêu c?c a ho?c c v? tr?.
 • N?u nó là m?t phông ch? TrueType, nó ph?i là FF_MODERN.
 • N?u nó không ph?i là m?t phông ch? TrueType, nó ph?i là OEM_CHARSET.
Thêm tiêu chí cho vi?c cài đ?t châu Á:
 • N?u nó không ph?i là m?t phông ch? TrueType, tên m?t ph?i là "Terminal."
 • N?u nó là m?t phông ch? TrueType ngư?i châu Á, nó c?ng ph?i m?t b? nhân v?t châu Á.
Trong Windows 2000, l?p đ?t phông ch? bàn đi?u khi?n là không c?n t? đ?ng. Đi?u này đư?c th?c hi?n đ? cung c?p cho c?a s? giao di?n đi?u khi?n l?n hơn s? ?n đ?nh trong môi trư?ng multilanguage. M?t công vi?c không đư?c h? tr? trên có s?n b?ng cách thêm các m?c phông c? th? sau đây:
Thêm m?t chu?i giá tr?
Tên = 00
D? li?u = "Font tên" (mà không có "")
Vào registry sau đây:
HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Console\TrueTypeFont
Tên c?n ph?i là incrimented v?i "0" cho m?i ch? thêm. Nh?p d? li?u c?n ph?i phù h?p v?i phông c?a m?c nh?p trong v? trí registry sau:
HKLM\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Fonts

Thu?c tính

ID c?a bài: 247815 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB247815 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:247815

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com