Chkdsk không s? d?ng khu v?c kinh t? kh?i đ?ng d? ph?ng đ? s?a ch?a h?ng FAT32 r?nh ghi kh?i đ?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 247575 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp k?t thúc h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u m?t kh?i lư?ng FAT32 tr? nên b? h?ng ho?c không truy nh?p đư?c và b?n c? g?ng s?a ch?a kh?i lư?ng b?ng cách s? d?ng công c? Chkdsk (Chkdsk.exe), h? th?ng t?p tin có th? đư?c thông báo m?t cách chính xác như FAT32 (ho?c có th? là nguyên, ph? thu?c vào nh?ng thi?t h?i), nhưng công c? Chkdsk ngay l?p t?c quits mà không th?c hi?n vi?c s?a ch?a. Ví d?, n?u b?n s? d?ng các e: chkdsk/f l?nh, thông báo sau có th? đư?c hi?n th?:
Lo?i h? th?ng t?p tin là FAT32.
Kh?i lư?ng Serial Number là C408-2213
N?u b?n ch?y Chkdsk l?i mà không có b?t k? thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh, nó v?n c?n cho th?y kh?i lư?ng b? h?ng. N?u b?n s? d?ng các chkdsk e: l?nh, thông báo sau có th? đư?c hi?n th?:
Lo?i h? th?ng t?p tin là FAT32.
Kh?i lư?ng Serial Number là C408-2213

T?m th?y l?i. CHKDSK không th? ti?p t?c ? ch? đ? ch?-đ?c.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra b?i v? h? th?ng t?p FAT32 ch?a b?n sao lưu c?a khu v?c kinh t? kh?i đ?ng. Tuy nhiên, Chkdsk.exe không c? g?ng s? d?ng sao lưu FAT32 r?nh ghi kh?i đ?ng tr? khi r?nh ghi kh?i đ?ng chính th? ch?t ? m?t khu v?c kinh t? x?u và Chkdsk.exe nh?n đư?c m?t thông báo l?i I/O trong khi c? g?ng đ? đ?c âm lư?ng. Chkdsk.exe không c? g?ng s? d?ng sao lưu, v? b?n sao chính b? h?ng ho?c ch?a thông tin không h?p l?.

GI?I PHÁP

N?u b?n có m?t khu v?c kinh t? kh?i đ?ng chính b? h?ng, b?n có th? s? d?ng công c? Dskprobe (Dskprobe.exe) đ? th?c hi?n vi?c s?a ch?a b?ng cách sao chép khu v?c kinh t? kh?i đ?ng d? ph?ng trên khu v?c kinh t? kh?i đ?ng chính b? h?ng.

R?nh ghi kh?i đ?ng chính là r?nh ghi 0 c?a ? đ?a logic. Sao lưu r?nh ghi kh?i đ?ng FAT32 đư?c đ?t t?i khu v?c kinh t? 6 c?a ? đ?a logic. Trong khi ? byte xem, đ?c ngành sáu c?a ? đ?a logic và vi?t nó trên khu v?c kinh t? 0 c?a ? đ?a logic.

S? d?ng các bư?c sau đ? khôi ph?c sao lưu r?nh ghi kh?i đ?ng FAT32.

LƯU ?: Đ? đ?m b?o thao tác s?a ch?a thành công, h?y Dskprobe.exe byte xem trong th? t?c này.
 1. Gi?i nén Dskprobe.exe t? t?p tin Support\Tools\Support.cab n?m v? cài đ?t Windows 2000 đ?a CD-ROM.
 2. Ch?y Dskprobe.exe.
 3. Trên các ? đ?a tr?nh đơn, nh?p vào ? đ?a logic, và sau đó b?m đúp chu?t DriveLetter (nơi DriveLetter là th? tích FAT32 mà b?n mu?n s?a ch?a).
 4. Nh?n vào đây đ? xóa các Ch? đ?c ki?m tra h?p, b?m vào thi?t l?p ho?t đ?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Trên các L?nh v?c tr?nh đơn, nh?p vào Đọc, và sau đó thay đ?i m?c đ?nh Khu v?c kinh t? kh?i đ?u giá tr? t? 0-6 (thay đ?i các S? lư?ng các l?nh v?c = 1 giá tr?). Hành đ?ng này l?n đ?c sector kh?i đ?ng d? ph?ng FAT32.
 6. Trên các L?nh v?c tr?nh đơn, nh?p vào Vi?t.
 7. Ki?m ch?ng r?ng đi?u khi?n ho?t đ?ng v?n c?n là k? t? ? đ?a logic t?ng kh?i lư?ng đang đư?c c? đ?nh, thay đ?i các b?t đ?u t? khu v?c kinh t? đ? vi?t d? li?u giá tr? t? 6-0, và sau đó nh?p vào Vi?t nó. Nh?p vào Có đ? xác nh?n b?n mu?n ghi đè lên r?nh ghi 0 trên thi?t b? DriveLetter.
 8. Thoát kh?i Dskprobe.exe và h?y ch?y Chkdsk l?i ch?ng l?i kh?i lư?ng đư?c s?a ch?a b?ng cách s? d?ng l?nh sau đây:
  chkdsk DriveLetter:
  LƯU ?: S? d?ng các / f chuy?n đ?i n?u kh?i lư?ng yêu c?u s?a ch?a b? sung.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n đi?u này là m?t v?n đ? trong Microsoft Windows 2000.

THÔNG TIN THÊM

246146 Dskprobe.exe có th? làm h?ng r?nh ghi kh?i đ?ng FAT32

Thu?c tính

ID c?a bài: 247575 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbbug kbenv kbpending kbmt KB247575 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:247575

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com