Danh sách các hotfix hi?n đang có s?n cho các công ngh? b?n ghi d?ch v? t?p tin trong Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2473205 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài này li?t kê hotfixes r?ng đang có s?n cho ngư?i s? d?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t các công ngh? b?n ghi d?ch v? t?p tin trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2008 ho?c trên m?t máy tính d?a trên Windows Server 2008 R2. b?n ghi d?ch v? t?p tin cung c?p công ngh? giúp b?n qu?n l? lưu tr?, cho phép sao nhân b?n t?p, qu?n l? các m?c tin thư thoại đư?c chia s?, đ?m b?o Tìm kiếm Nhanh t?p và cho phép truy nh?p cho UNIX khách hàng máy tính. Bài vi?t này c?ng li?t kê hotfixes r?ng đang có s?n cho ngư?i s? d?ng có s? d?ng b?n ghi d?ch v? t?p tin t? máy tính d?a trên Windows Vista ho?c Windows 7-d?a máy.

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a danh sách các bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft mô t? các b?n s?a l?i hi?n đang có s?n. Các bài vi?t đư?c chia thành hai ph?n. Ph?n đ?u tiên áp d?ng cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7, và ph?n th? hai áp d?ng cho Windows Server 2008 và Windows Vista. M?i ph?n đư?c chia thành ph?n ph? cho tr?nh đi?u khi?n khác nhau thành ph?n: SRV, MRXSMB, và RDBSS. Nói chung, các tr?nh đi?u khi?n SRV nên đư?c C?p Nh?t trên h? ph?c v? ho?c máy tính khách hàng đư?c lưu tr? d? li?u. Các tr?nh đi?u khi?n MRXSMB và RDBSS nên đư?c C?p Nh?t trên h? ph?c v? ho?c máy tính khách hàng đó B?t đ?u truy c?p vào d? li?u. N?u b?n không ch?c ch?n v? thành ph?n mà nên đư?c C?p Nh?t trên nh?ng máy tính, b?n có th? c?p nh?t t?t c? ba thành ph?n tr?nh đi?u khi?n trên máy tính đư?c lưu tr? d? li?u và trên máy tính đó truy c?p vào d? li?u.

Windows Server 2008 R2 và Windows 7

Thành ph?n NTFS

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngày thêm vàoBài vi?t cơ s? ki?n th?cTiêu đ?T?i sao chúng tôi khuyên b?n nên hotfix nàyHotfix lo?i và tính s?n sàng
6/06/20122639043M?t l?nh robocopy C?p Nh?t DACLs không chính xác trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2
Hotfix này có ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a NTFS.sys.Đ? áp d?ng C?p Nh?t b?o m?t này, b?n ph?i có Windows 7 SP 1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Có s?n t? Microsoft Update.

Thành ph?n SRV

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngày thêm vàoBài vi?t cơ s? ki?n th?cTiêu đ?T?i sao chúng tôi khuyên b?n nên hotfix nàyHotfix lo?i và tính s?n sàng
02 tháng 3 năm 20122625434Thông báo l?i "ERROR_SHARING_VIOLATION" trong Windows XP ho?c Windows Server 2003 khi b?n c? g?ng đ? m? m?t t?p tin trên m?t chia s? SMB trên m?t máy ch? đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2
Hotfix này có ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?aSRV.sys.Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Có s?n đ? t?i v? cá nhân.
07/13/20122732618S? d?ng CPU cao trên m?t máy ch? t?p tin đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 v?i ABE kích ho?t
Hotfix này có ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?aSRV2.sys.Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Có s?n đ? t?i v? cá nhân.
08 tháng 6 năm 20122719594L?i d?ng "0x00000050" trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2
Hotfix này có ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?asrvnet.sys.Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Có s?n t? Microsoft Update.

Thành ph?n MRXSMB

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngày thêm vàoBài vi?t cơ s? ki?n th?cTiêu đ?T?i sao chúng tôi khuyên b?n nên hotfix nàyHotfix lo?i và tính s?n sàng
06/07/20122703610"Các t?p ho?c c?p không t?n t?i" khi đ?i tên ho?c ti?t ki?m DFS chia s? t? m?t máy tính Windows 7Hotfix này có ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a mrxsmb20.sys. Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Có s?n đ? t?i v? cá nhân.
03/17/20122689311SMB l?nh ch?y serially khi SMB k? gói tính năng đư?c kích ho?t trong Windows 7 SP1 hay trong Windows Server 2008 R2 SP1Hotfix này có ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?amrxsmb.sys. Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Có s?n đ? t?i v? cá nhân.
06/28/20122727324Máy tính d?ng đáp ?ng sau khi b?n k?t n?i t?i m?t máy ch? phiên b?n 1 SMB trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2B?n c?p nh?t b?o m?t này có ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a mrxsmb10.sys. Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Có s?n đ? t?i v? cá nhân.

Thành ph?n RDBSS

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngày thêm vàoBài vi?t cơ s? ki?n th?cTiêu đ?T?i sao chúng tôi khuyên b?n nên
hotfix này
Hotfix lo?i và tính s?n sàng
06/01/20122715922m?c tin thư thoại nhà không ph?i là ánh x? t?i m?t máy tính khách hàng khi nhi?u ngư?i dùng đ? kí nh?p vào m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2
Hotfix này có ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a rdbss.sys.Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Có s?n đ? t?i v? cá nhân.

Windows Server 2008 và Windows Vista

Thành ph?n NTFS

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngày thêm vàoBài vi?t cơ s? ki?n th?cTiêu đ?T?i sao chúng tôi khuyên b?n nên hotfix nàyHotfix lo?i và tính s?n sàng
4/05/20122698155Ch?ng vi-rút trên nhu c?u quét không làm vi?c như mong đ?i trong Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, ho?c trong Windows Server 2008 R2
Hotfix này có ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a NTFS.sys.Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows Vista SP 2 Windows Server 2008 SP2 cài đ?t chuyên bi?t. Có s?n t? Microsoft Update.

Thành ph?n SRV

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngày thêm vàoBài vi?t cơ s? ki?n th?cTiêu đ?T?i sao chúng tôi khuyên b?n nên hotfix nàyHotfix lo?i và tính s?n sàng
03/02/20122678748Nhi?u ?ng d?ng ng?ng đáp ?ng khi h? c? g?ng đ? truy c?p vào cùng m?t t?p tin đư?c chia s? b?ng cách s? d?ng giao th?c SMB Phiên b?n 2 trong Windows Server 2008
Hotfix này có ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a srvnet.sys SRV2.sys.Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows Vista SP 1 ho?c phiên b?n m?i nh?t ho?c Windows Server 2008 SP1 ho?c phiên b?n m?i nh?t cài đ?t chuyên bi?t. Có s?n t? Microsoft Update.
18-02-20112508429MS11-020: L? h?ng trong SMB máy ch? có th? cho phép th?c thi m? t? xa: tháng 12, 2011
B?n c?p nh?t b?o m?t này có ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?aSRV.sys.Đ? áp d?ng C?p Nh?t b?o m?t này, b?n ph?i có Windows Vista SP 1 ho?c phiên b?n m?i nh?t ho?c Windows Server 2008 SP1 ho?c phiên b?n m?i nh?t cài đ?t chuyên bi?t. Có s?n t? Microsoft Update.

Thành ph?n MRXSMB

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngày thêm vàoBài vi?t cơ s? ki?n th?cTiêu đ?T?i sao chúng tôi khuyên b?n nên hotfix nàyHotfix lo?i và tính s?n sàng
28-10-20112633799Ng?u nhiên b?n nh?n đư?c l?i d?ng khác nhau khi b?n thay đ?i b? thích ?ng m?ng teaming c?u h?nh Windows Server 2008 ho?c Windows Vista
Hotfix này có ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?amrxsmb.sys. Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows Vista SP 2 ho?c Windows Server 2008 SP 2 cài đ?t chuyên bi?t. Có s?n đ? t?i v? cá nhân.
07-11-20112635024D? li?u tham nh?ng x?y ra khi m?t ngư?i dùng C?p Nh?t m?t t?p tin đư?c chia s? trên máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008
Hotfix này có ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?amrxsmb20.sys. Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows Vista SP 2 ho?c Windows Server 2008 SP 2 cài đ?t chuyên bi?t. Có s?n đ? t?i v? cá nhân.
06-7-20112536276MS11-043: L? h?ng trong SMB Client có th? cho phép th?c thi m? t? xa: ngày 14 tháng 6 năm 2011
B?n c?p nh?t b?o m?t này có ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?amrxsmb10.sys. Đ? áp d?ng C?p Nh?t b?o m?t này, b?n ph?i có Windows Vista SP 1, Windows Server 2008 SP 1 ho?c phiên b?n m?i nh?t cài đ?t chuyên bi?t. Có s?n t? Microsoft Update.

Thành ph?n RDBSS

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngày thêm vàoBài vi?t cơ s? ki?n th?cTiêu đ?T?i sao chúng tôi khuyên b?n nên
hotfix này
Hotfix lo?i và tính s?n sàng
01/13/20122665803truy?n t?p m?ng ch?m n?u KB 2251177 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính đang ch?y Windows Vista ho?c Windows Server 2008Hotfix này có ch?a các phiên b?n m?i nh?t c?a rdbss.sys Đ?i v?i Windows Vista SP 2 và cho Windows 2008 SP 2. N?u b?n không có SP 2 đư?c tri?n khai, s? d?ng KB 2254637 Thay vào đó.Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Windows Vista SP 2 ho?c Windows Server 2008 SP 2 cài đ?t chuyên bi?t. Có s?n đ? t?i v? cá nhân.

Thông tin thêm


C?p Nh?t máy ch? ki?m nh?p khóa mà đ? đư?c gi?i thi?u v?i hotfixes ho?c an ninh:


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngày tháng Bài vi?t cơ s? ki?n th?cĐăng ky
15 tháng 5 năm 2009971277HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\Level2Compatibility
06-9-20102345886HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\SmbServerNameHardeningLevel
7/13/20122732618HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\ABELevelCác mô h?nh Máy ch? tin thư thoại ch?n (SMB) bao g?m hai th?c th?: máy tính khách và máy ch?.

Trên máy tính khách, các ?ng d?ng th?c hi?n các cu?c g?i h? th?ng do yêu c?u ho?t đ?ng trên các t?p tin t? xa. Nh?ng yêu c?u đư?c x? l? b?ng các h? th?ng ph? redirector (rdbss.sys) và SMB mini-redirector (mrxsmb.sys), c? hai đ?u d?ch các yêu c?u vào bu?i giao th?c SMB và yêu c?u trên TCP/IP. B?t đ?u v?i Windows Vista, giao th?c SMB 2.0 đư?c h? tr?. Tr?nh đi?u khi?n mrxsmb10.sys x? l? di s?n SMB giao thông, và lưu lư?ng truy c?p x? l? SMB 2.0 tr?nh đi?u khi?n mrxsmb20.sys.

Trên máy ch?, SMB k?t n?i đư?c ch?p nh?n, và SMB yêu c?u đư?c th?c hi?n như là ho?t đ?ng h? th?ng t?p đ?a phương thông qua NTFS và ch?ng lưu tr? đ?a phương. Tr?nh đi?u khi?n srv.sys x? l? di s?n SMB giao thông, và lưu lư?ng truy c?p x? l? SMB 2.0 tr?nh đi?u khi?n srv2.sys. Các thành ph?n srvnet.sys th?c hi?n các giao di?n gi?a các m?ng và máy ch? t?p tin cho c? hai giao th?c SMB. Siêu d? li?u h? th?ng t?p và n?i dung có th? đư?c lưu tr? trong b? nh? thông qua b? nh? cache c?a h? th?ng trong h?t nhân (ntoskrnl.exe).

H?nh 1 cung c?p m?t t?ng quan v? các l?p khác nhau mà qua đó m?t yêu c?u ngư?i s? d?ng trên m?t máy tính khách hàng ph?i đi đ? th?c hi?n các ho?t đ?ng t?p tin qua m?ng trên m?t máy ch? t? xa SMB t?p tin b?ng cách s? d?ng SMB 2.0.


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2473204


H?nh 1. Thành ph?n Windows SMB

Thu?c tính

ID c?a bài: 2473205 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2012 - Xem xét l?i: 1.1
Áp d?ng
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Vista Enterprise
T? khóa: 
kbmt KB2473205 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2473205

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com