วิธีการใช้แมโครการเรียงลำดับข้อมูลในคอลัมน์ต่าง ๆ เป็นหนึ่งคอลัมน์ใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 247311 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft Excel ไม่มีวิธีการเรียงลำดับคอลัมน์ (snaking) หนังสือพิมพ์ข้อมูลอยู่แล้วภายใน บทความนี้ประกอบด้วยตัวอย่างแมโครการเรียงลำดับข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบคอลัมน์การหนังสือพิมพ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ

เรียงลำดับที่มีอยู่แล้ว

ใน Microsoft Excel คุณมักจะใช้คุณลักษณะการเรียงลำดับการเรียงลำดับรายการ รายการใน Excel คือ ชุดของแถวของแผ่นงานที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นฐานข้อมูลในใบแจ้งหนี้หรือชุดของไคลเอ็นต์ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถใช้รายการเป็นฐานข้อมูล ซึ่งแต่ละแถวถูกเร็กคอร์ และคอลัมน์มีเขตข้อมูล แถวแรกของรายการโดยปกติจะมีป้ายชื่อสำหรับคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น:
  A1: Q1  B1: Q2  C1: Q3
  A2: 10  B2: 2  C2: 4
  A3: 14  B3: 18  C3: 9
  A4: 7  B4: 17  C4: 12
  A5: 1  B5: 13  C5: 5
  A6: 11  B6: 8  C6: 16
  A7: 3  B7: 6  C7: 15
				
ถ้าคุณเรียงลำดับรายการนี้ในใบสั่งการมาก โดย Q1 ฟิลด์ (คอลัมน์ A) ผลลัพธ์จะเป็นดังนี้:
  A1: Q1  B1: Q2  C1: Q3
  A2: 1  B2: 13  C2: 5
  A3: 3  B3: 6  C3: 15
  A4: 7  B4: 17  C4: 12
  A5: 10  B5: 2  C5: 4
  A6: 11  B6: 8  C6: 16
  A7: 14  B7: 18  C7: 9
				

การเรียงลำดับคอลัมน์ลักษณะหนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์คอลัมน์และคอลัมน์ snaking มีเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับการจัดรูปแบบข้อมูลชนิดเดียวกัน ในคอลัมน์หนังสือพิมพ์ ข้อมูลการกรอกข้อมูลหนึ่งคอลัมน์ และยังคงมีอยู่ที่ด้านบนของคอลัมน์ถัดไป ในกรณีนี้ ข้อมูลของคุณอาจจะไม่มีป้ายชื่อสำหรับแต่ละคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น:
  A1: 10  B1: 2  C1: 4
  A2: 14  B2: 18  C2: 9
  A3: 7  B3: 17  C3: 12
  A4: 1  B4: 13  C4: 5
  A5: 11  B5: 8  C5: 16
  A6: 3  B6: 6  C6: 15
				
คุณสามารถใช้แมโครตัวอย่างในบทความนี้ในการเรียงลำดับคอลัมน์หนังสือพิมพ์ ascending ตามลำดับ หากคุณใช้แมโครตัวอย่างข้อมูลที่ด้านบน ผลลัพธ์จะเป็นดังนี้:
  A1: 1  B1: 7  C1: 13
  A2: 2  B2: 8  C2: 14
  A3: 3  B3: 9  C3: 15
  A4: 4  B4: 10  C4: 16
  A5: 5  B5: 11  C5: 17
  A6: 6  B6: 12  C6: 18
				
เมื่อต้องการดูแมโครที่เรียงลำดับตามที่อธิบายไว้ในการทำงาน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดสมุดงานใหม่
 2. พิมพ์ข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้ในแผ่นงาน:
    A1: 10  B1: 2  C1: 4
    A2: 14  B2: 18  C2: 9
    A3: 7  B3: 17  C3: 12
    A4: 1  B4: 13  C4: 5
    A5: 11  B5: 8  C5: 16
    A6: 3  B6: 6  C6: 15
  					
 3. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกตัวแก้ไข visual Basic.
 4. ในการแทรกเมนู คลิกโมดูล.
 5. พิมพ์รหัสต่อไปนี้ในโมดูล:

  หมายเหตุ:ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายวิธีการเรียงลำดับในใบสั่งการมาก คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลนี้ โดยการปรับเปลี่ยนค่าของการ " Order1: =" อาร์กิวเมนต์ไปxlDescending.
    Sub SortAllRangeData()
    ' Place column header for temporary sort area.
    Range("IV1").Value = "Numbers"
    
    ' Move numbers to temporary sort location.
    For Each cell In Selection
     Range("iv65536").End(xlUp).Offset(1, 0) = cell.Value
    Next cell
    
    ' Sort numbers in ascending order.
    Range("IV1", Range("IV1").End(xlDown)).Sort Key1:=Range("IV2"), _
    Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
      OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
      
    ' Move sorted data back to original sheet location.
  
    Selection(1, 1).Activate ' Make sure the ActiveCell is the
                ' top left of Selection first.
    CCnt = Selection.Columns.Count
    RCnt = Selection.Rows.Count
    CellCnt = Selection.Cells.Count
    Tcell = 2
    For c = 1 To CCnt
     For r = 1 To RCnt
      Range(ActiveCell.Address).Offset(r - 1, c - 1).Value = _
      Range("iv" & Tcell).Value
      Tcell = Tcell + 1
     Next r
    Next c
    
    ' Clean up temporary sort location.
    Range("IV1", Range("IV1").End(xlDown)).Clear
  End Sub
  					
 6. ในการExcelคลิกที่เมนู ใน X Excel ของ Microsoft สำหรับ Mac และ สำหรับ Mac หรือ บนเมนู'แฟ้ม'ในรุ่นอื่น ๆ ทั้งหมดของ Excel งานของ Excel รุ่นที่ใหม่กว่าปิด และกลับไปยัง Microsoft Excel.
 7. เลือก A1:C6
 8. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่แมโครแล้ว คลิกมาโคร. เลือกการSortAllRangeDataแมโคร แล้วคลิกเรียกใช้.
ขณะนี้คือการเรียงลำดับข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายในช่วงที่เลือก และปรากฏเป็นดังนี้:
  A1: 1  B1: 7  C1: 13
  A2: 2  B2: 8  C2: 14
  A3: 3  B3: 9  C3: 15
  A4: 4  B4: 10  C4: 16
  A5: 5  B5: 11  C5: 17
  A6: 6  B6: 12  C6: 18
				

ข้อมูลอ้างอิง

Excel X สำหรับ Mac และรุ่นที่ใหม่กว่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียงลำดับ คลิกวิธีใช้ของ Excelในการวิธีใช้เมนู ชนิดเรียงลำดับคลิกค้นหาแล้ว คลิกหัวข้อเพื่อดูข้อมูลดังกล่าว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้วิธีการเรียงลำดับจาก Visual Basic Editor คลิกวิธีใช้ visual Basicในการวิธีใช้เมนู ชนิดวิธีการเรียงลำดับคลิกค้นหาจากนั้น คลิกเพื่อดูวิธีการเรียงลำดับ.

Excel 2001 สำหรับ Mac

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียงลำดับ คลิกการผู้ช่วย officeประเภท:เรียงลำดับรายการคลิกค้นหาแล้ว คลิกหัวข้อเพื่อดูข้อมูลดังกล่าว

หมายเหตุ:ถ้าผู้ช่วยซ่อนไว้ คลิกการผู้ช่วย officeปุ่มบนมาตรฐานแถบเครื่องมือ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้วิธีการเรียงลำดับจาก Visual Basic Editor คลิกการผู้ช่วย officeประเภท:วิธีการเรียงลำดับคลิกค้นหาจากนั้น คลิกเพื่อดูวิธีการเรียงลำดับ.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 247311 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Excel X for Mac
 • Microsoft Excel 2001 for Mac
 • Microsoft Excel 98 for Macintosh
Keywords: 
dftsdahomeportal kbautomation kbprogramming kbhowto kbmt KB247311 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:247311

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com