"Cài đ?t Windows không th? c?u h?nh Windows trên ph?n c?ng c?a máy tính này" l?i cài đ?t trên m?t Windows 7 d?a trên ho?c m?t máy tính d?a trên Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2466753 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n th?c hi?n cài đ?t s?ch Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?n có th? nh?n đư?c các thông báo l?i sau đây trong giai đo?n phát hi?n thi?t b? thi?t l?p:
Setup c?a Windows không th? c?u h?nh Windows trên ph?n c?ng c?a máy tính này.
L?i này có th? x?y ra khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 trên m?t h? th?ng n?u t?nh h?nh sau đây là đúng trên máy tính c?a b?n:
 • B?n đang cài đ?t b?ng cách s? d?ng Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 RTM phương ti?n truy?n thông.

  Lưu ?:
  Windows 7 v?i Service Pack 1 (SP1) và Windows Server 2008 R2 v?i SP1 không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này.
 • H? th?ng c?a b?n có m?t b? đi?u khi?n lưu tr? Intel đư?c c?u h?nh đ? "T?n công" ch? đ? trong BIOS. (Đây là m?t thi?t l?p tiêu chu?n cho nhi?u nhà s?n xu?t PC)
 • ? đ?a c?ng b?n đang cài đ?t đ? ia đ?a "Advanced Format".

  Lưu ?Nâng cao đ?nh d?ng đ?a có m?t kích thư?c v?t l? l?nh v?c c?a 4 kB và m?t kích thư?c khu v?c kinh t? đư?c mô ph?ng h?p l? là 512 byte. "Nâng cao đ?nh d?ng" là m?t công ngh? m?i đư?c ch?p nh?n b?i các nhà s?n xu?t PC đ? tăng hi?u qu? đ?nh d?ng phương ti?n truy?n thông s? d?n đ?n ? c?ng dung lư?ng l?n hơn. N?u b?n thay th? m?t ? đ?a c?ng trong m?t máy tính c?, b?n có th? có nhi?u kh? năng g?p ph?i v?n đ? này.

Làm th? nào đ? tôi bi?t n?u tôi có v?n đ? này?

Đ? xác đ?nh li?u h? th?ng c?a b?n b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Chèn m?t Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 DVD vào ? đ?a DVD c?a b?n, và sau đó đóng các ? đ?a.
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó b?m m?t phím trên bàn phím khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  B?m phím b?t k? đ? kh?i đ?ng t? đ?a CD ho?c DVD
 3. Thi?t l?p các tu? ch?n sau đây, và sau đó nh?p vàoTi?p theo.
  • Ngôn ng? cài đ?t
  • Đ?nh d?ng th?i gian và ti?n t?
  • Bàn phím ho?c đ?u vào phương pháp
 4. Trên màn h?nh k? ti?p, ch?n S?a ch?a máy tính c?a b?n.
 5. Trong các Tùy ch?n khôi ph?c h? th?ngh?p tho?i, ch?n ? đ?a mà b?n đ? c? g?ng đ? cài đ?t Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
 6. Trong các Ch?n m?t công c? ph?c h?i h?p, ch?n D?u nh?c l?nh.
 7. Thay đ?i các ? đ?a mà b?n mu?n cài đ?t Windows trên. (Trong b?n cài đ?t chu?n, đây là ? C.) Lo?iNotepad, vaø sau ñoù baám NH?P.
 8. Trong Notepad, nh?p vào M? trên các T?p tin tr?nh đơn, và sau đó duy?t đ? % systemroot%\Panther.

  Lưu ?Trên m?t cài đ?t tiêu chu?n cho ? đ?a C, con đư?ng là C:\Windows\Panther. (Trên ph?n l?n máy tính này s? các C:\Panther thư m?c)
 9. M? t?p tin setuperr.log, và t?m d?ng mà trông gi?ng như đây:

  2010-09-23 17: 34: 58, L?i [0x0f0082] SYSPRP LaunchDll:Failure x?y ra trong khi th?c hi?n 'C:\Windows\System32\scecli.dll,SceSysPrep', tr? v? m? l?i 1208 [gle = 0x000003e5]
  2010-09-23 17: 34: 59, L?i [0x060435] IBS Callback_Specialize: l?i x?y ra khi m?t trong hai quy?t đ?nh n?u chúng ta c?n ph?i chuyên ho?c trong khi chuyên; dwRet = 0x4b8

  Lưu ? N?u nh?ng d?ng và l?i t?n t?i, lưu ? các l?i.
 10. M? t?p tin setupact.log đư?c đ?t t?i cùng m?t thư m?c, và sau đó t?m ki?m các d?ng tương t? v?i d?ng sau:

  2010-09-23 17: 31: 26, Thông tin SYSPRP SPPNP: iaStorV là ch?c năng chương tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? PCI\VEN_8086 & DEV_2822 & SUBSYS_2819103C & REV_02\3 & 33FD14CA & 0 & FA

  Lưu ?
  N?u d?ng này t?n t?i, nó ch? ra r?ng các ? đ?a mà b?n đang c? g?ng đ? cài đ?t Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 đư?c c?u h?nh trong m?t c?u h?nh RAID.

NGUYÊN NHÂN

L?i này x?y ra v? c?a m?t v?n đ? v?i tr?nh đi?u khi?n b? đi?u khi?n lưu tr? Intel đư?c bao g?m trong b?n phát hành c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2. V?n đ? này đư?c gi?i quy?t trong Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1.

GI?I PHÁP

Đ? giúp gi?i quy?t v?n đ? này và cài đ?t Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 trên máy tính c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau. Phương pháp 1 là phương pháp d? nh?t và ưa thích. N?u b?n không th? hoàn thành phương pháp 1, h?y th? cách 2.

Phương pháp 1: T?i v? các tr?nh đi?u khi?n thích h?p cho ? đ?a c?ng c?a b?n

T?i v? và cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho máy tính c?a b?n d?a trên Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 d?a trên. Đ? làm đi?u này b?ng cách s? d?ng m?t máy tính khác, sau Intel website và t?i v? các tr?nh đi?u khi?n thích h?p cho c?a b?n ? đ?a c?ng (32-bit ho?c 64-bit) vào ? flash. Ho?c, ghi các tr?nh đi?u khi?n vào đ?a CD hay DVD. Các ? đ?a flash ho?c đ?a sau đó s? đư?c s? d?ng trong lúc thi?t l?p Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2.
http://www.Intel.com/support/chipsets/imsm/SB/CS-031502.htm
 1. Đi đ?n m?t máy tính có k?t n?i internet và nh?p vào liên k?t dư?i đây đ? t?i v? tr?nh đi?u khi?n cho c?a b?n ? đ?a c?ng (32-bit ho?c 64-bit):

  http://www.Intel.com/support/chipsets/imsm/SB/CS-031502.htm
 2. Lưu tr?nh đi?u khi?n đ? t?i v? này vào m?t đ?a DVD ho?c USB flash ? đ?a ho?c m?t ? c?ng bên ngoài có th? đư?c th?c hi?n v?i máy PC mà b?n cài đ?t Windows.
 3. Sau đó, b?t đ?u cài đ?t Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 và xem cho các T?i Drivertùy ch?n. B?n s? th?y tùy ch?n này trên các B?n mu?n cài đ?t c?a s? ? đâu?màn h?nh trong góc dư?i bên ph?i.
 4. K?t n?i USB flash ho?c ? đ?a ngoài đ? computerthat b?n cài đ?t Windows ho?c đi các Windows DVD ra kh?i ? đ?a và đ?t tr?nh đi?u khi?n đ?a DVD vào ?. (B?n s? đ?t Windows DVD tr? l?i vào ? đ?a đó sau khi tr?nh đi?u khi?n đư?c n?p)
 5. Nh?p vào T?i Driver,(cách nh?n vào tùy ch?n này ki?m tra phương ti?n lưu đ?ng đ?i v?i tr?nh đi?u khi?n b? đi?u khi?n lưu tr?)
 6. M?t khi tr?nh đi?u khi?n đư?c n?p, ti?p t?c v?i thi?t l?p Windows.
Nâng cao ? đ?a đ?nh d?ng ? đ?a c?ng s? đư?c công nh?n và thi?t l?p s? ti?p t?c như mong đ?i.

Cách 2: Thay đ?i cài đ?t ? đ?a c?ng BIOS AHCI hay IDE

C?nh báoTh? t?c này có th? bao g?m vi?c thay đ?i thi?t đ?t ? đ?a c?ng trong BIOS. Không chính xác thay đ?i đ?i v?i BIOS c?a máy tính c?a b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? mà k?t qu? t? nh?ng thay đ?i đ? BIOS có th? đư?c gi?i quy?t. Thay đ?i các thi?t l?p BIOS nguy cơ c?a riêng b?n. Không chính xác ho?c h?ng thi?t l?p BIOS có th? gây ra v?n đ? kh?i đ?ng hay t?t v?n đ?.

B?n có th? thay đ?i cài đ?t ? đ?a c?ng trong BIOS AHCI hay IDE n?u cài đ?t ? đ?a c?ng hi?n đang đư?c thi?t l?p m?t c?u h?nh RAID. N?u b?n đ?t ? đ?a c?ng AHCI ho?c IDE, b?n không ph?i cài đ?t tr?nh đi?u khi?n mà b?n có đư?c trong phương pháp 1.

Microsoft không th? cung c?p các ch? d?n c? th? v? làm th? nào đ? thay đ?i các thi?t l?p BIOS, v? h? là đ?c trưng cho máy tính c?a b?n. Thông tin v? cài đ?t BIOS phù h?p cho máy tính c?a b?n và làm th? nào đ? ki?m tra và thay đ?i các thi?t đ?t này, xem tài li?u máy tính c?a b?n, ho?c liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tính tương thích Windows 7 và Windows Server 2008 R2 v?i nâng cao đ?nh d?ng đ?a, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
982018 M?t b?n c?p nh?t đ? c?i thi?n kh? năng tương thích c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2 v?i nâng cao đ?nh d?ng đ?a có s?n
Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên l?c đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên l?c bên th? ba này.

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2466753 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
T? khóa: 
kbmt KB2466753 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2466753

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com