Instal?cijas k??da ?Windows uzst?d??ana nevar?ja konfigur?t Windows palai?anu ?? datora aparat?r?? dator?, kur? darbojas Windows 7 vai Windows Server 2008 R2

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2466753 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

Veicot t?ru Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 instal?ciju, uzst?d??anas laik? ier?ces noteik?anas f?z?, iesp?jams, tiks par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Windows uzst?d??ana nevar?ja konfigur?t Windows ?? datora aparat?r?.
?? k??da var rasties, ja m??in?t instal?t sist?mu Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 un dator? ir ??da situ?cija: 
 • instal?jat, izmantojot Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 RTM datu nes?ju.

  Piez?me.
  ?? probl?ma neskar Windows 7 ar 1. servisa pakotni (SP1) un Windows Server 2008 R2 ar SP1;
 • sist?ma ir Intel atmi?as kontrolleris, kas sist?m? BIOS ir konfigur?ts darboties re??m? ?RAID? (?is ir standarta iestat?jums daudziem datoru ra?ot?jiem);
 • cietais disks, kur? instal?jat, ir uzlabota form?ta disks.

  Piez?me. Uzlabot? form?ta diskiem ir fiziskais sektors, kura lielums ir 4 kilobaiti, un lo?iskais sektors, kura lielums ir 512 baiti. Uzlabotais form?ts ir jauna tehnolo?ija, ko p?r?em datoru ra?ot?ji, lai palielin?tu datu nes?ju form?ta efektivit?ti, kas nodro?in?s ietilp?g?kus cietos diskus. Ja main?t cieto disku vec?k? dator?, past?v liel?ka iesp?jam?ba, ka rad?sies ?? probl?ma.

K? zin?t, vai man? dator? past?v ?? probl?ma?

Lai noteiktu, vai j?su sist?mu ir sk?rusi ?? probl?ma, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Ievietojiet Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 DVD disku DVD diskdzin? un p?c tam aizveriet to.
 2. Restart?jiet datoru un p?c tam, kad tiek par?d?ts t?l?k nor?d?tais zi?ojums, nospiediet tastat?ras tausti?u:
  ?Nospiediet jebkuru tausti?u, lai s?kn?tu no kompaktdiska vai DVD diska?
 3. Iestatiet t?l?k nor?d?t?s preferences un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
  • Instal?jam?s valodas
  • Laika un valodas form?ts
  • Tastat?ra vai ievades metode
 4. N?kamaj? ekr?n? atlasiet Labot datoru.
 5. Dialoglodzi?? Sist?mas atkop?anas opcija atlasiet disku, kur? m??in?j?t instal?t Windows 7 vai Windows Server 2008 R2.
 6. Lodzi?? Atkop?anas r?ka izv?le atlasiet Komandu uzvedne.
 7. Mainiet uz disku, kur? v?laties instal?t sist?mu Windows. (Standarta instal?cij? tas ir C disks.) Ierakstiet Notepad un p?c tam nospiediet ENTER.
 8. Programmas Notepad izv?ln? Fails noklik??iniet uz Atv?rt un p?c tam p?rl?kojiet uz ??du atra?an?s vietu: %systemroot%\Panther.

  Piez?me. Standarta instal?cij?, kas tiek veikta C disk?, ce?? ir ??ds: C:\Windows\Panther. (Liel?kajai da?ai datoru t? b?s mape C:\Panther)
 9. Atveriet failu setuperr.log un mekl?jiet rindas, kas l?dzin?s ??m:

  2010-09-23 17:34:58, Error [0x0f0082] SYSPRP LaunchDll:Failure occurred while executing 'C:\Windows\System32\scecli.dll,SceSysPrep', returned error code 1208[gle=0x000003e5]
  2010-09-23 17:34:59, Error [0x060435] IBS Callback_Specialize: An error occurred while either deciding if we need to specialize or while specializing; dwRet = 0x4b8

  Piez?me. Ja atrodat ??s rindas un k??das, ?emiet v?r? k??das.
 10. Atveriet failu setupact.log, kas atrodas taj? pa?? direktorij?, un p?c tam mekl?jiet rindu, kas l?dzin?s ?ai:

  2010-09-23 17:31:26, Info SYSPRP SPPNP: iaStorV is the function driver for device PCI\VEN_8086&DEV_2822&SUBSYS_2819103C&REV_02\3&33FD14CA&0&FA

  Piez?me
  . Ja atrodat ??du rindu, t? nor?da, ka disks, kur? m??in?t instal?t sist?mu Windows 7 vai Windows Server 2008 R2, ir konfigur?ts RAID konfigur?cij?.

Iemesls

?? k??da rodas t?d??, ka par?d?s probl?ma saist?b? ar Intel atmi?as kontrollera draiveri, kur? ir iek?auts izlaistaj?s Windows 7 un Windows Server 2008 R2 versij?s. ?? probl?ma ir nov?rsta sist?m? Windows 7 SP1 un Windows Server 2008 R2 SP1.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu un dator? instal?tu sist?mu Windows 7 vai Windows Server 2008 R2, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas. 1. metode ir visviegl?k? un visieteicam?k?. Ja nevarat izpild?t 1. metodi, izm??iniet 2. metodi.

1. metode. Lejupiel?d?jiet cietajam diskam paredz?tos draiverus

Lejupiel?d?jiet un instal?jiet jaun?kos draiverus, kas paredz?ti datoram, kur? instal?ta sist?ma Windows 7 vai Windows Server 2008 R2. Lai to paveiktu, izmantojot citu datoru, apmekl?jiet t?l?k nor?d?to Intel vietni un lejupiel?d?jiet diskam (32 bitu vai 64 bitu) atbilsto?us draiverus zibatmi?as disk?. Vai ar? ierakstiet draiverus kompaktdisk? vai DVD disk?. Zibatmi?as disks vai disks p?c tam tiks izmantots Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 uzst?d??anas laik?. 
http://www.intel.com/support/chipsets/imsm/sb/CS-031502.htm
 1. P?rejiet pie cita datora, kur? ir pieejams interneta savienojums un noklik??iniet uz t?l?k atrodam?s saites, lai lejupiel?d?tu draiveri cietajam diskam (32 bitu vai 64 bitu):

  http://www.intel.com/support/chipsets/imsm/sb/CS-031502.htm
 2. Saglab?jiet ?o lejupiel?d?to draiveri DVD disk?, USB zibatmi?as disk? vai ?r?j? cietaj? disk?, kuru var pievienot datoram, kur? instal?jat sist?mu Windows. 
 3. P?c tam s?ciet Windows 7 vai Windows Server 2008 R2 instal??anu un gaidiet opciju Iel?d?t draiveri. ?? opcija b?s redzama ekr?na Kur j?s v?laties instal?t sist?mu Windows?  apak??j? labaj? st?r?.
 4. Pievienojiet USB zibatmi?as disku vai ?r?jo disku datoram, kur? instal?jat sist?mu Windows, vai ar? iz?emiet Windows DVD disku no diskdzi?a un ievietojiet draivera DVD disku diskdzin?. (P?c draivera iel?d??anas Windows DVD disks ir j?ievieto atpaka? diskdzin?)
 5. Noklik??iniet uz Iel?d?t draiveri (noklik??inot uz ??s opcijas, tiek p?rbaud?ts, vai no?emamaj? datu nes?j? nav kr?tuves kontrollera draiveru) 
 6. Kad draiveris ir iel?d?ts, turpiniet Windows uzst?d??anu.
Uzlabot? form?ta cietais disks tiks atpaz?ts, un uzst?d??ana tiks turpin?ta, k? paredz?ts.

2. metode. Mainiet BIOS ciet? diska iestat?jumu uz AHCI vai IDE

Br?din?jums ??s proced?ras ietvaros, iesp?jams, sist?m? BIOS b?s j?maina ciet? diska iestat?jumi. Nepareizas izmai?as datora sist?m? BIOS var rad?t nopietnas probl?mas. Korpor?cija Microsoft nevar garant?t, ka var?s nov?rst probl?mas, kas radu??s, veicot BIOS izmai?as. J?s uz?ematies atbild?bu par BIOS iestat?jumu modific??anu. Nepareizi vai boj?ti BIOS iestat?jumi var izrais?t start??anas vai izsl?g?anas probl?mas.

Varat main?t ciet? diska iestat?jumu sist?m? BIOS uz AHCI vai IDE, ja ciet? diska iestat?jums pa?laik ir iestat?ts uz RAID konfigur?ciju. Ja iestat?t cieto disku uz AHCI vai IDE, nav j?instal? draiveris, kuru ieguv?t 1. metod?.

Korpor?cija Microsoft nevar sniegt konkr?tus nor?d?jumus par to, k? main?t BIOS iestat?jumus, jo tie ir specifiski j?su datoram. Lai ieg?tu inform?ciju par pareizajiem BIOS iestat?jumiem j?su datoram un to, k? p?rbaud?t un main?t ?os iestat?jumus, skatiet datora dokument?ciju vai sazinieties ar datora ra?ot?ju.

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows 7 un Windows Server 2008 R2 sader?bu ar uzlabota form?ta diskiem, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:  
982018 Ir pieejams atjaunin?jums, kas uzlabo Windows 7 un Windows Server 2008 R2 sader?bu ar uzlabot? form?ta diskiem.
Microsoft sniedz tre??s puses kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu jums atrast tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez br?din?juma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2466753 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 30. augusts - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
Atsl?gv?rdi: 
KB2466753

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com